Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 15. díl (SK-25, 26.) - Inspirace Pokémonem

Survivor - 15. díl (SK-25, 26.) - Inspirace Pokémonem

Survi
Survi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Díl začí­ná­me deba­ta­mi po Adamově vyřa­ze­ní v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kdo asi vyhrál sou­boj. Jak víme, zví­tě­zil Vladimir.

SK-25. díl

Hned na začát­ku vidí­me, jak Aylin kra­de rýži ze spo­leč­ných zásob. Chápu, že má hlad, ale to mají všich­ni a tohle je napros­to mimo. Navíc to všich­ni vidí v tele­vi­zi a ona si dělá ostu­du. Později dokon­ce zjis­tí­me, že kmen Mao o tom ví a že to není popr­vé, co se to sta­lo. Myslím, že se jí to kru­tě vymstí, pro­to­že sahat hla­do­vé­mu na jíd­lo je to nej­hor­ší, co může­te udě­lat.

Dostáváme se k due­lu o odmě­nu, ale ješ­tě před ním Novotný ozna­mu­je, že Tomáš Zástěra ze zdra­vot­ních důvo­dů kon­čí. Trochu mě to mrze­lo, ale kole­no je váž­ná věc a chá­pu ten­to odchod. Azua má najed­nou jen jed­no­ho muže, a tím je Vladimír. Odměnou v této sou­tě­ži byla obrov­ská ryba Mahi Mahi. Soutěž byla kla­sic­ky za 7 bodů, ale co se týče fyzič­ky, byla vel­mi nároč­ná, navíc během sou­tě­že léka­ři odvez­li Xenii, a tak jsme Aylin vidě­li napří­klad až pět­krát. Tyhle sou­tě­že indi­vi­du­ál­ních forem ztrá­ce­jí čím dál tím víc smy­sl (od začát­ku jsem to tak říkal).

Soutěž jenom shrnu- Azua zví­tě­zi­la nej­těs­něj­ším pomě­rem 7:6. 3 body za Mao zís­ka­la Aylin, ale až 4 body za Azua zís­ka­la Johy. Za sta­vu 6:6 se utka­li Aylin a Tom s Johy a Vladimírem, a přes­to­že měl Tom obrov­ský náskok, Johy ho doká­zal dohnat a pora­zit a my jsme vidě­li dru­hou sou­těž v krát­ké době, kde Tom nezís­kal ani bod. Zajímavý byl zápas Xenia vs. Johy, kte­rý se musel kvů­li remí­ze opa­ko­vat a v odve­tě zví­tě­zi­la Johy. Mít Chilli pri tako­vé odmě­ne muse­lo být požeh­ná­ním. A sou­dě pod­le slov v dru­hé polo­vi­ně toho­to dílu tomu tak bylo.

SK-26. díl

Klasicky se dostá­vá­me k dal­ší­mu sou­bo­ji o odmě­nu, ten­to­krát to však byla opět lás­ka z domo­va, ale zatím­co v prv­ním pří­pa­dě měla podo­bu dopi­su, nyní dosta­li sou­tě­ží­cí pozdrav v podo­bě video­pozdra­vu. Motivace byla jas­ná a nej­ví­ce to bylo vidět na Veronice, Johy a Vladimírovi.

Druhý sou­boj o odmě­nu byl vel­mi vyrov­na­ný a opět jsme vidě­li závě­reč­ný roz­střel za sta­vu 6:6. Tady jsem čekal, že pro­ti sobě půjdou 2 hrá­či vybra­ní kme­nem, pro­to­že závě­reč­né sou­bo­je kapi­tá­nů byly zřej­mě u kon­ce, ale pro­duk­ce opět pře­kva­pi­la. Času bylo málo, a tak se roz­hod­li, že si zahra­jí na Asha Ketchuma a uspo­řá­da­jí poké­mo­ní zápas. Každý kmen vybral tři hrá­če, vítěz sou­bo­je zůstal v aré­ně a pora­že­ný skon­čil. Nakonec bylo ve finá­le opět vyrov­ná­no na 2:2, tak­že v posled­ním due­lu mezi Dominikou a Johy šlo o všech­no. Dominika zvlád­la tlak lépe a zís­ka­la tak lás­ku domá­cích pro Mao. Bylo mi líto, že Braňo opět čeká mámu a dosta­ne kli­en­ta. Po dvou­řád­ko­vém dopi­se to naštve, zvlášť když se na to člo­věk těší.

Závěr: Souboje ve dru­hé odmě­ne byly skvě­lé, ani mi neva­di­lo, že to bylo do 7 bodů, ale zase nemu­se­li brát inspi­ra­ci Pokémony pro finá­le. Jinak epi­zo­da čis­tě o sou­bo­jích, roz­ho­vo­rů opět mini­mum, tak­že mé hod­no­ce­ní je 5/10.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19451 s | počet dotazů: 251 | paměť: 73027 KB. | 21.06.2024 - 15:38:56