Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec vs. Predátor

Vetřelec vs. Predátor

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vesmírný sate­lit mul­ti­mi­li­o­ná­ře Charlese Bishopa Weylanda zachy­til nezná­mý tepel­ný sig­nál nad Antarktidou. Podle vše­ho by se mělo jed­nat o těle­so ve tva­ru pyra­mi­dy uto­pe­né hlu­bo­ko pod ledem. Dá dohro­ma­dy věd­ce růz­ných pří­rod­ních obo­rů a na ono mís­to se vypra­ví.

Pyramidu sku­teč­ně nalez­nou, avšak zakrát­ko zjiš­ťu­jí, že není prázd­ná. Mladí Predátoři, bytos­ti z jiné pla­ne­ty, zde jed­nou za čas sklá­da­jí zkouš­ku dospě­los­ti, kte­rá spo­čí­vá v sou­bo­ji se stá­dem Vetřelců. Tento sou­boj prá­vě začal. Vetřelci se začí­na­jí líh­nout o sto­šest a prá­vě ten­to pohyb v pyra­mi­dě byl zachy­cen vědec­kým sate­li­tem. Záhy při­jíž­dí pět Predátorů a naše vědec­ká výpra­va se oci­tá pří­mo upro­střed této bitvy.

Predátoři kdy­si navště­vo­va­li naši pla­ne­tu a nau­či­li pozemš­ťa­ny mno­ho věcí, ale také si zde pěs­to­va­li vetřel­ce pro svůj ritu­ál. Nápad je to zají­ma­vý, ško­da jen, že neby­li síly Vetřelců a Predátorů vyrov­na­něj­ší. Vetřelec je zde pre­zen­to­ván jako méně­cen­ný tvor, pěs­to­va­ný jen za úče­lem ritu­á­lu Predátorů, kte­ré­ho není až tak slo­ži­té zabít. Přitom v původ­ních fil­mech je Vetřelec téměř doko­na­lý a nezra­ni­tel­ný, zatím­co Predátor je v mno­hém bliž­ší člo­vě­ku.

Film, jako tako­vý, není roz­hod­ně udě­lán špat­ně. Dokonce i pří­běh je napí­na­vý, ale­spoň v prv­ní polo­vi­ně. Ale stej­ně je na tom pří­liš vidět, že film vzni­kl jen kvů­li bom­bas­tic­ké­mu zakon­če­ní sérií obou fil­mů. Bohužel se na ně nesna­žil pří­liš navá­zat, tak­že zde najde­me mno­ho roz­po­rů opro­ti vlast­nos­tem a schop­nos­tem Vetřelců a Predátorů, jak je zná­me. Snad jen ta podo­ba zůstá­vá.

Moc jsem od toho­to fil­mu neo­če­ká­val. Ze samo­stat­ných serií Vetřelců a Predátorů se mi stej­ně nej­víc líbil vždy prv­ní díl. Jakékoliv pokra­čo­vá­ní už bylo jen a pou­ze pokra­čo­vá­ní něče­ho, co již mělo skon­čit. A teď tohle. Kdo by byl řekl, že se tyto dvě fil­mo­vé posta­vy někdy set­ka­jí v jed­nom fil­mu. Zda je dob­ře, že se tak sta­lo, musí kaž­dý posou­dit sám. Těším se na vaše názo­ry.


Podívejte se na hodnocení Vetřelec vs. Predátor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51056 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72230 KB. | 25.02.2024 - 22:09:08