Kritiky.cz > Recenze knih > Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty

Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty

751078 350 0 fit
751078 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Volba mateř­ské ško­ly pro své dítě je důle­ži­tý krok v živo­tě kaž­dé­ho rodi­če. Chtějí pro své dítě to nej­lep­ší. Jak se ori­en­to­vat v nepře­ber­ném množ­ství mateř­ských škol a jejich pro­gra­mech? Často si nese­me ze své­ho dět­ství řadu výchov­ných zku­še­nos­tí, zave­de­nou výchov­nou pra­xi v rodi­ně. Mnohdy si říká­me, že my to roz­hod­ně tak dělat nebu­de­me, jak nás vycho­vá­va­ly naše rodi­če, ale opak je prav­dou. Výchova je ten nej­ná­roč­něj­ší úkol lid­stva, záměr­ná čin­nost, nekon­čí­cí pro­ces s nejis­tým výsled­kem. Vzděláváním sou­čas­ně vycho­vá­vá­me.

Kniha obsa­hu­je spe­ci­fi­ka před­škol­ní výcho­vy, vzdě­lá­va­cí pro­gra­my jako je pro­gram dle Marie Montessoriové, Waldorfská peda­go­gi­ka, Reggio peda­go­gi­ka, Zdravá mateř­ská ško­la, Program Začít spo­lu i les­ní mateř­ské ško­ly. Dále osob­nost­ní pří­stup, indi­vi­du­a­li­za­ci, pod­sta­tu hry, his­to­rie hra­ček, kla­si­fi­ka­ce, pod­le čeho vybí­rat, děle­ní her, uče­ní, tvo­ři­vé čin­nos­ti, peda­go­gic­ká dia­gnos­ti­ka, pro­ble­ma­ti­ku pří­prav­ných tříd, povin­né škol­ní docház­ky, vstu­pu do 1. tří­dy, cíle, obsah a pod­mín­ky před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Součástí pub­li­ka­ce je seznam pou­ži­tých zkra­tek, seznam lite­ra­tu­ry, věc­ný, jmen­ný rejstřík a pří­lo­hy, kte­ré obsa­hu­jí růz­né dia­gnos­ti­ky, zázna­my hod­no­ce­ní, šká­ly aj.

Publikace vás uve­de do stu­dia před­škol­ní peda­go­gi­ky jako věd­ní dis­ci­plí­ny, kte­rá zkou­má záko­ni­tos­ti výchov­né čin­nos­ti, jež se zamě­řu­je na před­škol­ní dítě. Je urče­na pro stu­den­ty před­škol­ní peda­go­gi­ky, pro peda­go­gy, ale i lai­ky, kte­ří se tou­to pro­ble­ma­ti­kou zabý­va­jí.

Součástí kni­hy vždy na kon­ci kapi­to­ly jsou námě­ty k zamyš­le­ní, což je mys­lím veli­ce dob­ře. Říci si, jak to dělá­me my, jaké máme sta­no­vis­ko k dané pro­ble­ma­ti­ce.

Dítě bylo v ději­nách brá­no jako nedo­ko­na­lý tvor, neby­la mu při­klá­dá­na vel­ká váha, až v době baro­ka, kdy bylo ztvár­ňo­vá­no jako bacu­la­tý andě­lí­ček. Dítě poslou­cha­lo otce, mat­ka jej chrá­ni­la.

Myslím si, že toto téma je zají­ma­vé a mno­ho dis­ku­to­va­né v širo­ké veřej­nos­ti, kdy se rodi­če sna­ží pro své dítě vybrat tu nej­lep­ší mateř­skou ško­lu, aby bylo šťast­né a spo­ko­je­né. Jen tak z nich mohou vyrůst zdra­vě fun­gu­jí­cí dospě­lé osob­nos­ti. Předpokladem je pře­de­vším har­mo­nic­ky pro­ži­té dět­ství, ale i fun­gu­jí­cí rodin­ná výcho­va plná lás­ky, respek­tu a pozi­tiv­ní výcho­vy.

Tato kni­ha mě veli­ce zau­ja­la. Líbí se mě její zpra­co­vá­ní, námě­ty pro zamyš­le­ní i obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Pracuji v mateř­ské ško­le a před­škol­ní děti jsou pro mě cílo­vá sku­pi­na. Myslím si, že je tře­ba se o vzdě­lá­vá­ní našich dětí zají­mat a roz­ši­řo­vat si své obzo­ry. Doporučila bych ji jak stu­den­tům, peda­go­gům, tak i rodi­čům před­škol­ních dětí.

Ukázka z kni­hy:

„Děti“

Stulí se pěk­ně do klubíč­ka

usnou jak párek ště­ňá­tek

svět zatmí blan­kou blan­kyt­né­ho víč­ka

a roz­běh­nou se nocí nazpá­tek.

Daleko někam, kde už nejsou s námi

a mlu­ví ze snu

 taj­nou řečí, již rozu­mě­jí jen andě­lé a mámy -

v tu chví­li, kdy jim mar­ně chceš být blíž. ( Jiří Žáček, Tři roky prázd­nin, 1987)

„Dětství je stav, kte­rý má vyso­kou pozi­tiv­ní hod­no­tu a z hle­dis­ka inten­zi­ty a hloub­ky pro­ží­vá­ní před­sta­vu­je nej­dů­le­ži­těj­ší život­ní obdo­bí.“

Autor: Eva Opravilová

Žánr: pří­ruč­ka pro peda­go­gy

Vydáno: 2016, Grada, Praha

Počet stran: 224

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-247-5107-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž17. září 2023 Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány českých autorek? Tak právě vám je určena novinka, jenž vydala Euromedia Group, a.s. a jmenuje se Chalupa. Čeká na vás opět […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Smrtící byznys5. listopadu 2022 Smrtící byznys Pokud se Vám zachtělo začíst se do strhujícího příběhu, který poukazuje na zásadní problémy s bojem falešných léků v rozvojových zemí, určitě si nenechte ujít knihu Smrtící byznys od Hanky […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • Malířka z Benátek - příběh zakázané lásky23. července 2022 Malířka z Benátek - příběh zakázané lásky Píše se rok 1939 a mladá Juliet přijíždí do Benátek studovat umění, kde poznává mladého a šarmantního Leonarda. Bezhlavě se do něj zamiluje. Jeho budoucnost je ale předem dána. Jak se […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN2. února 2022 HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN Hluboký hrob - dítě útesů od autorek Camilly a Vivegy Stenových je prvním dílem hororové trilogie určené převážně pro děti a dospívající mládež, ale i dospělý čtenář bude ohromen samotným […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Dítě a mateřská škola – co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. rozšíření a aktualizované vydání11. března 2019 Dítě a mateřská škola – co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. rozšíření a aktualizované vydání Volba mateřské školy pro své dítě je důležitý krok v životě každého rodiče. Chtějí pro své dítě to nejlepší. Jak se orientovat v nepřeberném množství mateřských škol a jejich programech? […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46827 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69545 KB. | 06.12.2023 - 08:50:14