Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrtelné zlo: Probuzení: Útěk Deadites z L.A. v ultrabrutální aktualizaci

Smrtelné zlo: Probuzení: Útěk Deadites z L.A. v ultrabrutální aktualizaci

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mrtví se obje­ví v odsou­ze­ném losan­ge­les­kém výš­ko­vém domě, aby roze­bra­li jeho oby­va­te­le obzvlášť krva­vým způ­so­bem ve fil­mu Smrtelné zlo: Probuzení, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských a svě­to­vých kin. Tato krva­vá aktu­a­li­za­ce igno­ru­je udá­los­ti původ­ní tri­lo­gie Sama Raimiho, vyni­ka­jí­cí­ho restar­tu z roku 2013 i tele­viz­ní­ho seri­á­lu Ash vs Evil Dead, ale to je jen dob­ře: kon­zis­ten­ce vyprá­vě­ní nikdy neby­la pro tuto sérii pro­blé­mem.

Přestože Smrtelné zlo: Probuzení postrá­dá komik­so­vou nápa­di­tost Raimiho původ­ních fil­mů a napros­tou hrů­zu rebo­o­tu Fedeho Álvareze, jed­ná se o nespor­ně dob­ře zvlád­nu­tý kus horo­ro­vé fil­ma­ři­ny, kte­rý se pohy­bu­je na šká­le od plí­ži­vé­ho stra­chu v prv­ních scé­nách až po pře­hna­nou krva­vou lázeň ve finá­le. Fanoušci série a horo­ro­ví nad­šen­ci obec­ně si oprav­du nemo­hou stě­žo­vat na to, co zde scé­náris­ta a reži­sér Lee Cronin (Díra v zemi) před­vá­dí.

Dějově bohat­ší než před­cho­zí díly, Smrtelné zlo: Probuzení začí­ná ve zná­mé cha­tě v lesích, kde Teresa (Mirabai Pease) a Caleb (Richard Crouchley) zjis­tí, že se jejich kama­rád­ka Jessica (Anna-Maree Thomas) sta­la posed­lým zom­bie tělem, kte­ré­mu se v celé sérii (ale ne zde) říká lás­ky­pl­ně Deadite.

Ale na ty zapo­meň­te - oprav­du. Smrtelné zlo: Probuzení mís­to toho sle­du­je zájez­do­vou kyta­ro­vou tech­nič­ku Beth (Lily Sullivanová), kte­rá se obje­ví v zapli­va­né losan­ge­les­ké výš­ko­vé budo­vě obý­va­né její sestrou Ellie (Alyssa Sutherlandová), nete­ře­mi Bridget (Gabrielle Echolsová) a Kassie (Nell Fisherová) a synov­cem Dannym (Morgan Davies) poté, co se dozví, že čeká vlast­ní dítě.

Ale co bys­te neřek­li: poté, co máma pošle děti pro piz­zu, zemětře­se­ní vyřa­dí proud a ote­vře díru do kryp­ty ve skle­pě. Danny, vždyc­ky bada­tel, se vydá dolů na prů­zkum a vrá­tí se s Necronomiconem a pár zaprá­še­ný­mi viny­lo­vý­mi des­ka­mi, a všich­ni víme, co se sta­ne, když si je pus­tí.

Dějově nároč­ný prv­ní akt Smrtelné zlo: Probuzení je odklo­nem od před­cho­zích dílů série, množ­stvím (a typem) expo­zi­ce odpo­ví­dá spí­še něče­mu jako nedáv­né­mu Papežův vymí­ta­či, jinak pro pří­běh nepod­stat­ný, půso­bí, jako by byl při­le­pen, aby divá­kům při­po­mněl, o jaký film se jed­ná (ale nako­nec film rámu­je jako jaký­si bac­kdo­or prequel).

Žádný jiný film o Evil Dead necí­til potře­bu se tak­to vysvět­lo­vat a čím více se dozví­dá­me o poza­dí Knihy mrtvých, tím méně je to zají­ma­vé. Náhodnost výsky­tu kni­hy v před­cho­zích dílech je mno­hem zají­ma­věj­ší než zná­mé věci o kato­lic­kém kně­zi, kte­ré ten­to díl trou­sí.

Jakmile se ale záplet­ka roz­je­de, Smrtelné zlo: Probuzení se změ­ní jak v krva­vou lázeň, kte­rá je postu­pem času čím dál děsi­věj­ší, tak v masi­tou ale­go­rii na mateř­ství a zne­u­ží­vá­ní dětí. Maminka Ellie se jako prv­ní pro­mě­ní v Deadita a rych­le pře­jde k tero­ri­zo­vá­ní svých dětí; v jed­né z nej­e­fekt­něj­ších děsi­vých scén fil­mu posed­lá mat­ka pro­sí své nejmlad­ší dítě, aby ji pus­ti­lo zpět do jejich bytu.

Přítomnost dětí mezi hlav­ní­mi hrdi­ny Smrtelné zlo: Probuzení je také neob­vyk­lá, a co je ješ­tě více šoku­jí­cí pro main­stre­a­mo­vý horor, film se nevy­hý­bá ani dět­ské­mu nási­lí. Děti zde zvra­ce­jí čer­vy, jedí sklo, jsou pobo­dá­ny, zapá­le­ny a zali­ty krví a zno­vu se spo­jí se svou mat­kou, aby vytvo­ři­ly nestvůr­né mon­strum v oprav­du ukáz­ko­vém vyvr­cho­le­ní, v němž se obje­ví moto­ro­vá pila i seká­ček na dře­vo.

V jádru je to však film o tom, co děti děla­jí svým rodi­čům a co rodi­če děla­jí svým dětem, a to vše pro­ží­vá­me oči­ma nastá­va­jí­cí mat­ky. Jak v samot­né ale­go­rii, tak ve vší té krvi, kte­rá se na plát­ně pro­li­je, je sice pár oprav­do­vých nepří­jem­nos­tí, ale o to v horo­ru jde pře­de­vším.

Diváci, kte­ří oče­ká­va­jí fil­mař­skou ori­gi­na­li­tu, jakou Raimi před­ve­dl v prv­ních dílech Evil Dead, mož­ná zůsta­nou zkla­ma­ní (gag s krví ve výta­hu, kte­rý je vykra­de­ný z fil­mu Osvícení, půso­bí sko­ro až ostud­ně), ale Smrtelné zlo: Probuzení je prvotříd­ní splat­ter­fest. Po Renfieldovi z minu­lé­ho víken­du se zdá, že v roce 2023 bude v kině obzvlášť krva­vý čas.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Smrtelné zlo: Probuzení na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84029 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72353 KB. | 20.05.2024 - 05:39:41