Kritiky.cz > Recenze knih > Nelituju - zimní romance pro všechny

Nelituju - zimní romance pro všechny

wolf 1836875 1920
wolf 1836875 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi zimu a snow­bo­ar­ding? Chcete pro­žít zají­ma­vý a emo­tiv­ní pří­běh mla­dé ženy? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Nelituju, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Pointa ve spo­leč­nos­ti Albatros media. 

A101I0F00017 nelituju 2d

Mia je kni­hov­ni­ce, kte­rá milu­je zimu a zim­ní spor­ty. Má báječ­né­ho spo­lubyd­lí­cí­ho Lea, kte­rý je gay a moc si s ním rozu­mí. Její sví­zel­nou situ­a­ci, do kte­ré se dosta­la ji pomá­há řešit  Leo, jak jen mu to jde. Jednoho dne potká Sebastiana. Na prv­ní pohled drzý, nesne­si­tel­ný, na dru­hou stra­nu ji něčím zau­jal a nedo­ká­že si to vysvět­lit. Jak se Mia zacho­vá? Osud se s ní nemaz­lí, nechce Sebastianovi ublí­žit, ale záro­veň si nemů­že pomo­ci. Dá se srd­ci poru­čit? Jak z této situ­a­ce ven? Proč jej Mia nako­nec odmí­tá? Vše je opře­de­no tajem­stvím, kte­ré musí Sebastian vyře­šit. A to jak to vše dopad­ne, nech­te se pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Nečekejte vel­kou love sto­ry. Možná bude­te pře­kva­pe­ni, tak jako já.

Kniha má 144 stran, je roz­dě­le­na na 18 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky. Kniha se mně moc líbi­la a čet­la se mně veli­ce dob­ře. Od této autor­ky jsem pro­za­tím žád­nou kni­hu nečet­la a musím říci, že mě její styl psa­ní zau­jal. Knihu jsem si nepře­čet­la náho­dou. Zaujal mě její námět. V této kni­ze mě pře­kva­pil konec. Nečekala jsem to, že to tak skon­čí.

Román Nelituju je roman­tic­ký pří­běh o lás­ce, stra­chu, přá­tel­ství i nadě­ji. Naděje, totiž umí­tá jako posled­ní. Kniha je vhod­ná pro všech­ny, kdo milu­jí zimu a snow­bo­ar­ding. Na titul­ní strán­ce je snow­bo­ard a sně­ho­vé vloč­ky. Krásně vás nala­dí, jak na zim­ní spor­ty, tak i na pří­jem­né čte­ní.

Ukázka z kni­hy:

Láska je jako sně­ho­vá vločka. Když si mys­líš, že ji pev­ně držíš, roz­ta­je.

Všichni máme dva živo­ty a ten dru­hý začí­ná ve chví­li, kdy si uvě­do­mí­me, že máme jen jeden.

                                                                                                          Konfucius.

Seděla jsem na lavič­ce pří­mo pod kop­cem a zíra­la na rol­by, kte­ré upra­co­va­ly sjez­dov­ky. Jejich svět­la se míha­la tmou. Vypadalo to tajem­ně a tak tro­chu poe­tic­ky, když v zábles­cích tan­či­la na třpy­tí­cím se sně­hu. Jako mili­o­ny dia­man­tů. Najednou si ke mně při­se­dl Sebastian. Rychle jsem si z tvá­ře setře­la zblou­di­lou slzu.

„Chci bejt sama.“

„To jsem pocho­pil, ale já nechci bejt sám. A mimo­cho­dem sem taky rád cho­dím.“ Nevěděla jsem, co odpo­vě­dět. Taková drzá vlez­lost! A tak jsem mlče­la. „Takže idi­ot, jo?“ vystr­čil spod­ní ret, do kte­ré­ho bych se, i přes svou naštva­nost, nej­rad­ši zakous­la. “ Včera ses necho­va­la, jako bych jím byl.“

„Jsi idi­ot,“ zalo­ži­la jsem si ruce na hru­di.

„No asi jo. Co tě zase žere?“ nevy­dr­žel to a obo­řil se na mě.

„Že lidem nadá­váš a pak s nima spíš? Dost blbý sta­vy.“

S hla­si­tým povzde­chem se opřel a dal lok­ty na opěr­ku lavič­ky.

Jednou rukou mě vzal za rame­no.

Několik slov u autor­ce:

Lenka Sadílková pochá­zí z malé ves­nič­ky blíz­ko Pardubic a má jed­no dítě. Vystudovala obor porod­ní asi­s­tent­ka a pra­cu­je na novo­ro­ze­nec­kém oddě­le­ní. Jejím nej­vět­ším koníč­kem jsou kni­hy. Jejich čte­ní, recen­zo­vá­ní a nyní už i psa­ní. Také se nau­či­la jez­dit na snow­bo­ar­du, což ji inspi­ro­va­lo k napsá­ní její prvo­ti­ny. Nejradši má let­ní slun­né dny, tep­lé veče­ry a Vánoce strá­ve­né s rodi­nou. Největší radost jí dělá její syn a to, když jí vykve­tou orchi­de­je, kte­ré s lás­kou pěs­tu­je.

Ráda se učí novým věcem a stá­le si urču­je nové cíle a sny.

  • Autor: Lenka Sadílková
  • Žánr: roman­ti­ka, love sto­ry
  • Vydáno: 2021,  Nakladatelství Pointa ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 144
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná
  • ISBN: 978-80-7650-507-0

  • Náhledová fot­ka od ComfreakPixabay
  • Fotka kni­hy: Albatros Media a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50852 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72094 KB. | 24.04.2024 - 17:49:34