Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Pražská čistírna odpadních vod bude hostit festival filmových blbostí

Pražská čistírna odpadních vod bude hostit festival filmových blbostí

Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příští měsíc se na nej­vhod­něj­ší mís­to chys­tá vel­mi neob­vyk­lý fil­mo­vý fes­ti­val, pro­to­že Film Fest Naruby (což v pře­kla­du zna­me­ná něco jako Inside Out Film Fest) ucpe od 9. do 10. červ­na 2023 kana­li­za­ci v praž­ské Staré čis­tír­ně odpad­ních vod v Bubenči.

Týdny před pres­tiž­ním Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary v čes­kém lázeň­ském měs­tě zapsa­ném na sezna­mu UNESCO, může­te v his­to­ric­ké praž­ské čis­tír­ně odpad­ních vod vidět jed­ny z nej­hor­ších fil­mů, kte­ré kdy byly nato­če­ny.

Mezi fil­my pro­mí­ta­ný­mi na Film Festu Naruby pat­ří legen­dár­ní komor­ní dra­ma Pokojem Tommyho Wiseaua, Scientologický sci-fi epos Johna Travolty Bitevní pole Země, uga­nad­ský trhák za 85 dola­rů Kdo zabil kapi­tá­na Alexe? a Troll 2, o němž vzni­kl doku­ment Nejhorší film.

Promítat se bude také kvar­te­to fil­mů od gue­rillo­vé­ho tvůr­ce Lloyd Kaufman’s no-budget Troma Studios, včet­ně kla­si­ky Toxický msti­tel z roku 1984, dvou jeho pokra­čo­vá­ní (včet­ně Citizen Toxie, vrcho­lu stu­dia) a nedáv­né­ho Shakespearova s*ačka.

K zapi­tí chu­ti se ke kaž­dé vstu­pen­ce na mís­tě dodá­va­jí čty­ři paná­ky kva­lit­ní­ho rumu. „Praktikujeme jed­no­du­chou rov­ni­ci: špat­ný film = kva­lit­ní rum = skvě­lý záži­tek,“ píší pro­vo­zo­va­te­lé fes­ti­va­lu, kte­ří pro­vo­zu­jí také nové praž­ské Kino Balt. Semafor ved­le fil­mo­vé­ho plát­na bude divá­kům napo­ví­dat, kdy si mají dát dal­ší­ho paná­ka, a pro ty, kte­ří se nechtě­jí napít, je k dis­po­zi­ci i neal­ko­ho­lic­ký rum.

Současně s fil­my nabí­zí fes­ti­val také uni­kát­ní vstup do čis­tír­ny odpad­ních vod Bubeneč, kte­rý zahr­nu­je hodi­no­vou pro­jížď­ku pří­vo­zem kana­li­zač­ní­mi kaná­ly (za pří­pla­tek) a mož­nost výstu­pu a sestu­pu na její 30 met­rů vyso­ký komín (na zajiš­tě­ném laně).

Jednotlivé vstu­pen­ky na Film Fest Naruby včet­ně čtyř paná­ků rumu a uni­kát­ní­ho vstu­pu do čis­tír­ny Bubeneč sto­jí 490 korun za kus.

Úpravna Bubeneč je chrá­ně­nou národ­ní kul­tur­ní památ­kou, kde se kona­jí his­to­ric­ké pro­hlíd­ky a dal­ší akce. Byla dokon­če­na v roce 1903 a byla jed­nou z prv­ních moder­ních čis­tí­ren odpad­ních vod v Evropě a prv­ní v Praze; před­tím kana­li­za­ce čes­ké met­ro­po­le ústi­ly pří­mo do Vltavy.

Více o his­to­rii bube­neč­ské čis­tír­ny se může­te dozvě­dět v nedáv­ném doku­men­tár­ním tele­viz­ním seri­á­lu Dým a ocel: Tajemství moder­ní­ho svě­ta od UKTV Play. tře­tí díl seri­á­lu, Válka na vlnách, odha­lu­je, jak praž­ské zaří­ze­ní způ­so­bi­lo revo­lu­ci v čiš­tě­ní odpad­ních vod v Evropě.

Stará čis­tír­na odpad­ních vod v Bubenči kro­mě toho, že hos­tí nový fil­mo­vý fes­ti­val, poslou­ži­la jako mís­to natá­če­ní mno­ha fil­mů, kte­ré se natá­če­ly v Praze, včet­ně Mission Impossible: Ghost Protocol a Underworld: Krvavé vál­ky.

Pokud se na Film Fest Naruby nedo­sta­ne­te, může­te si Starou čis­tír­nu odpad­ních vod v Bubenči pro­hléd­nout ve svém vol­ném čase pro­střed­nic­tvím komen­to­va­ných pro­hlí­dek pořá­da­ných měs­tem Praha. Prohlídky se kona­jí dva­krát den­ně ve všed­ní dny (v čer­ven­ci a srpnu čty­ři­krát den­ně) a pět­krát den­ně o víken­du a sto­jí 200 korun pro dospě­lé.

Další podrob­nos­ti o novém fil­mo­vém fes­ti­va­lu a mož­nost zakou­pe­ní vstu­pe­nek onli­ne najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách Film Festu Naruby.


Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54087 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72086 KB. | 16.04.2024 - 16:55:19