Kritiky.cz > Profily osob > Ian McShane slaví 80 let

Ian McShane slaví 80 let

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ian David McShane (naro­zen 29. září 1942) je ang­lic­ký herec, pro­du­cent a reži­sér. Je zná­mý svý­mi tele­viz­ní­mi role­mi, zejmé­na titul­ní rolí v seri­á­lu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al Swearengen v seri­á­lu Deadwood (2004-2006) a jeho fil­mo­vém pokra­čo­vá­ní z roku 2019 a jako pan Wednesday v seri­á­lu Američtí boho­vé (2017-2021). Za původ­ní seri­ál Deadwood zís­kal McShane Zlatý gló­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v dra­ma­tic­kém tele­viz­ním seri­á­lu a byl nomi­no­ván na cenu Primetime Emmy za vyni­ka­jí­cí muž­ský herec­ký výkon v dra­ma­tic­kém seri­á­lu; za film byl (jako pro­du­cent) nomi­no­ván na cenu Primetime Emmy za vyni­ka­jí­cí tele­viz­ní film.

Mezi jeho fil­mo­vé role pat­ří Harry Brown ve fil­mu Divocí a ochot­ní (1962), Charlie Cartwright ve fil­mu Když úte­rý, tak Belgie (1969), Wolfe Lissner ve fil­mu Gauneři (1971), Teddy Bass ve fil­mu Sexy bes­tie (2000), Frank Powell ve fil­mu Hot Rod (2007), kapi­tán Hook ve fil­mu Shrek Třetí (2007), Tai Lung ve fil­mu Kung Fu Panda (2008), Černovous ve fil­mu Piráti z Karibiku: (2011) a Winston ve fil­mo­vé sérii John Wick (2014-současnost).

Mládí

Mladý Ian McShane jako Satan ve hře York Mystery Plays, 1963

McShane se naro­dil jako Ian David McShane 29. září 1942 v Blackburnu v Lancashiru jako jedi­né dítě Irene (roze­né Cowleyové; 1921-2021) a pro­fe­si­o­nál­ní­ho fot­ba­lis­ty Harryho McShanea (1920-2012). Jeho otec byl Skot z Holytownu v Lanarkshire a mat­ka, kte­rá se naro­di­la v Anglii, byla irské­ho a ang­lic­ké­ho půvo­du. McShane vyrůs­tal ve měs­tě Davyhulme v hrab­ství Lancashire (dnes sou­část Velkého Manchesteru) a navště­vo­val gym­ná­zi­um Stretford. Poté, co se stal čle­nem National Youth Theatre, stu­do­val na Royal Academy of Dramatic Art (RADA) po boku Anthonyho Hopkinse a Johna Hurta. McShane sdí­lel byt s Hurtem, kte­ré­ho nazval svým „nej­star­ším pří­te­lem v obo­ru“, a ješ­tě jako stu­dent RADA se obje­vil (spo­lu s Hurtem) v jeho prv­ním fil­mu Divocí a ochot­ní (1962). V roce 1963 pak hrál Satana v York Mystery Plays.

Kariéra

Ve Velké Británii je McShaneovou nej­zná­měj­ší rolí obchod­ník se sta­ro­žit­nost­mi Lovejoy ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu. Úspěch zazna­me­nal také ve Spojených stá­tech jako brit­ský reži­sér Don Lockwood ve fil­mu Dallas. Dlouho před Lovejoyem se stal ozdo­bou díky účin­ko­vá­ní v tele­viz­ních seri­á­lech, jako jsou Na větr­né hůr­ce (1967, jako Heathcliff), Ježíš Nazaretský (1977, jako Jidáš Iškariotský) a Disraeli (1978) - a také ve fil­mech jako Nebeský západ a Křivoklát (1965) a Bitva o Británii (1969).

V USA je zná­mý díky roli his­to­ric­ké posta­vy Ala Swearengena v seri­á­lu HBO Deadwood, za kte­rou zís­kal v roce 2005 Zlatý gló­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním dra­ma­tu. V roce 2005 byl také nomi­no­ván na cenu Emmy a Screen Actors Guild Awards.

Mezi fanouš­ky sci-fi je McShane zná­mý díky roli Roberta Brysona v seri­á­lu Babylon 5: Řeka duší. V roz­ho­vo­ru pro deník The Independent v roce 2004 McShane uve­dl, že litu­je, že roli Brysona odmí­tl, pro­to­že měl pro­blémy s tech­nic­ký­mi dia­lo­gy a pohled na Martina Sheena, kte­rý měl upro­střed čela oko, pova­žo­val za nej­trap­něj­ší záži­tek, kte­rý kdy při hra­ní zažil.

V roce 1985 se obje­vil jako MC na kon­cepč­ním albu Grace Jonesové Slave to the Rhythm, kte­ré bylo pro­lo­že­no jeho vyprá­vě­ním a kte­ré­ho se celo­svě­to­vě pro­da­lo přes mili­on kopií.

Mezi jeho dal­ší role pat­ří ozbro­je­ný lupič a šéf gan­gu Jack Last v epi­zo­dě Minder The Last Video Show. Kapitána Hooka ve Shrekovi tře­tím, Ragnara Sturlussona ve Zlatém kom­pa­su, Tai Lunga v Kung Fu Pandě (za nějž zís­kal nomi­na­ci na cenu Annie) a pana Bobinského v Koralíně. V hra­ných fil­mech se před­sta­vil ve sním­cích Hot Rod, akč­ním thrille­ru Death Race a The Seeker. V seri­á­lu Západní kří­d­lo se obje­vil v roli rus­ké­ho diplo­ma­ta. V letech 2007-2008 hrál roli Maxe v broadwa­yském obno­ve­ném před­sta­ve­ní ke 40. výro­čí Harolda Pintera The Homecoming, v němž spo­lu­účin­ko­va­li Eve Best, Raúl Esparza a Michael McKean a kte­ré reží­ro­val Daniel Sullivan, v diva­dle Cort (16. pro­sin­ce 2007 - 13. dub­na 2008).

V roce 2009 se obje­vil ve hře Kings, kte­rá byla nato­če­na pod­le bib­lic­ké­ho pří­bě­hu o Davidovi. Jeho ztvár­ně­ní krá­le Silase Benjamina, obdo­by krá­le Saula, bylo vyso­ce hod­no­ce­no, při­čemž jeden z kri­ti­ků uve­dl: „: „Kdykoli se zdá, že Králové zako­lí­sa­jí, McShane jako by se zakou­sl do celé sce­né­rie.“

V roce 2010 si McShane zahrál ve fil­mu Pilíře země jako bis­kup Waleran Bigod. Seriál byl his­to­ric­kým dra­ma­tem zasa­ze­ným do Anglie 12. sto­le­tí a adap­ta­cí stej­no­jmen­né­ho romá­nu Kena Folletta. V témže roce spo­leč­nost Walt Disney Company potvr­di­la, že McShane ztvár­ní Černovouse ve fil­mu On Stranger Tides.

V roce 2013 si zahrál krá­le Brahmwella ve fil­mu Bryana Singera Jack, pře­mo­ži­tel obrů.

Od roku 2010 McShane vyprá­ví úvod­ní upou­táv­ky na kaž­dé kolo pře­no­su ESPN z The Open Championship. V roce 2012 si McShane zahrál hos­tu­jí­cí roli ve dvou epi­zo­dách jako Murder Santa, sadis­tic­ký séri­o­vý vrah z 60. let ve dru­hé sérii seri­á­lu American Horror Story. V roce 2016 se při­po­jil k her­cům seri­á­lu Hra o trů­ny v 6. sérii jako Ray.

McShane 20. dub­na 2017 ozná­mil, že scé­nář k dvou­ho­di­no­vé­mu fil­mu Deadwood před­lo­žil tvůr­ce David Milch spo­leč­nos­ti HBO a že film je tak blíz­ko, jako nikdy před­tím. „[Dvouhodinový] fil­mo­vý scé­nář byl doru­čen na HBO. Pokud nedo­da­jí [hoto­vý pro­dukt], dávej­te to za vinu jim,“ řekl McShane. Film se začal natá­čet v říj­nu 2018. Deadwood:

Osobní život

McShane se v 60. letech ože­nil a roz­ve­dl se Suzan Farmerovou. Poté se ože­nil s model­kou Ruth Postovou, s níž měl dvě děti, Kate a Morgana. V roce 1977 navá­zal vztah se Sylvií Kristelovou poté, co se s ní sezná­mil při natá­če­ní fil­mu Pátý muš­ke­týr. Dne 30. srp­na 1980 se McShane ože­nil s Gwen Humbleovou. Žijí ve Venice v Kalifornii. Prostřednictvím své dce­ry Kate má McShane tři vnou­ča­ta.

Fandí fot­ba­lo­vé­mu klu­bu Manchester United.

Díky své dce­ři Kate má McShane tři vnou­ča­ta.

Nejlepší filmy

 • Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi - 77.97 %
 • John Wick - 73.77 %
 • Kung Fu Panda - 72.06 %
 • Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na - 65.28 %
 • Shrek Třetí - 62.7 %
 • Sněhurka a lovec - 62.5 %
 • Rallye smr­ti - 62.35 %
 • Čarodějův učeň - 60.81 %
 • Zlatý kom­pas - 60.33 %
 • Grimsby - 59.21 %
 • Jack a obři - 56.67 %
 • Agent Cody Banks - 54.24 %
 • Probuzení tmy - 53.83 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49548 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71814 KB. | 13.06.2024 - 23:09:57