Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pátá vlna - 45 %

Pátá vlna - 45 %

Pata01
Pata01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pata01Když se šest­nác­ti­le­tá Cassie Sullivan sna­ží zís­kat potra­vi­ny na opuš­tě­né ben­zí­no­vé pum­pě, tuší, že jí nepo­zor­nost může stát život. Ztratila už oba rodi­če a sna­ží se najít své­ho bra­t­ra Sama. Bezstarostný život na střed­ní ško­le se jí zce­la radi­kál­ně pro­mě­nil a sta­la se, stej­ně jako ostat­ní lidé, dru­hem urče­ným k likvi­da­ci, pro­to­že nezná­má mimo­zem­ská civi­li­za­ce se roz­hod­la Zemi obsa­dit a lid­stvo zlik­vi­do­vat. Prošly už čty­ři vlny nešťast­ných udá­los­tí, kte­ré stá­ly mno­ho lid­ských živo­tů, a při­pra­vu­je se pátá likvi­dač­ní vlna. Mimozemšťané vyu­ží­va­jí svou schop­nost pře­ží­vat uvnitř člo­vě­ka a plá­nu­jí zne­u­žít děti pro vybu­do­vá­ní ovla­da­tel­né­ho voj­ska. Mezi mla­dé vojá­ky se dostal i Sam, kte­rý však dou­fá, že se svou sestrou opět setká. A Cassie ho nechce zkla­mat. Jako správ­ná dív­ka odcho­va­ná skaut­ským oddí­lem vydá­vá se do vojen­ské základ­ny, kam byly děti odve­de­ny. Dokáže se o sebe posta­rat, ovlá­dat zbraň a umí pořád­ně běhat, pro­to­že se  ve ško­le nevy­hý­ba­la spor­tu. V její drob­né tvá­řič­ce se chví­le­mi obje­ví strach, ale pře­de­vším je plná odhod­lá­ní a sil­né vůle. Spoléhá sama na sebe a na svá roz­hod­nu­tí. Jediné, co nahlo­dá její jis­to­tu, je tajem­ný Evan Walker, kte­rý se cho­vá sku­teč­ně podiv­ně. Na jed­nu stra­nu se tvá­ří jako zachrán­ce, ale na stra­nu dru­hou má podiv­né vlast­nos­ti. Dokáže ho Cassie zís­kat za své­ho spo­jen­ce? Ani Sam to nemá ve vojen­ské základ­ně snad­né a jedi­né štěs­tí je, že má kolem sebe rozum­né kama­rá­dy v čele s ido­lem dív­čích srd­cí, Benem Parishem. Tihle mla­dí lidé mají našlápnu­to k hrdin­ským činům stej­ně jako Cassie. Lidstvo má  nadě­ji, že mimo­zemš­ťa­né to na Zemi nebu­dou mít leh­ké.

Pata02Film s apo­ka­lyp­tic­kou téma­ti­kou je určen divá­kům, kte­ří jsou v tee­nage­rov­ském věku a potře­bu­jí se dob­ře začle­nit do spo­leč­nos­ti a ujas­nit si život­ní hod­no­ty. Tady mohou pomo­ci hry nebo pří­běhy lite­rár­ní nebo fil­mo­vé. V roce 2013 vydal ame­ric­ký spi­so­va­tel Rick Yancey sci-fi román pro mlá­dež s názvem The 5th Wave, kte­rý u nás ješ­tě téhož roku vyda­lo nakla­da­tel­ství Baronet. Rick Yancey umí psát pro děti i dospě­lé a ten­to román byl smě­ro­ván pří­mo na tee­nage­ry. Hlavní hrdin­ka Cassie je posta­ve­ná do nebez­peč­ných situ­a­cí, kte­ré by teo­re­tic­ky moh­ly nastat, a ona v nich jed­ná jako dospě­lý. Je to téměř doko­na­lý hrdi­na, pro­to­že se nene­chá­vá uná­šet emo­ce­mi, nedě­lá chy­by a jde za svým cílem. Není však ve svém hrdin­ském posto­ji sama. Obdobně se cho­vá její bra­tr Sam i čle­no­vé jeho vojen­ské sku­pi­ny. Nebezpeční pre­zen­tu­jí dospě­lí lidé, kte­ří jsou ovlá­dá­ni mimo­zemš­ťa­ny. Nadějí lid­stva jsou děti a lás­ka.

Scénáristka Susannah Grant si z lite­rár­ní­ho  pří­bě­hu vybra­la základ­ní dějo­vou lin­ku a věno­va­la se pře­de­vším zob­ra­ze­ní hlav­ní hrdin­ky a její ces­ty za záchra­nou bra­t­ra. Silné sou­ro­ze­nec­ké pou­to je patr­né i z cho­vá­ní Sama a jeho jis­to­tě, že ho jeho sest­ra najde. Nebezpečí, kte­ré pre­zen­tu­jí mimo­zemš­ťa­né, se pro­sa­zu­je postup­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Hodně situ­a­cí je zob­ra­ze­no pro­střed­nic­tvím cho­vá­ní dět­ských hrdi­nů.

PAta03Anglický reži­sér Jonathan  Blakeson vsa­dil úspěch fil­mo­vé­ho pří­bě­hu na herec­kém pro­je­vu před­sta­vi­te­lů dět­ských postav. Devatenáctiletá hereč­ka Chloë Grace Moretz hra­je 16letou stře­do­ško­lač­ku Cassie Sullivanovou s pře­hle­dem a nekom­pli­ku­je si život zby­teč­ný­mi ges­ty ani pře­mýš­le­ním. Je pří­mo­ča­rá, čitel­ná a nese výraz­ný podíl na cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu. Stejně tak půso­bí i její part­ne­ři. Nick Robinson hra­je sym­pa­tic­ké­ho Bena Parishe, kte­ré má v sobě tro­chu nejis­to­ty ve vůd­čí roli veli­te­le dět­ské vojen­ské sku­pi­ny. Mnoho zku­še­nos­tí nemá ani Alex Roe, kte­rý půso­bí tajem­ně v roli Evana Walkera. Nejvíce spon­tán­ní a při­ro­ze­ný je deví­ti­le­tý Zackary Arthur v roli Sama. Je vidět, že není před kame­rou žád­ný nová­ček a zku­še­nos­ti z natá­če­ní reklam a tele­viz­ní­ho seri­á­lu „Transparent“ se vypla­ti­ly.

Ve fil­mu je jen něko­lik scén vytvo­ře­ných pomo­cí digi­tál­ní tech­no­lo­gie. Zviditelnění vetřel­ců v lid­ských hla­vách je účel­né, ale scé­ny při pře­střel­ce půso­bí jako počí­ta­čo­vá hra. Vzhledem v cílo­vé divác­ké sku­pi­ně to ani moc neva­dí. Digitálně je zpra­co­va­ná i scé­na záplav, zemětře­se­ní a digi­tál­ní jsou i vesmír­né lodě. Triky nejsou nijak doko­na­lé a je jen dob­ře, že se scé­ny nijak nepro­dlu­žu­jí.

Film Pátá vlna nabí­zí napí­na­vý pří­běh bez kom­pli­ko­va­ných postav, kde budouc­nost lid­stva zůstá­vá sice nejis­tá, ale cel­ko­vé vyzně­ní je opti­mis­tic­ké.


Podívejte se na hodnocení Pátá vlna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18858 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71584 KB. | 24.06.2024 - 01:53:53