Kritiky.cz > Články > Historie Lego Star Wars her

Historie Lego Star Wars her

Lego
Lego
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lego Star Wars má dost vel­kou his­to­rii, exis­tu­je šest her, kte­ré obsa­hu­jí Lego posta­vič­ky z pře­da­le­ké gala­xie. Připomeňme si jejích his­to­rii.

Lego Star Wars: The Video Game

Lego Star Wars: The Video Game (někdy nazý­va­ná pros­tě Lego Star Wars) je akč­ní dob­ro­druž­ná video­hra s moti­vem sta­veb­ni­ce Lego, kte­rá vychá­zí z řady hra­ček Lego Star Wars a je prv­ním dílem video­her­ní série Lego vyvi­nu­té spo­leč­nos­tí Traveller’s Tales, kte­rá od té doby vyví­jí všech­ny dal­ší titu­ly Lego. Poprvé vyšla 29. břez­na 2005 a je video­her­ní adap­ta­cí preque­lo­vé tri­lo­gie Star Wars: (1999), Útok klo­nů (2002) a Pomsta Sithů (2005) s bonu­so­vou úrov­ní z Nové nadě­je (1977).

Vyvinula ji spo­leč­nost Traveller’s Tales pro kon­zo­le Microsoft Xbox, Sony PlayStation 2 a Microsoft Windows. Verzi pro Game Boy Advance vyvi­nu­la spo­leč­nost Griptonite Games. Tyto původ­ní ver­ze byly vydá­ny v dub­nu 2005. Port pro Macintosh, vyvi­nu­tý spo­leč­nos­tí Aspyr, byl vydán v srpnu 2005. Verze hry pro GameCube byla vydá­na 25. říj­na 2005. Všechny ver­ze vyda­ly spo­leč­nos­ti Eidos Interactive a Giant Interactive Entertainment.

Hra Lego Star Wars je zamě­ře­na na rodin­né hra­ní a neob­sa­hu­je scé­nář kon­ce hry. V kaž­dém scé­ná­ři, kte­rý vychá­zí ze scé­ny z kaž­dé­ho z fil­mů, je dána kon­krét­ní sada postav, kte­ré mohou ovlá­dat až dva hrá­či a vyu­ží­vat jejich růz­né schop­nos­ti. Přistoupením k jiné spřá­te­le­né posta­vě může hráč pře­pnout ovlá­dá­ní na tuto posta­vu; tato inter­ak­ce je nut­ná k vyu­ži­tí schop­nos­tí jiné posta­vy k dokon­če­ní urči­tých háda­nek. Lego Studs, malé sbě­ra­tel­ské před­mě­ty podob­né min­cím, kte­ré slou­ží jako her­ní měna, lze sbí­rat jejich nale­ze­ním, roz­bi­tím nebo pou­ži­tím síly na urči­té před­mě­ty nebo pora­že­ním nepřá­tel. Hodnota cvoč­ků se zvy­šu­je pod­le bar­vy, stří­br­né mají nejmen­ší hod­no­tu, pou­ze 10 bodů, pře­chá­zí ke zla­tým, kte­ré mají hod­no­tu 100 bodů, mod­rým v hod­no­tě 1 000 bodů a nej­vzác­něj­ším, fia­lo­vým v hod­no­tě 10 000 bodů. Hráči mají také uka­za­tel zdra­ví, kte­rý se sklá­dá ze čtyř srdí­ček a vyčer­pá se, pokud jsou zra­ně­ni nebo postře­le­ni. Když při­jdou o všech­na srd­ce, jejich posta­va se roz­pad­ne a oni při­jdou o cvoč­ky (na roz­díl od živo­tů). Tyto cvoč­ky lze utra­tit za ode­mknu­tí nových postav pro režim vol­né hry, nápo­vě­dy pro hra­ní hry a che­a­ty. V někte­rých seg­men­tech hry hrá­či ovlá­da­jí vesmír­né lodě letí­cí po rovi­ně. V kaž­dé úrov­ni je také ukry­to něko­lik kanystrů s mini­ki­ty, kte­ré se po sebrá­ní spo­jí a vytvo­ří vozi­dlo.

Při prv­ním spuš­tě­ní hry musí hráč nej­pr­ve dokon­čit I. kapi­to­lu The Phantom Menace („Vyjednávání“). Po dokon­če­ní této kapi­to­ly si však hráč může zvo­lit libo­vol­né ode­mče­né úrov­ně z ostat­ních dvou fil­mů v poža­do­va­ném pořa­dí.

Dokončením všech úrov­ní hry se ode­mkne dal­ší kapi­to­la zalo­že­ná na úvod­ní scé­ně fil­mu Nová nadě­je, v níž se obje­ví „pro­to­typ“ Dartha Vadera, kte­rý pou­ží­vá Anakinův styl boje, a Stormtrooper, jehož pohy­by jsou totož­né s pohy­by Klonových vojá­ků (oba jsou v dal­ší hře pře­dě­lá­ni).

Hudební dopro­vod je stej­ný jako ve fil­mech Star Wars, ale pro­to­že hra byla vydá­na před soun­d­trac­kem k Epizodě III, byla pro úrov­ně toho­to fil­mu pou­ži­ta hud­ba z původ­ní tri­lo­gie (1977, 1980 a 1983). Například alter­na­tiv­ní soun­d­track pro „Binární západ slun­ce“ byl pou­žit ve dru­hé kapi­to­le Epizody III, zatím­co „Bitva o Endor I“ byla pou­ži­ta v kapi­to­le VI, „Téma prin­cez­ny Leiy“ pro kapi­to­lu V a „Bitva o Yavin“ byla pou­ži­ta v kapi­to­lách 1 a 3. Ve fil­mu The Complete Saga byly sklad­by, kte­ré hrá­ly během hra­ní této epi­zo­dy, nahra­ze­ny skladba­mi z Epizody III, ačko­li v cut­scé­nách této epi­zo­dy zůsta­la původ­ní hud­ba z tri­lo­gie.

Lego Star Wars II: The Original Trilogy

Lego Star Wars II: The Original Trilogy je akč­ní dob­ro­druž­ná video­hra na moti­vy Lega, kte­rou vyvi­nu­la spo­leč­nost Traveller’s Tales a vyda­ly LucasArts a TT Games Publishing. Hra byla vydá­na 11. září 2006. Je sou­čás­tí série Lego Star Wars a vychá­zí ze sci-fi medi­ál­ní série Star Wars a stej­no­jmen­né řady hra­ček Lego Group s téma­ti­kou Hvězdných válek. Navazuje na udá­los­ti z fil­mů Star Wars: Nová nadě­je, Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho. Hra umož­ňu­je hrá­čům pře­vzít role více než 50 Lego ver­zí postav z fil­mo­vé série; lze také vytvá­řet vlast­ní posta­vy. Oproti před­chůd­ci Lego Star Wars: The Video Game byl vylep­šen pohyb kame­ry a důklad­ně­ji byl pro­zkou­mán kon­cept „úrov­ní vozi­del“. Hra byla odha­le­na na ame­ric­kém Mezinárodním veletr­hu hra­ček. V obchod­ních řetěz­cích po celých Spojených stá­tech byly uspo­řá­dá­ny pro­pa­gač­ní akce na hru.

Hra Lego Star Wars II byla kri­tic­ky i komerč­ně úspěš­ná; od květ­na 2009 se jí celo­svě­to­vě pro­da­lo přes 8,2 mili­o­nu kopií. Kritici hru chvá­li­li za kome­di­ál­ní a „rozkoš­né“ ztvár­ně­ní fil­mo­vé série a kvů­li upřed­nost­ňo­vá­ní původ­ní tri­lo­gie před preque­lo­vou tri­lo­gií. Nízká obtíž­nost hry a obec­ně její ver­ze pro Game Boy Advance a Nintendo DS však byly při­ja­ty hůře. Hra zís­ka­la mimo jiné oce­ně­ní od Britské aka­de­mie fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho umě­ní a Spike TV. Adaptace pro mobil­ní tele­fo­ny, Lego Star Wars II Mobile, byla poz­dě­ji vyvi­nu­ta spo­leč­nos­tí Universomo, vydá­na spo­leč­nos­tí THQ a vydá­na 19. pro­sin­ce 2006. Hra Lego Star Wars II a její před­chůd­ce byly shr­nu­ty do Lego Star Wars: The Complete Saga, kte­rá vyšla o rok poz­dě­ji.

Hra Lego Star Wars II se ode­hrá­vá z pohle­du tře­tí oso­by ve 3D her­ním svě­tě, kte­rý obsa­hu­je objek­ty, pro­stře­dí a posta­vy navr­že­né tak, aby při­po­mí­na­ly díl­ky Lega. Její hra­tel­nost - kom­bi­na­ce žánrů akč­ní adven­tu­ra, plo­ši­nov­ka a někdy i puzzle - má spo­leč­né prv­ky s hrou Lego Star Wars: The Video Game (2005). Zatímco Lego Star Wars nava­zu­je na udá­los­ti fil­mů The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) a Revenge of the Sith (2005), Lego Star Wars II vychá­zí z fil­mů Star Wars (1977), The Empire Strikes Back (1980) a Return of the Jedi (1983). Hra komic­ky pře­vy­prá­ví udá­los­ti tri­lo­gie pomo­cí vystři­že­ných scén bez dia­lo­gů. Hráč se ují­má rolí postav z fil­mů, z nichž kaž­dá dis­po­nu­je spe­ci­fic­ký­mi zbra­ně­mi a schop­nost­mi. Do hry se může kdy­ko­li zapo­jit dru­hý hráč, a to akti­va­cí dru­hé­ho ovla­da­če. Během hra­ní mohou hrá­či sbí­rat Lego studs - malé před­mě­ty ve tva­ru dis­ků, kte­ré slou­ží jako her­ní měna. Hráč má k dis­po­zi­ci měřič zdra­ví, kte­rý se zob­ra­zu­je na her­ním head-up dis­ple­ji. Zdraví hrá­če před­sta­vu­jí čty­ři srdíč­ka; když se tato srdíč­ka vyčer­pa­jí, hráč zemře a malé množ­ství jeho kolíč­ků se odra­zí pryč. Okamžitě se však zno­vu obje­ví a čas­to může ztra­ce­né cvoč­ky zno­vu nasbí­rat.

Ústřední loka­cí hry je kan­tý­na Mos Eisley, bar ve vesmír­ném pří­sta­vu na pla­ne­tě Tatooine. U pul­tu může hráč za své Lego cvoč­ky naku­po­vat posta­vy, vozi­dla, her­ní nápo­vě­dy a doplň­ky nebo akti­vo­vat che­a­to­va­cí kódy. V malé oblas­ti mimo kan­týnu si hrá­či mohou pro­hléd­nout nasbí­ra­ná vozi­dla. Hra je roz­dě­le­na do úrov­ní, kte­ré jsou pří­stup­né z kan­tý­ny; kaž­dý film je zastou­pen šes­ti úrov­ně­mi, kte­ré před­sta­vu­jí klí­čo­vá mís­ta a scé­ny v daném fil­mu. Mezi loka­ce pat­ří Hoth, Bespin, Dagobah, Tatooine, Hvězda smr­ti a Endor. Hra obsa­hu­je také bonu­so­vé úrov­ně. Během úrov­ní hráč porá­ží nepřá­te­le, sta­ví objek­ty z kos­tek Lego a řídí vozi­dla. Některé úrov­ně se hra­jí výhrad­ně při pilo­to­vá­ní vozi­del, včet­ně stí­hač­ky TIE, Snowspeederu a Millenium Falconu. Úrovně je nut­né nej­pr­ve ode­hrát v pří­bě­ho­vém reži­mu. Tím se ode­mkne dal­ší úro­veň a také režim vol­né hry pro nedáv­no dokon­če­nou úro­veň. Hratelnost je v obou reži­mech totož­ná. Příběhový režim však ome­zu­je hra­tel­né posta­vy na ty, kte­ré byly sle­do­vá­ny ve fil­mo­vých scé­nách, na nichž jsou úrov­ně zalo­že­ny, zatím­co režim Free Play nabí­zí všech­ny ode­mče­né posta­vy. Úrovně lze v obou reži­mech hrát zno­vu a sbí­rat cvoč­ky a taj­né před­mě­ty.

K dis­po­zi­ci jsou tři typy taj­ných před­mě­tů: zla­té cih­ly, mini­ki­ty a ener­ge­tic­ké cih­ly. V kaž­dé úrov­ni je ukry­ta jed­na ener­ge­tic­ká cih­la. Po sebrá­ní cih­lič­ky síly se zpří­stup­ní její odpo­ví­da­jí­cí dopl­něk, jako je nepře­mo­ži­tel­nost nebo náso­bi­če cvoč­ků, kte­ré lze zakou­pit. Každá úro­veň také obsa­hu­je deset skry­tých mini­ki­tů, tedy deset kusů vozi­dla Star Wars. Po nasbí­rá­ní všech dese­ti zís­ká hráč zla­tou cihlu. Nasbíráním urči­té­ho počtu zla­tých cih­li­ček se ode­mknou bez­plat­né odmě­ny, jako je napří­klad výlevka, kte­rá chr­lí cvoč­ky. Zlaté cih­ly jsou také udě­lo­vá­ny po dokon­če­ní úrov­ní a po nasbí­rá­ní pře­dem sta­no­ve­né­ho počtu cvoč­ků v úrov­ni; k dis­po­zi­ci je deva­de­sát devět zla­tých cihel. Vozidla, kte­rá mini­ki­ty před­sta­vu­jí, jsou vysta­ve­na před kan­tý­nou. Jakmile je kaž­dé vozi­dlo dokon­če­no (nasbí­rá­no všech deset mini­ki­tů), je k dis­po­zi­ci pro hru v bonu­so­vé hře.

Lego Star Wars: The Complete Saga

Lego Star Wars: The Complete Saga je akč­ní dob­ro­druž­ná video­hra s moti­vy Lega, kte­rá vychá­zí z řady hra­ček Lego Star Wars. Jedná se o kom­bi­na­ci hry Lego Star Wars: The Video Game a její­ho pokra­čo­vá­ní Lego Star Wars II: The Original Trilogy, kte­rá zahr­nu­je prv­ních šest epi­zod ságy Star Wars. Hru ozná­mi­la spo­leč­nost LucasArts 25. květ­na 2007 na Celebration IV a v Severní Americe byla vydá­na 6. lis­to­pa­du 2007 pro kon­zo­le Xbox 360, PlayStation 3, Wii a Nintendo DS. Kompilační titul byl vydán pro Microsoft Windows 13. říj­na 2009 v USA. 12. lis­to­pa­du 2010 vyda­la spo­leč­nost Feral Interactive ver­zi hry pro Mac OS X. Verze hry pro iOS byla vydá­na 11. pro­sin­ce 2013 a pro Android 1. led­na 2015 spo­leč­nos­tí Warner Bros Interactive Entertainment.

Úkolem hry je úspěš­ně pro­jít celým pří­bě­hem a záro­veň sbí­rat zla­té cih­ly. Kompletní sága pokrý­vá udá­los­ti, kte­ré se ode­hrá­va­jí od jed­ná­ní Obchodní fede­ra­ce nad Naboo ve Star Wars Epizoda I - Skrytá hroz­ba až po útok Rebelů na dru­hou Hvězdu smr­ti nad Endorem v Návratu Jediho.

Stejně jako ve hře Lego Star Wars II: Původní tri­lo­gie se hlav­ní svět ode­hrá­vá v kan­týně Mos Eisley. Kantýna má dve­ře, kte­ré hrá­či umož­ňu­jí vstup do úrov­ní Epizod I-VI, bonu­so­vých úrov­ní, misí Lovců odměn a arká­do­vých her. Kantýna obsa­hu­je nástroj pro při­způ­so­be­ní posta­vy, což je klí­čo­vý prvek z Lego Star Wars II.

Ve všech ver­zích hry s výjim­kou ver­ze pro Nintendo DS je k dis­po­zi­ci 160 zla­tých kos­tek, kte­ré je tře­ba nasbí­rat; 120 z nich je urče­no pro hlav­ní úrov­ně. Pro kaž­dou z úrov­ní jsou k dis­po­zi­ci tři. Jedna je za dokon­če­ní úrov­ně v pří­bě­ho­vém reži­mu, dru­há za zís­ká­ní sta­tu­su „Pravý Jedi“ nasbí­rá­ním urči­té­ho množ­ství cvočků/mincí a tře­tí za nasbí­rá­ní 10 LEGO „mini­kit“ kanystrů, kte­ré jsou ukry­ty po celé úrov­ni. Pro sys­tém iOS je k dis­po­zi­ci cel­kem 200 zla­tých cih­li­ček, při­čemž dal­ší zla­tá cih­lič­ka je k dis­po­zi­ci za kaž­dou úro­veň po spl­ně­ní reži­mu výzvy, kdy hráč musí najít 10 skry­tých mod­rých mini­ki­tů do 20 minut. Verze pro iOS nabí­zí také 12 zla­tých cihel za dokon­če­ní arká­do­vých her v lob­by.

Zlatých cihel je 20 za spl­ně­ní misí lov­ců odměn, kte­ré zahr­nu­jí zaje­tí klí­čo­vých postav Staré repub­li­ky a Rebelie pro Jabbu Hutta. Dalších 6 zla­tých cihel zís­ká­te za spl­ně­ní bonu­so­vých misí (10 ve ver­zi pro iOS) a dal­ších 14 si může­te zakou­pit v kan­týně (8 ve ver­zi pro iOS).

Celkově je k dis­po­zi­ci 36 pří­bě­ho­vých úrov­ní, 20 misí pro lov­ce odměn a 6 bonu­so­vých úrov­ní (dvě úrov­ně Lego City, dvě pří­bě­ho­vé úrov­ně (Anakinův let a Nová nadě­je, z nichž dru­há byla spe­ci­ál­ní ode­my­ka­tel­nou úrov­ní, kte­rá se nachá­ze­la ve hře Lego Star Wars: The Video Game) a původ­ní úrov­ně Mos Espa Pod Race a Gunship Cavalry).

Většina pří­bě­ho­vých úrov­ní je stej­ná jako v pří­sluš­ných původ­ních hrách. Tato hra obsa­hu­je dvě dří­ve vyřa­ze­né úrov­ně: „Anakinův let“ a „Pronásledování lov­ců odměn“, kte­ré se své­ho času měly obje­vit ve hře Lego Star Wars: The Video Game, ale během vývo­je byly vyškrt­nu­ty. „Anakinův let“ vychá­zí z vesmír­né bitvy na Naboo pro­ti dro­i­dí řídi­cí lodi, kte­rá byla k vidě­ní ve fil­mu Skrytá hroz­ba. Původně byla zamýš­le­na jako úro­veň rail-shooter, ale byla změ­ně­na na styl free-roam, kte­rý se pou­ží­vá v téměř všech úrov­ních vozi­del ve hře. „Pronásledování lov­ce odměn“ se zamě­řu­je na Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera, kte­ří pro­ná­sle­du­jí lov­ce odměn Zama Wesella napříč Coruscantem z fil­mu Klony úto­čí. Také z ní byla vytvo­ře­na vol­ná úro­veň, ale na roz­díl od „Anakinova letu“ byla začle­ně­na do Epizody II. (Ve hře Lego Star Wars: The Video Game bylo pou­ze pět pří­bě­ho­vých úrov­ní pro epi­zo­du Útok klo­nů namís­to stan­dard­ních šes­ti úrov­ní na epi­zo­du pro všech­ny ostat­ní epi­zo­dy)

Příběhové úrov­ně „Mos Espa Podrace“ a „Gunship Cavalry“ byly pře­pra­co­vá­ny, ačko­li ver­ze z pří­sluš­ných původ­ních her jsou pří­tom­ny jako bonu­so­vé úrov­ně. „Bitva nad Coruscantem“ však zůstá­vá stej­ná, jen s tou změ­nou, že hrá­či mohou ve vol­né hře měnit vozi­dla. Mezi novin­ky v The Complete Saga pat­ří režim Battle Arena pro dva hrá­če nazva­ný „Arcade Mode“, nové bonu­so­vé mise s vozi­dly Minikit, čer­ve­né ener­ge­tic­ké kost­ky z Lego Star Wars II: The Original Trilogy se vra­ce­jí a jsou začle­ně­ny do úrov­ní preque­lo­vé tri­lo­gie a 10 dal­ších misí s lov­ci odměn při­dá­vá nové výzvy do čás­tí preque­lo­vé tri­lo­gie, kte­ré byly původ­ně k vidě­ní v Lego Star Wars: The Video Game.

Úrovně Epizod I, II a III byly aktu­a­li­zo­vá­ny, tak­že posta­vy mohou sta­vět a jez­dit na vozi­dlech, nosit hel­my a zís­kat pří­stup do oblas­tí lov­ců odměn a Stormtrooperů. Postavy z preque­lo­vé tri­lo­gie mají nyní mož­nost vyhý­bat se střel­bě z blas­te­rů a mají vlast­ní spe­ci­ál­ní útok zblíz­ka (napří­klad Chewbacca trhá ruce). Byly při­dá­ny nové pohy­by Síly, Sílový blesk a Sílové škr­ce­ní. Byly také při­dá­ny nové posta­vy, čímž se jejich cel­ko­vý počet zvý­šil na 128. Indiana Jones je ode­my­ka­tel­ná hra­tel­ná posta­va, kte­rá před­zna­me­ná­vá a pro­pa­gu­je Lego Indiana Jones:

Lego Star Wars III: The Clone Wars

Lego Star Wars III: The Clone Wars je akč­ní dob­ro­druž­ná video­hra na moti­vy sta­veb­ni­ce Lego, kte­rou vyvi­nu­la spo­leč­nost Traveller’s Tales a v břez­nu 2011 vyda­la spo­leč­nost LucasArts pro kon­zo­le PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Microsoft Windows a Nintendo 3DS.Hra obsa­hu­je mise a posta­vy z ani­mo­va­né­ho fil­mu Star Wars: The Clone Wars z roku 2008 a nava­zu­jí­cí­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, stej­ně jako oblí­be­né posta­vy fanouš­ků z původ­ní ságy Star Wars, a to jak v reži­mu hry pro jed­no­ho hrá­če, tak i pro více hrá­čů. Hru ve ver­zi pro Mac OS X vyda­la spo­leč­nost Feral Interactive.

Hra Lego Star Wars III: The Clone Wars je podob­ná před­cho­zím dílům série a ostat­ním video­hrám Lego. Až dva hrá­či mohou pře­pí­nat mezi růz­ný­mi posta­va­mi a bojo­vat s nepřá­te­li v boji, řešit hádan­ky a postu­po­vat růz­ný­mi úrov­ně­mi. Přináší něko­lik novi­nek, včet­ně výmě­ny scén, kdy se hrá­či mohou pře­pí­nat mezi týmy v oddě­le­ných loka­cích a plnit tak více­díl­né úko­ly, a sou­bo­jů s bossy. Hra obsa­hu­je také někte­ré prv­ky stra­te­gie v reál­ném čase, napří­klad vele­ní vel­kým pozem­ním armá­dám na bitev­ních polích. Také vesmír­né boje byly pře­dě­lá­ny tak, aby vyu­ží­va­ly instink­tiv­něj­ší­ho poci­tu z 3D vesmír­ných bitev. Oproti původ­ním hrám, kte­ré obsa­ho­va­ly posta­vy ze šes­ti fil­mů Hvězdných válek, jako napří­klad Lego Star Wars: The Video Game a Lego Star Wars II: The Original Trilogy, se hra ode­hrá­vá během ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Klonové vál­ky a také v někte­rých scé­nách z fil­mu Star Wars: Epizoda II - Útok klo­nů. Konzolová ver­ze hry obsa­hu­je 115 postav. Přenosná ver­ze obsa­hu­je 77 postav. Verze pro PSP, 3DS a DS mají opro­ti kon­zo­lo­vé ver­zi někte­ré odliš­nos­ti. Například se zde neob­je­vu­jí pozem­ní bitvy. Přenosná ver­ze obsa­hu­je ode­my­ka­tel­né mini­hry, jako napří­klad Snowball Fight, Volleyball Droids a dal­ší. Na roz­díl od kon­zo­lo­vé ver­ze také nejsou k dis­po­zi­ci míst­nos­ti, ve kte­rých jsou vozi­dla, kte­rá si může­te vyzkou­šet na samot­né lodi. Některé úrov­ně jsou z pře­nos­né ver­ze odstra­ně­ny. Některé posta­vy, jako napří­klad Galactic Marine, Chi Cho, Ryo Chuchi, Thi-Sen a dal­ší, se obje­vu­jí v pře­nos­né ver­zi, ale v kon­zo­lo­vé ver­zi ne.

Lego Star Wars: The Force Awakens

Lego Star Wars: The Force Awakens je akč­ní dob­ro­druž­ná video­hra na moti­vy sta­veb­ni­ce Lego vyvi­nu­tá spo­leč­nos­tí TT Fusion na moti­vy fil­mu Star Wars: The Force Awakens z roku 2015. Jedná se o pátý pří­růs­tek do série video­her Lego Star Wars od spo­leč­nos­ti TT Games. V licen­ci spo­leč­nos­ti Lucasfilm ji 28. červ­na 2016 vyda­la spo­leč­nost Warner Bros Interactive Entertainment pro sys­témy iOS, Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, PlayStation Vita a Wii U a 27. čer­ven­ce 2016 pro sys­tém Android. Hra byla por­to­vá­na a vydá­na spo­leč­nos­tí Feral Interactive pro ope­rač­ní sys­tém OS X dne 30. červ­na 2016.

Kromě adap­ta­ce fil­mu hra obsa­hu­je obsah, kte­rý pokrý­vá obdo­bí mezi Návratem Jediho a Síla se pro­bou­zí.

Hra Lego Star Wars: The Force Awakens je podob­ná před­cho­zím video­hrám Lego. Byly zave­de­ny nové sys­témy včet­ně Multi-Builds, kte­ré hrá­čům zpří­stup­ňu­jí růz­né mož­nos­ti sta­vě­ní. Tyto mož­nos­ti lze v urči­tých čás­tech hry, kde se sta­ví z kos­tek, zni­čit a zno­vu posta­vit, což umož­ňu­je otevřít nové ces­ty ve svě­tě hry. Hráči se také mohou v prů­bě­hu hry scho­vá­vat za kry­tem a účast­nit se „blaste­ro­vých bitev“ s nepřá­te­li. Hra obsa­hu­je více než 200 hra­tel­ných postav, včet­ně Rey, Finna, kapi­tá­na Phasmy, Poe Damerona, Hana Sola, Kylo Rena a dro­i­dů, jako jsou C-3PO a BB-8, a také lodě, a to jak běž­né veli­kos­ti (kte­ré lze pou­žít pou­ze v urči­tých misích), tak mini­a­tur­ní. Hráči mohou vol­ně pro­zkou­má­vat Jakku, Takodanu, D’Qar a základ­nu Starkiller, kte­ré fun­gu­jí jako mini­a­tur­ní ote­vře­né svě­ty. Kromě adap­ta­ce fil­mu hra také pře­kle­nu­la meze­ru mezi fil­my Návrat Jediho a Síla se pro­bou­zí, při­čemž Lucasfilm pone­chal tvůr­čí svo­bo­du v doda­teč­ném obsa­hu, kte­rý bude zkou­mat pří­běhy postav.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga je při­pra­vo­va­ná akč­ní adven­tu­ra s téma­ti­kou Lego, kte­rou vyví­jí spo­leč­nost Traveller’s Tales a vydá­vá Warner Bros. Interactive Entertainment. Půjde o šes­tý pří­růs­tek do série video­her Lego Star Wars od TT Games a nástup­ce hry Lego Star Wars: The Force Awakens. Hra bude adap­to­vat všech devět dílů fil­mo­vé série Skywalkerovské ságy, při­čemž dal­ší posta­vy zalo­že­né na jiných fil­mech a seri­á­lech Star Wars budou vydá­ny poz­dě­ji jako DLC. Hra má být vydá­na 5. dub­na 2022 pro Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Na roz­díl od vět­ši­ny video­her Lego, ve kte­rých hrá­či muse­li postu­po­vat pří­bě­hem v line­ár­ním pořa­dí, si hrá­či mohou vybrat, zda chtě­jí začít hru od kte­ré­ko­li ze tří tri­lo­gií Skywalkerovy ságy a dokon­čit je v libo­vol­ném pořa­dí. Každá epi­zo­da bude mít pět pří­bě­ho­vých misí, což je cel­kem 45 úrov­ní, na roz­díl od šes­ti úrov­ní na epi­zo­du v před­cho­zích hrách. Souboje byly opro­ti před­cho­zím dílům pře­pra­co­vá­ny, napří­klad drži­te­lé svě­tel­ných mečů nyní pou­ží­va­jí různá kom­ba s leh­ký­mi úto­ky, těž­ký­mi úto­ky a pohy­by Síly a posta­vy s blas­te­ry mají kame­ru přes rame­no. Hra obsa­hu­je 300 hra­tel­ných postav.

Stejně jako v před­cho­zím díle Lego Star Wars: Síla se pro­bou­zí nebu­de cen­t­rem hry jed­na oblast, jako napří­klad kan­tý­na Mos Eisley v Lego Star Wars: The Complete Saga, ale širo­ká šká­la plně pro­zkou­ma­tel­ných pla­net plných mno­ha iko­nic­kých pamá­tek Hvězdných válek. Mezi pla­ne­ty a měsí­ce, kte­ré vývo­já­ři zatím potvr­di­li jako pro­zkou­ma­tel­né v cen­t­ru, pat­ří Naboo, Tatooine, Coruscant, Kamino, Geonosis, Kashyyyk, Utapau, Mustafar, Yavin 4, Hoth, Dagobah, Bespin, Endor, Jakku, Takodana, D’Qar, Starkiller Base, Ahch-To, Cantonica, Crait, Ajan Kloss, Pasaana, Kijimi, Kef Bir a Exegol. Mnoho lodí bude mít v cen­t­ru také vol­ně pro­zkou­ma­tel­né oblas­ti, napří­klad Hvězdné destruk­to­ry a Hvězda smr­ti. V her­ním cen­t­ru se budou ode­hrá­vat také náhod­ná setká­ní. Například impe­ri­ál­ní Star Destroyer může náh­le vysko­čit z hyper­pro­sto­ru a poslat na hrá­če flo­ti­lu stí­ha­ček TIE. Hráči se mohou roz­hod­nout, zda se s nimi pus­tí do sou­bo­jů, nebo budou pokra­čo­vat dál a postu­po­vat v pří­bě­hu.

TT Games potvr­di­lo, že Lego Star Wars: The Skywalker Saga nebu­de na roz­díl od své­ho před­chůd­ce Lego Star Wars: The Force Awakens obsa­ho­vat nástroj pro úpra­vu posta­vy.

Předchůdce Lego Star Wars: The Force Awakens bude obsa­ho­vat nástroj pro úpra­vu posta­vy.


 • Zdroj: Anglická Wikipedie
 • Foto: Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ahsoka: první dojmy23. srpna 2023 Ahsoka: první dojmy Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano poprvé Star Wars fanouškům představila v animovaném filmu Klonové války, a ačkoliv byla zpočátku velice nepopulární, skrze 5 sérií stejnojmenného […] Posted in Seriály
 • Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další13. června 2023 Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další Nové termíny premiér a odkladů filmů očekávají fanoušci populárních franšíz jako Blade, Vetřelec, Star Wars, Fantastická čtyřka, Thunderbolts, Captain America, Deadpool, Avengers a Avatar. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Kauza Kramný míří na Voyo19. července 2024 Kauza Kramný míří na Voyo Voyo je česká VOD platforma, která funguje pod hlavičkou TV Nova. A ačkoliv zprvu sloužila jen jako záložní odkladiště běžné produkce této stanice, před pár lety se mateřská společnost […] Posted in Filmové recenze
 • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
 • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
 • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
 • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
 • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
 • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
 • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03881 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72095 KB. | 20.07.2024 - 20:01:47