Kritiky.cz > Profily postav > Daenerys Targaryen – Hra o Trůny

Daenerys Targaryen – Hra o Trůny

Daenery
Daenery
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

„Máš dob­rý nárok: máš titul a rod­né prá­vo. Ale máš víc než to: můžeš to popí­rat a skrý­vat to, ale máš dob­ré srd­ce. Nebudeš jen respek­to­va­ná a obá­va­ná, budeš milo­va­ná. Někdo, kdo může vlád­nout a má vlád­nout. Uběhla celá sta­le­tí, aniž by na svě­tě byl někdo tako­vý. Jsou chví­le, kdy se na tebe podí­vám a stá­le nemůžu věřit tomu, že jsi sku­teč­ná.“

Ser Joar Mormont k Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen, někdy zva­ná Dany (svým bra­t­rem Viserysem) je jedi­né pře­ži­vší dítě Aeryse II. Targaryena, kte­rý byl vyhnán ze Železného trů­nu během Robertovy vzpou­ry.

Deaneřina mat­ka byla poslá­na do bez­pe­čí do Dračího kame­ne těs­ně přes vyple­ně­ním Králova Přístaviště. Zemřela během poro­du za vel­ké bou­ře, kte­rá zni­či­la zby­tek Targaryenské flo­ti­ly, což zís­ka­lo Daenerys pří­z­vis­ko„Za bou­ře zro­ze­ná“ (Stormborn).

Žila v Essosu ve vyhnan­ství, dokud neby­la pro­dá­na svým bra­t­rem Dothrakovi Khalu Drogo. Dvojice se do sebe postup­ně zami­lo­va­la, ale Daenerys ztra­ti­la své­ho man­že­la i syna kvů­li mani­pu­la­cím Mirri Maz Durra. Její man­žel­ství s Drogem a násled­ný kon­takt s Dothráckým lidem jí dal sebe­dů­vě­ru a sílu vést, stej­ně jako víru v sebe sama jako prá­vo­plat­nou krá­lov­nu Sedmi krá­lov­ství.

Po Viserysově smr­ti zůsta­la Daenerys jako posled­ní Targaryenka s úmys­lem zmoc­nit se Železného trů­nu, své­ho rodo­vé­ho prá­va. Formálně ozna­ču­je sama sebe jako Královna Daenerys z Rodu Targaryen, První své­ho jmé­na.

Vylíhla tři dra­ky, když jejich kamen­ná vej­ce polo­ži­la na Drogovu pohřeb­ní hra­ni­ci před­tím, než sama vstou­pi­la do pla­me­nů, aby je sebra­la. Její dra­ci jsou prv­ní po stov­kách let, což jí vyslou­ži­lo dal­ší pří­z­vis­ko Matka dra­ků.

Během dějů v Zátoce otro­ků je před­sta­ve­na jako Daenerys Za bou­ře zro­ze­ná z Rodu Targaryen, První Svého Jména, Nespálená, Královna Meereenu, Královna Andalsu, Rhoynaru a Prvních lidí, Khaleesi Velkého Moře Trávy, Ničitelka řetězů a Matka Draků. Prokázala své schop­nos­ti jako vůd­ky­ně a doby­va­tel­ka díky rych­lé­mu a vět­ši­nou milo­srd­né­mu doby­tí Svobodných měst Astaporu a Yunkai.

Pozadí…

Daenerys je jedi­né dítě a nejmlad­ší dce­ra Krále Aeryse II. Targaryena, „Šíleného Krále“ a jeho sestry-manželky Rhaelly. Její otec zemřel během vyple­ně­ní Králova Přístaviště ješ­tě před jejím naro­ze­ním. Usurpátor Robert Baratheon se pro­hlá­sil sám za krá­le, když Aeryse pora­zil během udá­los­ti zná­mé jako Robertova Vzpoura. Její těhot­ná mat­ka a mlad­ší bra­tr Viserys uprch­li na ost­ro­va Dračí kámen, původ­ní domov Rodu Targaryenů. Její bra­tr Rhaegar Targaryen byl během vzpou­ry také zabit včet­ně potom­ků a pří­buz­ných.

Během její­ho zro­ze­ní zuři­la obrov­ská bou­ře, její mat­ka zemře­la krát­ce po poro­du a zane­cha­la ji tak jako sirot­ka. Jako dítě se ocit­la ve vyhnan­ství spo­lu se svým bra­t­rem, věr­ný­mi pod­da­ný­mi, mezi kte­ré pat­ří i Ser Willem Darry.

Ser Willem Darry
Viserys Targaryen

Po celé roky se bez úspě­chu sna­ži­li zís­kat pod­po­ru pro zpět­né zís­ká­ní Želeného trů­nu. Viserys a Daenerys zís­ka­li úto­čit­š­tě u Magistra Illyria Mopatis ve měs­tě Pentos. Sní o nale­ze­ní klid­né­ho domo­va a mís­ta, kam by pat­ři­la. Život pod Viserysovým vli­vem ji uči­nil tichou a pod­daj­nou.

Osobnost…

Daenerys je zdvo­ři­lá, dob­ře vycho­va­ná a napl­ně­ná tichým odhod­lá­ním. Bývala zastra­še­na ambi­ce­mi své­ho bra­t­ra a jeho výbuchy vzte­ku, ale čas mezi Dothráky ji nau­čil hrdos­ti, sebe­dů­vě­ře a vele­ní. Stále je ale svým způ­so­bem naiv­ní pokud jde o okol­ní svět, pro­to­že vyrůs­ta­la v izo­la­ci – bra­t­ra byl jedi­ným zdro­jem infor­ma­cí. Ale je vel­mi inte­li­gent­ní a rych­le pocho­pi­la, že teď se může vydat svou vlast­ní ces­tou.

Celý svůj život strá­vi­la sná­še­ním ostat­ních, ces­tou od jed­no­ho dob­ro­din­ce k dru­hé­mu, při­čemž pod­po­ra jed­no­ho byla vždyc­ky časem vyčer­pá­na a s bra­t­rem se muse­li pře­su­nout jinam. Následkem toho nepo­zna­la Daenerys nikdy sku­teč­ný domov. Život v bra­t­ro­vě stí­nu jí dal sil­nou empa­tii z útis­kem ve svě­tě. Soucití s těmi, kte­rým se děje bez­prá­ví a frustra­ce z domi­nan­ce své­ho „chci být krá­lem“ bra­t­ra způ­so­bi­la, že je schop­ná být napros­to bez­o­hled­ná k těm, kte­ří utla­ču­jí ostat­ní.

Získala tím jis­tý druh čer­no­bí­lé­ho myš­le­ní, kte­ré se jí čas­to nevy­pla­ti­lo. S vidi­nou kona­né­ho dob­ra totiž čas­to zapo­mí­ná na prak­tic­ké násled­ky svých činů.

Na roz­díl od zbyt­ku své­ho rodu zatím neu­ká­za­la jaké­ko­li šílen­ství, kte­ré posed­lo její­ho otce a v men­ší míře i bra­t­ra. K pro­tiv­ní­kům umí být vel­mi kru­tá, ale oce­ňu­je loa­ja­li­tu.

Tituly…

Daenerys je ve sku­teč­nos­ti dru­hou Daenerys. Tou prv­ní byla sest­ra Krále Daerona II., kte­rá žila sta­le­tí před Za bou­ře zro­ze­nou. Protože ale nevlád­la, není Za bou­ře zro­ze­ná zva­ná Daenerys II. Když se pro­hlá­sí za prá­vo­plat­nou dědič­ku Targaryenské dynastie, je pro­to ofi­ci­ál­ně nazva­ná První své­ho jmé­na.

Daeneřiny plné titu­ly zní: „Královna Andalsu a Prvních lidí, Lady regent­ka Sedmi krá­lov­ství.“ Daenerys je Královnou Regentkou, pro­to­že trůn zdě­li­la prá­vo­plat­ně po svém vlast­ním otci. Je prv­ní Královnou regent­kou v his­to­rii Targaryenské dynastie. Například Cersei Lannister je zva­ná „krá­lov­nou“ jen pro­to, že byla man­žel­kou vlád­ce. Podobně tomu bylo napří­klad s Catelyn Starkovou, kte­rá měla titul „Lady“ taky jen pro­to, že si vza­la teh­dej­ší­ho pána Zimohradu.

Síly a schop­nos­ti…

Odolnost vůči žáru – Daenerys je vyso­ce odol­ná pro­ti žáru a nevní­má, pokud drží něco žha­vé­ho nebo se kou­pe ve vodě, kte­rá by ostat­ní opa­ři­la. Také nemů­že mít popá­le­ni­ny nebo utr­pět zra­ně­ní od zdro­jů žáru.

Imunita vůči ohni – Daenerys může vstou­pit do pla­me­nů a nespá­lí se. Bude na sobě mít popel nebo sto­py ohně a její šaty či coko­li jiné­ho sho­ří, ale nepři­jde ani o vla­sy. Je také odol­ná vůči dra­čí­mu ohni, kte­rý má magic­kou pova­hu a liší se pro­to od běž­né­ho ohně, i když se před ním má stá­le na pozo­ru.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo31. července 2023 Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo Nad průměrností a hloupostí většiny MCU seriálů skřípu zuby. Naplno mě bavily vlastně jen WandaVision a Loki. A teď Tajná invaze. Tenhle velký seriálový event se vcelku povedl. Jistě, o […] Posted in TV Recenze
  • Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání26. června 2023 Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání Nick Fury (Samuel L. Jackson) se dozvídá o utajené invazi Skrullů na Zemi... Nick Fury v podání Samuela L. Jacksona je součástí Marvel Cinematic Universe již od po-titulkové scény prvního […] Posted in TV Recenze
  • Úžasný Mauric - Mauric je kocour ulice12. ledna 2023 Úžasný Mauric - Mauric je kocour ulice  Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a dokonce že opravdu mluví. A […] Posted in Filmové recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!20. května 2019 The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království! Opravdu poslední díl kultovního seriálu je pro scénáristy opravdu to nejtěžší, co můžou napsat. Musí se správně rozloučit s postavami, s příběhem a musí uspokojit i fanoušky, kteří musí […] Posted in TV Recenze
  • O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti20. května 2019 O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera milion podpisů, předpokládám, že dnes se číslo zdvojnásobí. Kdo poslední díl ještě neviděl, nechť tento […] Posted in Články
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73114 s | počet dotazů: 261 | paměť: 74650 KB. | 19.04.2024 - 01:50:43