Kritiky.cz > Profily postav > Petyr Baelish – Hra o Trůny

Petyr Baelish – Hra o Trůny

Baliesh
Baliesh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdy­by mohl být krá­lem pope­la.“

Varys o Petyru Baelishovi

Petyr Baelish, čas­to zva­ný „Malíček“ se popr­vé před­sta­vil v epi­zo­dě „Lord Snow“ a hra­je ho Aidan Gillen. Byl Strážcem poklad­ny v Malé radě, je zku­še­ným Manipulátorem a vyu­ží­vá síť nevěs­tin­ců v Králově Přístavišti jak ke sbě­ru infor­ma­cí na své pro­tiv­ní­ky, tak k hro­ma­dě­ní majet­ku.

Baelishovu výzvěd­nou síť může zastí­nit jen ta Varysova. Zradil Eddarda Starka a posta­vil se na stra­nu Lannisterů a Krále Joffreyho Baratheona. Tím se stal jed­ním z ini­ci­á­to­rů Války Pěti Králů. Po udá­los­tech Bitvy na Černovodě jem­nu­je Král Joffrey Malíčka pánem Harrenhalu. Nakonec si vez­me Lysu Arryn, kte­rou krát­ce poté zavraž­dí. Stává se tak Lordem Ochráncem Údílí Arryn, dokud Robin Arryn nedo­spě­je, a také jed­ním z nej­moc­něj­ších mužů Westerosu.

Pozadí…

Petyr Baelish je hla­vou Rodu Baelishů a pán vel­mi malé­ho úze­mí v pří­moř­ském regi­o­nu Prsty, leží­cí­ho seve­ro­vý­chod­ně od Údolí Arryn. Aktuálně je jedi­ným žijí­cím čle­nem toho­to Rodu. Vychází z vel­mi skrom­ných pomě­rů a ani jeho rodokmen není nijak osl­ni­vý. Petyrův pra­dě­de­ček byl žol­dák z Braavosu, kte­rý při­šel do Údolí na pozván­ku Rodu Corbrayů. Dědeček byl zchud­lý rytíř, kte­rý dosá­hl níz­ké­ho šlech­tic­ké­ho titu­lu a drža­vy na nejmen­ším výběž­ku Prstů.

Petyr pobý­val v osmi letech v Řekotočí a všech­no, co vlast­nil, měl s sebou. Spřátelil se s Hosterovými dce­ra­mi Catelyn a Lusou Tully. Tehdy zís­kal od jejich bra­t­ra Edmura pohorš­li­vou pře­zdív­ku „Malíček“ – kvů­li jeho vlast­ní výš­ce a roz­lo­ze pan­ství. Přezdívka už mu zůsta­la. Nakonec ji i on při­jal se sar­kas­mem, vzhle­dem k tomu jak dale­ko se vypra­co­val.

Zamiloval se do Catelyn, ale jeho city neby­ly nikdy opě­to­vá­ny. Lysa byla do Petyra zbláz­ně­ná, ale on milo­val pou­ze Catelyn. Když byla nako­nec zasnou­be­na s Brandonem Starkem, dědi­cem Lorda Zimohradu a Lorda Ochránce Severu, vyzval ho Petyr na sou­boj s myš­len­kou, že by mohl vyhrát úsko­kem. Rychle byl pora­žen a sko­ro zabit, ale Catelyn pro­si­la Brandona, aby ušet­řil jeho život.

Zahořklý byl vyhnán z Řekotočí a vrá­til se do Údolí. Během Robertovy vzpou­ry byl Brandon zabit Šíleným Králem Aerysem II. Targaryenem, tak­že Catelyn si vza­la jeho mlad­ší­ho bra­t­ra Eddarda, zatím­co Lysa byla v zájmu bez­peč­nos­ti a poli­tic­ké­ho spo­je­nec­tví pro­vdá­na za Jona Arryna, vlád­ce Údolí. Baelish násled­ně vyu­žil Lysyny sla­bos­ti pro svou oso­bu a dostal se do Jonových slu­žeb. Nejdříve byl úřed­ní­kem v Gulltown, kde zná­so­bil pří­stav­ní zis­ky. Když Jon roze­znal Malíčkovy obchod­ní schop­nos­ti, Lysa ho vel­mi lehce pře­svěd­či­la, aby ho při­ve­dl ke krá­lov­ské­mu dvo­ru v Králově Přístavišti a jme­no­val ho Strážcem Pokladny v Malé radě Krále Baratheona. Baelishovy neskrý­va­né ambi­ce ho čas­to sta­vě­ly pro­ti Lordu Varysovi, Mistrovi Našeptávačů.

Více na Kritiky.cz
Novinky na ČT - 2. 8. 2016 ...
Age of Empires IV je hratelné. Vývojáři z Relic... Age of Empires IV je hratelné. Vývojáři z Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes, War...
Hellboy - recenze Tuto sezónu přišlo do našich českých kin mnoho comicsových filmů, Spiderman, Daredevil, CatW...
Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době „Nejvznešenější rozkoší je radost z porozumění.“ Leonardo da Vinci Recenze seriálu je...
6 underground: Tajné operace | 6 Underground Michael Bay se vrací k normálním filmům. Za posledních 15 let se tenhle mnohými uctívaný, m...
Varys a Baelish před Železným trů­nem

Jsa pánem krá­lov­ské poklad­ny, Malíček se vel­mi rych­le stal sil­ným hrá­čem dvor­ské poli­ti­ky a mis­trem intrik. Ti ze star­ší ško­ly, kte­ří ho pří­liš nezna­li, pova­žo­va­li Malíčka za hroz­bu, pro­to­že vidě­li muže z níz­ké­ho rodu, kte­rý nemá sko­ro s čím naklá­dat. Malíček ovšem zalo­žil svo­ji poli­ti­ku na peně­zích. Je to hráč, kte­rý jde bez skru­pu­lí za mocí a majet­kem: ve měs­tě kou­pil něko­lik nevěs­tin­ců, hlav­ně těch luxus­ních, kte­ré posky­tu­jí roz­ma­ni­té služ­by vyso­ké (a boha­té) kli­en­te­le. Cynicky k tomu pozna­me­nal, že „Děvky jsou lep­ší inves­ti­ce než lodě, pro­to­že se málo­kdy poto­pí.“ Nevěstince jsou pro něj výbor­ným zdro­jem infor­ma­ci a mož­nos­tí mani­pu­la­ce s moc­ný­mi.

Je zná­mo, že za správ­nou cenu nabí­zel kli­en­tům vel­mi neob­vyk­lé služ­by – od záso­bo­vá­ní posti­že­ný­mi pro­sti­tut­ka­mi po mla­dé chlap­ce a dokon­ce i nechá­val kli­en­ty pro­sti­tu­ky dis­krét­ně vraž­dit, pokud jim to při­ná­še­lo slast.

Vzhledem k jejich přá­tel­ství z dět­ství věři­la Catelyn Stark i nadá­le, že je Lord Baelish její pří­tel a může se na něj u dvo­ra spo­leh­nout.

Osobnost…

Baelish je vychyt­ra­lý a chlad­ný mani­pu­lá­tor. Za kaž­dých okol­nos­tí je scho­pen bles­ko­vě nasa­dit přá­tel­skou tvář a úsměv – ale jeho oči se neu­smí­va­jí, když to dělá pusa. Jeho přes­ná vnitř­ní moti­va­ce není jas­ná, ale jeho cíle ano a necí­tí žád­nou sku­teč­nou loa­ja­li­tu ani náklon­nost nikdy a k niko­mu. Za jeho úsmě­vem a nuce­ný­mi jem­ný­mi způ­so­by je Malíček bys­trý a vypo­čí­ta­vý, odhod­la­ný se z minu­ty na minu­tu zba­vit těch, kte­ří mu věři­li, tak jako člo­věk, kte­rý nahra­dí jeden pár ruka­vic jiný­mi.

Stále je to ale vel­mi inte­li­gent­ní muž, nejen génius přes finanč­ní zále­ži­tos­ti, ale cynic­ký mani­pu­lá­tor všech oko­lo. Jak pozna­me­nal Varys, je to usur­pá­tor z níz­ké­ho rodu, s obrov­ským talen­tem pro zra­zo­vá­ní přá­tel a mani­pu­lo­vá­ní moc­ných.

Malíček začal jako zchud­lý šlech­tic, ale cítil stá­lé pohr­dá­ní koho­ko­li nad sebou. Jeho odmít­nu­tí rodem Tullyů a téměř smrt z rukou Brandona Starka zako­ře­ni­la jako zášť vůči obě­ma rodům – a nijak v lás­ce neměl ani ostat­ní míst­ní šlech­ti­ce. Miloval Catelyn, ale ta ho viděl jen jako bra­t­ra.

Více na Kritiky.cz
Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série fil...
Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i ně...
Příběhová adventura 12 Minutes od Luise Antonia publikovaná... Příběhová adventura 12 Minutes od Luise Antonia publikovaná vydavatelem Annapurna Interactive (...
Šarlatán - 2 ...
Mrtví jako já aneb Smrtčiny úvahy nad životem a lidmi „Když se k vám smrt blíží pomalu a máte třeba nějakou vážnou chorobu, máte celkem dost...

Popravdě, pod Malíčkovou lid­skou mas­kou je chlad­ný soci­o­pat, hla­do­vý po moci nad ostat­ní­mi. Snad i jeho lás­ka ke Catelyn byla jen raci­o­na­li­za­cí jeho vlast­ní cham­ti­vos­ti. Po Catelyně smr­ti děsi­vým způ­so­bem trans­for­mo­val svou posed­lost na její dce­ru Sansu. Ačkoli je mu jas­né, že může být jeho dce­rou (věko­vě, niko­li rodo­vě), při­po­mí­ná mu mla­dou Catelyn do té míry, že ji dokon­ce polí­bil. To jen doka­zu­je, že nemi­lo­val Catelyn jako sku­teč­nou oso­bu, ale spí­še jako typ ženy.

V krát­kých momen­tech, kdy se Malíček Sanse ote­vřel, je navíc zne­po­ko­ji­vě uká­zá­no, že navzdo­ry jeho schop­nos­ti vyu­ží­vat emo­ce a cíle ostat­ních k jejich mani­pu­la­ci, má vel­mi pokři­ve­ný náhled na svět. V jeho duši je on hrdi­nou zachrán­cem své­ho vlast­ní­ho pří­bě­hu. Sám sebe vní­má jako oběť, kte­rá by urči­tě uspě­la v ide­ál­ním svě­tě, kde by „lás­ka pře­ko­na­la sílu a povin­nost“.

Jsou tu i dal­ší lidé, jako tře­ba Varys, kte­ří se podí­le­jí na dvor­ních intri­kách a tře­ba i vraž­dách, pro­to­že je pova­žu­jí za nástro­je v zájmu bez­pe­čí říše, zatím­co tako­vý Tywin Lannister dělá to samé pro zabez­pe­če­ní vlast­ní rodi­ny. Baelish ale dělá tyhle věcí jed­no­du­še pro­to, že může: uží­vá si moc nad ostat­ní­mi a mani­pu­la­ci s nimi. Někdy to má for­mu pře­chyt­ra­če­ní nebo mani­pu­la­ci dal­ších hrá­čů, jako Varyse nebo Cersei. Dokonce i Tyrion Lannister si „hru“ uží­vá a umí ji.

Nicméně Malíček si uží­vá i niče­ní bez­moc­ných, když si mys­lí, že mu to pro­jde, lidí, kte­ří pro něj nejsou žád­nou hroz­bou – jako když popra­vil někte­ré svo­je pro­sti­tut­ky, pro­to­že ho zkla­ma­ly. Baelishovo zís­ká­vá­ní více nevěs­tin­ců vyja­dřu­je hlav­ní aspekt jeho osob­nos­ti: odhod­lá­ní pou­ží­vat ostat­ní lidí, hlav­ně sla­bé a zra­ni­tel­né, čis­tě pro svo­je vlast­ní zájmy, zatím­co sla­bi­ny svých nepřá­tel pou­ží­vá jako páku (vydí­rá­ní apod.). Někdy nevy­u­ží­vá ani s kon­krét­ním cílem, ale jen pro­to, že si uží­vá niče­ní ostat­ních stej­ně jako když zaplác­ne


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin. Brána smrti nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina lidí má ze...
PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře Když přišlo Nintendo 3DS na trh, tak si výrobci libovali, že budou mít vysoké zisky. Tento z...
Cults - Host (2020) Osobně jsem vůbec netušil, že indie popová formace Cults chystá další album. O to pozitivně...
Společnost Koei Tecmo chystá remaster Nioh 2 pro PS5 a... Společnost Koei Tecmo chystá remaster Nioh 2 pro PS5 a kompletní edice pro PS4 a PC....
Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v Praze skončil a s ním i přehlídka ...

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,35911 s | počet dotazů: 294 | paměť: 73013 KB. | 04.12.2023 - 20:36:00