Kritiky.cz > Profily postav > Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

Joffrey
Joffrey
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Měli jsme zlé­ho krá­le. Měli jsme blbé­ho krá­le, ale nevím, jest­li jsme někdy měli za krá­le zlé­ho blb­ce.“

Tyrion Lannister při shr­nu­tí své­ho synov­ce Joffreyho Baratheona

Joffrey Baratheon je výraz­nou posta­vou prv­ních čtyř sérií. Hraje ho Jack Gleeson. Joffrey vlá­dl Sedmi krá­lov­stvím, když se ujal trů­nu po svém zákon­ném otci, Králi Robertu Baratheonovi.

Je však ve sku­teč­nos­ti plo­dem inces­tu mezi krá­lov­nou Cersei Lannister a jejím bra­t­rem Serem Jaimiem Lannisterem. Díky této sku­teč­nos­ti se o trůn uchá­zí také Stannis Baratheon, Robertův mlad­ší bra­tr. Formálně byl Joffrey ozna­čo­ván jako Jeho Výsost, Joffrey z rodu Baratheonů a Lannisterů, První své­ho jmé­na, Král Andalsu a Prvních lidí, Lord Sedmi Království a Ochránce Říše.

Původně byl zasnou­ben se Sansou Stark, kte­rou držel v zaje­tí v Králově Přístavišti po popra­vě její­ho otce, pro­to­že Eddard Stark obje­vil prav­du o jeho půvo­du. Později ale Sansu zapu­dil kvů­li Margaery Tyrellové. Bylo to v zájmu ali­an­ce mezi Rodem Lannisterů a jeho hlav­ním pod­po­ro­va­te­lem, Rodem Tyrellů, kte­ří pomá­ha­li záchrá­nit hlav­ní měs­to před Stannisovým úto­kem.

Během sva­teb­ní hos­ti­ny s Margaery je Joffrey zabit otrá­ve­ným pohá­rem vína. Těsně před smr­ti pozved­ne ruku a uká­že na své­ho strý­ce, Tyriona Lannistera. Po jeho smr­ti nechá Cersei Tyriona na mís­tě zatknout pro vraž­du, ačko­li pra­ví pacha­te­lé jsou Lord Petyr Bealish a Lady Olenna Tyrell.

Pozadí…

O Joffreym se má za to, že je nej­star­ším synem Krále Roberta Bartheona a Královny Cersei Lannister, kte­ří vstou­pi­li do sňat­ku poté, co Robert pře­vzal trůn po Šíleném krá­li Aerysi II. Targaryenovi. Jeho pra­vým otcem je ale Ser Jaimie Lannister, krá­lov­nin bra­tr a Lord Velitel Královské strá­že. Joffrey má ješ­tě mlad­ší sest­ru Myrcellu a mlad­ší­ho bra­t­ra Tommena, oba pro­duk­ty stej­ných rodi­čů.

Joffrey zís­kal po mat­ce osob­nost a vzhled. Jeho svět­lé vla­sy jsou tichou nápo­vě­dou, že není oprav­du Baratheon, pro­to­že ti měli vždyc­ky tma­vé vla­sy i teh­dy, když oba rodi­če byli svět­lo­vla­sí.

Obvykle je dopro­vá­zen svým věr­ným ští­tem, Sandorem Cleganem, lépe zná­mým jako Ohař. Už před nástu­pem na Železný trůn byl Joffrey zka­že­ný, aro­gant­ní, zba­bě­lý a sadis­tic­ký, což Robertova smrt a nástup na trůn jen pro­hlou­bi­ly.

Osobnost…

Joffrey byl kru­tý, aro­gant­ní, sadis­tic­ký a tyran­ský vlád­ce. Kromě toho byl také neschop­ný, hloupý, naiv­ní, nedů­tkli­vý, zba­bě­lý a čas­to měl záchva­tý a výbuchy vzte­ku. Podobně jako u dří­věj­ších Targaryenských krá­lů je vel­mi prav­dě­po­dob­ně, že tohle cho­vá­ní je násled­kem jeho incest­ní­ho půvo­du.

Byl pohl­cen mega­lo­man­skou ilu­zí vzne­še­nos­ti. Ačkoli byl napros­to neschop­ný, pokud jde o vlá­du a s jed­ním vyře­še­ným pro­blé­mem (kte­rých bylo vel­mi málo), vytvo­řil deset dal­ších, byl si jist, že zaslou­ží úctu a respekt od všech a od kaž­dé­ho kolem sebe. Navzdory sku­teč­nos­ti, že na počát­ku Války Pěti Králů povsta­la vět­ši­na říše kon­krét­ně pro­ti němu a jeho vlast­ní lidé ovlá­da­li vlast­ně jen Westerland, Crownlands a malý kou­sek Řekotočí mezi nimi, byl Joffrey pře­svěd­čen, že je nej­vět­ším krá­lem v ději­nách Sedmi Království.

Jakoby nesta­či­la jeho vlast­ní labi­li­ta, Carsei své­ho syna spo­leh­li­vě kazi­la a roz­maz­lo­va­la celý jeho život, díky čemuž měl obrov­ský pocit před­ur­če­nos­ti, kte­rý neměl jaký­ko­li reál­ný základ. Jeho for­mál­ní otec, Král Robert, byl navíc stá­le pryč, a když už byl nablíz­ku, díky své­mu stá­lé­mu pití a děv­ka­ře­ní byl pří­šer­ným pří­kla­dem. Ovšem Robert aspoň na smr­tel­né poste­li uznal, že byl špat­ným otcem.

Joffrey byl lsti­vý, ale dokon­ce ješ­tě méně takt­ní než jeho mat­ka. Byl při­pra­ven vyu­žít Sansiny naiv­ní důvě­ry, když jím byla osl­ně­na jakož­to krás­ným prin­cem. Joffrey ale málo­kdy viděl dopře­du a i na veřej­nos­ti pro­vá­děl mno­há zvěr­stva, aniž by uva­žo­val o násled­cích.

Byl posed­lý sám sebou jako vel­kým váleč­ní­kem po vzo­ru Roberta, ale neu­měl napros­to nic a za celý svůj život nepo­zve­dl meč pro­ti sku­teč­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Dokonce během stře­tu se Stannisem Baratheonem se chtěl vrh­nout pro­ti Starkům s tím, že jsou osla­be­ni pádem Zimohradu. Tyrion ho naštěs­tí utnul.

Navzdory přes­né­mu Tyrionovu popi­su nebyl Joffrey ani tak tyran, jako pros­tě bru­tál­ně neschop­ný. Dokonce i Robert vlá­dl aspoň o tro­chu lépe a byl aspoň respek­to­ván jako váleč­ník. Joffrey vlast­ně neměl jaké­ko­li schop­nos­ti: jedi­ným jeho náro­kem na trůn byla sku­teč­nost, že je dědi­cem titu­lu. Je iro­nií, že ani tohle neby­la prav­da, ale mno­ho jeho násle­dov­ní­ků pros­tě při­ja­lo sle­pou odda­nost bez jakých­ko­li otá­zek.

Jednou za čas pou­ká­zal Joffrey během své vlá­dy na něco pod­stat­né­ho, jako tře­ba sku­teč­nost, že Daenerys Targaryen má dra­ky. Na dru­hou stra­nu, pokud něco došlo Joffreymu, asi to došlo už všem oko­lo.

I v těch něko­li­ka svět­lých momen­tech ale selhá­val. Staral se o Daenerys dale­ko na výcho­dě, zatím­co Stannise měl za bra­na­mi a Robb Stark vedl masiv­ní vzpou­ru ve Westerosu. Měl vlast­ně prav­du i teh­dy, když upo­zor­nil na pří­le­ži­tost k úto­ku na Zimohrad, ale teh­dy se měs­to muse­lo při­pra­vit na Stannise.

Navzdory všem chy­bám a nedo­stat­kům uměl Joffrey pro­je­vit emo­ce. U umí­ra­jí­cí­ho Roberta byl vidi­tel­ně v šoku a stej­ně tak měl vel­mi rád Sandora Clegana, ačko­li Ohař k němu byl vel­mi rezer­vo­va­ný.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Highlights: RUSSIA vs CZECH REPUBLIC | #IIHFWorlds 202121. května 2021 Highlights: RUSSIA vs CZECH REPUBLIC | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Cibulový sirup5. srpna 2010 Cibulový sirup Užívá se při nachlazení a kašli, a to vždy každou hodinu po jedné čajové lžičce. Suroviny: několik velkých cibulí 150 g hnědého cukru 100 ml vody (u druhé varianty sirupu) Postup: Několik […] Posted in Domácí rady
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding10. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […] Posted in Filmové recenze
  • Země nomádů (Nomadland) – Recenze – 70%6. června 2021 Země nomádů (Nomadland) – Recenze – 70% Země nomádů, americký nezávislý snímek původem čínské režisérky a scenáristky Chloé Zhao, byl na Oscarech jasným favoritem. Předtím již stihl obdržet mimo jiné Zlatý glóbus za nejlepší […] Posted in Filmové recenze
  • Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003)4. prosince 2011 Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003) Shuya Nanahara přežil a vyhlásil válku všem dospělým! Uběhly tři roky od doby, kdy v takzvané vzdělávací reformě tisíciletí, jinak zvané zákon Battle Royale zachránil a utekl Shuya […] Posted in Horory
  • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […] Posted in Recenze knih
  • Cold and Dark (2005)29. ledna 2013 Cold and Dark (2005) Film o dvou detektivech, které postaví osud proti sobě. Detektiv Dark a komisař Shade zvaný Mort patří k nejlepším na oddělení. Zatímco Mort je trochu podivín a má velkou oblibu v […] Posted in Horory
  • Krabice ve které se bude prodávat Xbox Series X10. září 2020 Krabice ve které se bude prodávat Xbox Series X Krabice ve které se bude prodávat Xbox Series X Posted in Krátké herní aktuality
  • Evil Never Dies (2003)13. dubna 2015 Evil Never Dies (2003) Provádět pokusy na mrtvém vrahovi se ukáže býti velkou chybou. Detektiv Ryan a jeho parťák Meyer se již měsíce snaží marně dopadnout brutálního sériového vraha. Teprve v den svých […] Posted in Horory
  • Oldřich Kaiser21. srpna 2017 Oldřich Kaiser Divadelní, filmový, ale i rozhlasový a televizní herec a komik, je původem z Liberce a v roce 1978 absolvoval pražskou DAMU. Ještě během studií působil v Divadle na Vinohradech, odkud v […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26745 s | počet dotazů: 266 | paměť: 74921 KB. | 19.04.2024 - 00:49:57