Kritiky.cz > Recenze knih > Noční návštěva

Noční návštěva

NN
NN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu Noční návště­va od Carol Goodmanové uví­ta­jí všich­ni nad­šen­ci milu­jí­cí kom­bi­na­ci psy­cho­lo­gic­ké­ho thrille­ru, detek­tiv­ky, a tak tro­chu lite­ra­tu­ry s duchov­ní téma­ti­kou a mystic­ký­mi posta­va­mi.

Noční návště­va je pří­běh plný napě­tí, mysti­ky a tajem­na, začí­na­jí­cí jed­né mra­zi­vé noci upro­střed sně­ho­vé bou­ře, kdy do malé­ho odlehlé­ho měs­teč­ka auto­bu­sem při­jíž­dí Alice spo­lu se svým dese­ti­le­tým synem Orenem.

Na nádra­ží se jí ují­má soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Mattie. Oproti zvyk­los­tem, mís­to do orga­ni­za­ce, si dva noč­ní návštěv­ní­ky bere k sobě domů a nabí­zí jim dočas­ný azyl ve svém obrov­ském, roz­pa­da­jí­cím se domě na kra­ji ves­ni­ce neda­le­ko tma­vé­ho lesa.

Alice se svým synem utí­ká před násil­nic­kým man­že­lem, ane­bo to aspoň tvr­dí. Svůj pří­běh si postup­ně upra­vu­je tak, aby neby­lo pochyb, že je sku­teč­ně týra­nou ženou své­ho man­že­la. Bohužel indi­cie do sebe moc neza­pa­da­jí a něco na jejím pří­bě­hu nehra­je. Proč Alice dob­ro­sr­deč­né a sta­ra­jí­cí se Mattie lže? Co před ní skrý­vá a co ve sku­teč­nos­ti má za lubem?

Ovšem ani Mattie není bez chy­bič­ky, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Navíc jí Oren chtě nechtě až moc při­po­mí­ná mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý jako malé dítě tra­gic­ky zahy­nul.

Oren je vel­mi zvlášt­ní dítě, pro­to­že s pří­cho­dem na toto tem­né a tajem­né mís­to sly­ší a vidí podiv­né věci, kte­ré se neda­jí žád­ným logic­kým způ­so­bem vysvět­lit, ve své blíz­kos­ti vidí mrt­vé, a dokon­ce s nimi i hovo­ří. Právě tyto oka­mži­ky byly pro mě dosti mra­zi­vé a nedě­la­ly mi zrov­na dva­krát nej­líp.

S ply­nu­tím pří­bě­hu zjiš­ťu­je­me, že obě ženy mají před sebou něja­ké tajem­ství, kte­ré se sna­ží skrýt, a zapřít tak svou tem­nou minu­lost. Bohužel i ta je poma­lu a jis­tě doho­ní a vyplu­je na povrch?

Co všech­no ješ­tě sami před sebou a hlav­ně námi tají, a čím nás obě pře­kva­pí? Jsou schop­ny si k sobě najít ces­tu a i tomu nej­hor­ší­mu zlu a nepří­te­li se posta­vit spo­leč­ný­mi sila­mi? Která z žen udě­lá prv­ní osu­do­vou chy­bu?

Kniha Noční návště­va je dob­ře pro­pra­co­va­ný pří­běh, jež je líčen z pohle­du obou žen. Jednotlivé kapi­to­ly se pra­vi­del­ně stří­da­jí z úhlu pohle­du Matiie a Alice. Tím se nám dostá­vá skvě­lá pří­le­ži­tost nahléd­nout do jejich myš­le­nek, poci­tů a nit­ra, a pood­ha­lit tak jejich mož­né dal­ší počí­ná­ní.

Autorka vel­mi krás­ně a věro­hod­ně popsa­la nejen jed­not­li­vé pro­stře­dí, ale i ve vzdu­chu vzná­še­jí­cí se atmo­sfé­ru, díky čemuž doslo­va mra­zí v zádech. Při čte­ní vycí­tí­te křeh­ké pou­to mezi hlav­ní­mi hrdin­ka­mi, jejich vzá­jem­nou nedů­vě­ru a pode­zí­rá­ní. 

Moc se mi líbi­lo, jak se obě navzá­jem sna­ží pát­rat a rýpat v minu­los­ti té dru­hé, a snad se i tak tro­chu dopát­rat prav­di­vé minu­los­ti. Pokud si chce­te pře­číst kni­hu plnou mra­zi­vé­ho napě­tí, neo­če­ká­va­né­ho rozuz­le­ní a neva­dí vám duchov­ní téma­ti­ka, urči­tě si nenech­te ujít best­seller New York Times.

 • NOČNÍ NÁVŠTĚVA
 • Napsala: Carol Goodmanová
 • Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS
 • První vydá­ní
 • Praha, 2020
 • Počet stran: 248
 • ISBN 978-80-271-2282-0

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
 • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
 • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
 • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
 • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
 • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96961 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71805 KB. | 28.02.2024 - 06:12:53