Kritiky.cz > Profily postav > Petyr Baelish – Hra o Trůny

Petyr Baelish – Hra o Trůny

Baliesh
Baliesh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdy­by mohl být krá­lem pope­la.“

Varys o Petyru Baelishovi

Petyr Baelish, čas­to zva­ný „Malíček“ se popr­vé před­sta­vil v epi­zo­dě „Lord Snow“ a hra­je ho Aidan Gillen. Byl Strážcem poklad­ny v Malé radě, je zku­še­ným Manipulátorem a vyu­ží­vá síť nevěs­tin­ců v Králově Přístavišti jak ke sbě­ru infor­ma­cí na své pro­tiv­ní­ky, tak k hro­ma­dě­ní majet­ku.

Baelishovu výzvěd­nou síť může zastí­nit jen ta Varysova. Zradil Eddarda Starka a posta­vil se na stra­nu Lannisterů a Krále Joffreyho Baratheona. Tím se stal jed­ním z ini­ci­á­to­rů Války Pěti Králů. Po udá­los­tech Bitvy na Černovodě jem­nu­je Král Joffrey Malíčka pánem Harrenhalu. Nakonec si vez­me Lysu Arryn, kte­rou krát­ce poté zavraž­dí. Stává se tak Lordem Ochráncem Údílí Arryn, dokud Robin Arryn nedo­spě­je, a také jed­ním z nej­moc­něj­ších mužů Westerosu.

Pozadí…

Petyr Baelish je hla­vou Rodu Baelishů a pán vel­mi malé­ho úze­mí v pří­moř­ském regi­o­nu Prsty, leží­cí­ho seve­ro­vý­chod­ně od Údolí Arryn. Aktuálně je jedi­ným žijí­cím čle­nem toho­to Rodu. Vychází z vel­mi skrom­ných pomě­rů a ani jeho rodokmen není nijak osl­ni­vý. Petyrův pra­dě­de­ček byl žol­dák z Braavosu, kte­rý při­šel do Údolí na pozván­ku Rodu Corbrayů. Dědeček byl zchud­lý rytíř, kte­rý dosá­hl níz­ké­ho šlech­tic­ké­ho titu­lu a drža­vy na nejmen­ším výběž­ku Prstů.

Petyr pobý­val v osmi letech v Řekotočí a všech­no, co vlast­nil, měl s sebou. Spřátelil se s Hosterovými dce­ra­mi Catelyn a Lusou Tully. Tehdy zís­kal od jejich bra­t­ra Edmura pohorš­li­vou pře­zdív­ku „Malíček“ – kvů­li jeho vlast­ní výš­ce a roz­lo­ze pan­ství. Přezdívka už mu zůsta­la. Nakonec ji i on při­jal se sar­kas­mem, vzhle­dem k tomu jak dale­ko se vypra­co­val.

Zamiloval se do Catelyn, ale jeho city neby­ly nikdy opě­to­vá­ny. Lysa byla do Petyra zbláz­ně­ná, ale on milo­val pou­ze Catelyn. Když byla nako­nec zasnou­be­na s Brandonem Starkem, dědi­cem Lorda Zimohradu a Lorda Ochránce Severu, vyzval ho Petyr na sou­boj s myš­len­kou, že by mohl vyhrát úsko­kem. Rychle byl pora­žen a sko­ro zabit, ale Catelyn pro­si­la Brandona, aby ušet­řil jeho život.

Zahořklý byl vyhnán z Řekotočí a vrá­til se do Údolí. Během Robertovy vzpou­ry byl Brandon zabit Šíleným Králem Aerysem II. Targaryenem, tak­že Catelyn si vza­la jeho mlad­ší­ho bra­t­ra Eddarda, zatím­co Lysa byla v zájmu bez­peč­nos­ti a poli­tic­ké­ho spo­je­nec­tví pro­vdá­na za Jona Arryna, vlád­ce Údolí. Baelish násled­ně vyu­žil Lysyny sla­bos­ti pro svou oso­bu a dostal se do Jonových slu­žeb. Nejdříve byl úřed­ní­kem v Gulltown, kde zná­so­bil pří­stav­ní zis­ky. Když Jon roze­znal Malíčkovy obchod­ní schop­nos­ti, Lysa ho vel­mi lehce pře­svěd­či­la, aby ho při­ve­dl ke krá­lov­ské­mu dvo­ru v Králově Přístavišti a jme­no­val ho Strážcem Pokladny v Malé radě Krále Baratheona. Baelishovy neskrý­va­né ambi­ce ho čas­to sta­vě­ly pro­ti Lordu Varysovi, Mistrovi Našeptávačů.

Varys a Baelish před Železným trů­nem

Jsa pánem krá­lov­ské poklad­ny, Malíček se vel­mi rych­le stal sil­ným hrá­čem dvor­ské poli­ti­ky a mis­trem intrik. Ti ze star­ší ško­ly, kte­ří ho pří­liš nezna­li, pova­žo­va­li Malíčka za hroz­bu, pro­to­že vidě­li muže z níz­ké­ho rodu, kte­rý nemá sko­ro s čím naklá­dat. Malíček ovšem zalo­žil svo­ji poli­ti­ku na peně­zích. Je to hráč, kte­rý jde bez skru­pu­lí za mocí a majet­kem: ve měs­tě kou­pil něko­lik nevěs­tin­ců, hlav­ně těch luxus­ních, kte­ré posky­tu­jí roz­ma­ni­té služ­by vyso­ké (a boha­té) kli­en­te­le. Cynicky k tomu pozna­me­nal, že „Děvky jsou lep­ší inves­ti­ce než lodě, pro­to­že se málo­kdy poto­pí.“ Nevěstince jsou pro něj výbor­ným zdro­jem infor­ma­ci a mož­nos­tí mani­pu­la­ce s moc­ný­mi.

Je zná­mo, že za správ­nou cenu nabí­zel kli­en­tům vel­mi neob­vyk­lé služ­by – od záso­bo­vá­ní posti­že­ný­mi pro­sti­tut­ka­mi po mla­dé chlap­ce a dokon­ce i nechá­val kli­en­ty pro­sti­tu­ky dis­krét­ně vraž­dit, pokud jim to při­ná­še­lo slast.

Vzhledem k jejich přá­tel­ství z dět­ství věři­la Catelyn Stark i nadá­le, že je Lord Baelish její pří­tel a může se na něj u dvo­ra spo­leh­nout.

Osobnost…

Baelish je vychyt­ra­lý a chlad­ný mani­pu­lá­tor. Za kaž­dých okol­nos­tí je scho­pen bles­ko­vě nasa­dit přá­tel­skou tvář a úsměv – ale jeho oči se neu­smí­va­jí, když to dělá pusa. Jeho přes­ná vnitř­ní moti­va­ce není jas­ná, ale jeho cíle ano a necí­tí žád­nou sku­teč­nou loa­ja­li­tu ani náklon­nost nikdy a k niko­mu. Za jeho úsmě­vem a nuce­ný­mi jem­ný­mi způ­so­by je Malíček bys­trý a vypo­čí­ta­vý, odhod­la­ný se z minu­ty na minu­tu zba­vit těch, kte­ří mu věři­li, tak jako člo­věk, kte­rý nahra­dí jeden pár ruka­vic jiný­mi.

Stále je to ale vel­mi inte­li­gent­ní muž, nejen génius přes finanč­ní zále­ži­tos­ti, ale cynic­ký mani­pu­lá­tor všech oko­lo. Jak pozna­me­nal Varys, je to usur­pá­tor z níz­ké­ho rodu, s obrov­ským talen­tem pro zra­zo­vá­ní přá­tel a mani­pu­lo­vá­ní moc­ných.

Malíček začal jako zchud­lý šlech­tic, ale cítil stá­lé pohr­dá­ní koho­ko­li nad sebou. Jeho odmít­nu­tí rodem Tullyů a téměř smrt z rukou Brandona Starka zako­ře­ni­la jako zášť vůči obě­ma rodům – a nijak v lás­ce neměl ani ostat­ní míst­ní šlech­ti­ce. Miloval Catelyn, ale ta ho viděl jen jako bra­t­ra.

Popravdě, pod Malíčkovou lid­skou mas­kou je chlad­ný soci­o­pat, hla­do­vý po moci nad ostat­ní­mi. Snad i jeho lás­ka ke Catelyn byla jen raci­o­na­li­za­cí jeho vlast­ní cham­ti­vos­ti. Po Catelyně smr­ti děsi­vým způ­so­bem trans­for­mo­val svou posed­lost na její dce­ru Sansu. Ačkoli je mu jas­né, že může být jeho dce­rou (věko­vě, niko­li rodo­vě), při­po­mí­ná mu mla­dou Catelyn do té míry, že ji dokon­ce polí­bil. To jen doka­zu­je, že nemi­lo­val Catelyn jako sku­teč­nou oso­bu, ale spí­še jako typ ženy.

V krát­kých momen­tech, kdy se Malíček Sanse ote­vřel, je navíc zne­po­ko­ji­vě uká­zá­no, že navzdo­ry jeho schop­nos­ti vyu­ží­vat emo­ce a cíle ostat­ních k jejich mani­pu­la­ci, má vel­mi pokři­ve­ný náhled na svět. V jeho duši je on hrdi­nou zachrán­cem své­ho vlast­ní­ho pří­bě­hu. Sám sebe vní­má jako oběť, kte­rá by urči­tě uspě­la v ide­ál­ním svě­tě, kde by „lás­ka pře­ko­na­la sílu a povin­nost“.

Jsou tu i dal­ší lidé, jako tře­ba Varys, kte­ří se podí­le­jí na dvor­ních intri­kách a tře­ba i vraž­dách, pro­to­že je pova­žu­jí za nástro­je v zájmu bez­pe­čí říše, zatím­co tako­vý Tywin Lannister dělá to samé pro zabez­pe­če­ní vlast­ní rodi­ny. Baelish ale dělá tyhle věcí jed­no­du­še pro­to, že může: uží­vá si moc nad ostat­ní­mi a mani­pu­la­ci s nimi. Někdy to má for­mu pře­chyt­ra­če­ní nebo mani­pu­la­ci dal­ších hrá­čů, jako Varyse nebo Cersei. Dokonce i Tyrion Lannister si „hru“ uží­vá a umí ji.

Nicméně Malíček si uží­vá i niče­ní bez­moc­ných, když si mys­lí, že mu to pro­jde, lidí, kte­ří pro něj nejsou žád­nou hroz­bou – jako když popra­vil někte­ré svo­je pro­sti­tut­ky, pro­to­že ho zkla­ma­ly. Baelishovo zís­ká­vá­ní více nevěs­tin­ců vyja­dřu­je hlav­ní aspekt jeho osob­nos­ti: odhod­lá­ní pou­ží­vat ostat­ní lidí, hlav­ně sla­bé a zra­ni­tel­né, čis­tě pro svo­je vlast­ní zájmy, zatím­co sla­bi­ny svých nepřá­tel pou­ží­vá jako páku (vydí­rá­ní apod.). Někdy nevy­u­ží­vá ani s kon­krét­ním cílem, ale jen pro­to, že si uží­vá niče­ní ostat­ních stej­ně jako když zaplác­ne


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36555 s | počet dotazů: 245 | paměť: 74511 KB. | 18.06.2024 - 01:23:35