Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny

Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny

vlcsnap 2019 10 15 22h38m16s613
vlcsnap 2019 10 15 22h38m16s613
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sara Sandeva – popr­vé u Zdeňka Trošky v zápor­né roli

Nová pohád­ka Zdeňka Trošky Zakleté pír­ko vstou­pí do kin 2.ledna 2020, ale již v prů­bě­hu letoš­ní­ho pro­sin­ce se usku­teč­ní řada mimo­řád­ných před­vá­noč­ních před­pre­mi­ér.

Hlavní role vytvá­ře­jí Anastasia Chocholatá jako Aninka a Lukáš Pavlásek, kte­rý hra­je vod­ní­ka. Sara Sandeva se ten­to­krát před­sta­ví jako zlá prin­cez­na Ebenie. Pro Saru je to již tře­tí spo­lu­prá­ce s reži­sé­rem, ale popr­vé hra­je zápor­nou úlo­hu. V kome­dii Strašidla se vzná­še­la jako víla, v pohád­ce Čertoviny zase běha­la bosá po lukách jako hlav­ní hrdin­ka Hanička, jíž otec brá­ní v lás­ce s chudým Janem. V Zakletém pír­ku se poku­sí nejen prin­ce Vítka donu­tit k svat­bě, ale usi­lu­je i o život samot­né Aninky. „Moc si toho vážím, pro­to­že Zdeněk je jed­ním z mých nej­ob­lí­be­něj­ších reži­sé­rů, je s ním neu­vě­ři­tel­ná poho­da na pla­ce, všech­no doká­že vysvět­lit v kli­du a pra­co­vat s ním je oprav­du radost,“ říká hereč­ka. „Moje posta­va je čaro­děj­ni­ce, kte­rá se pro­mě­ňu­je v prin­cez­nu, tak­že mám ve fil­mu kou­sek z obo­jí­ho, ale vždyc­ky jsem v pohád­kách hrá­la hod­né hol­ky a tohle je oprav­du zápor­ná role, “ dodá­vá s úsmě­vem mla­dá hereč­ka.

Co dále řek­la Sara o své roli? A o lás­ce, kte­rá jako v kaž­dé správ­né pohád­ce nako­nec zví­tě­zí nad vším zlem?

Zakletého prin­ce Vítka hra­je Petr Urban, v rolích zlých sester Žouželíny a Boubelíny se před­sta­ví Šárka VaculíkováLucie Polišenská, spo­lu­prá­ci se Zdeňkem Troškou si zopa­ku­je Andrea Hoffmannová v roli kněž­ny. Mladého kní­že­te, jehož Aninka s Vodníkem zachrá­ní, vytvo­ří Marek Lambora ze seri­á­lu Černé vdo­vy. Další posta­vy hra­jí napří­klad Martin Stránský, Dana Syslová, Jitka Smutná nebo Václav Svoboda.

Aninka žije na stat­ku se dvě­ma nafou­ka­ný­mi sestra­mi, kte­rým musí slou­žit. Jednoho dne najde pír­ko, jehož pomo­cí si při­vo­lá prin­ce Vítka, zakle­té­ho do pta­čí podo­by. Když zlé sest­ry zjis­tí, že se Aninka schá­zí s pohled­ným mla­dí­kem, pír­ko jí vez­mou, zni­čí a Vítek zmi­zí. Jedinou mož­nos­tí, jak zlo­mit pro­kle­tí, je, že ho Aninka najde kde­si ve svě­tě. A tak se dív­ka vydá­vá na ces­tu za záchra­nou své­ho milé­ho. Jejím prů­vod­cem se stá­vá vod­ník, jehož na počát­ku puto­vá­ní zachrá­ní před zlým sed­lá­kem. Společně pro­ži­jí řadu dob­ro­druž­ství i legra­ce. A přes­to­že vod­nic­ká kouz­la doká­ží Anince pomo­ci, jak k uzdra­ve­ní nemoc­ných, tak na obra­nu pro­ti lou­pež­ní­kům, k záchra­ně Vítka bude potře­ba

Zakleté pír­ko vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fénix Film Dany VolákovéMichaely Flenerové. Koproducenty fil­mu jsou spo­leč­nos­ti Flamesite, TTP Invest, Světsoučástek.cz a Andanza. Generálním part­ne­rem je AVE, hlav­ním part­ne­rem je TV Prima. Výroba fil­mu byla pod­po­ře­na Jihočeským kra­jem z pro­gra­mu fil­mo­vých pobí­dek. Do kin film uve­de spo­leč­nost Cinemart.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41134 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72079 KB. | 22.04.2024 - 14:53:14