Kritiky.cz > Recenze knih > Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy

Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy

eny klíč ke spokojenosti
eny klíč ke spokojenosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Umět naslou­chat, vyjá­d­řit své emo­ce a umět s nimi pra­co­vat, udr­žo­vat pozi­tiv­ní vzta­hy s blíz­ký­mi, s oko­lím, pro­ží­vat svou vnitř­ní har­mo­nii, mít napl­ně­ný part­ner­ský život, to jsou základ­ní atri­bu­ty toho, aby byla kaž­dá žena sama se sebou spo­ko­je­ná. Dnešní doba je veli­ce uspě­cha­ná a kla­de na nás ženy vyso­ké náro­ky, jak v pra­cov­ním, tak i v osob­ním živo­tě. Ženy musí sklou­bit prá­ci s výcho­vou dětí i udr­žo­vá­ním domác­nos­ti. Mají na sebe málo času, čas­to si kla­dou vyso­ké cíle, kte­ré ví pře­dem, že je nespl­ní. V part­ner­ském živo­tě to začne skří­pat. Často se dostá­va­jí do zača­ro­va­né­ho kru­hu, z kte­ré­ho neví jak ven. Charlotte Benátská je autor­kou novin­ky Ženy, klíč ke spo­ko­je­nos­ti je v nás, jež vyda­la Grada, nám pomů­že všech­ny tyto aspek­ty zvlád­nout, ote­vře nám oči a pomů­že nám popře­mýš­let, jak to vlast­ně máme doma, my ženy. Pojďte se se mnou podí­vat na úžas­nou kni­hu, ke kte­ré se bude­te vra­cet a pře­mí­tat její myš­len­ky. 

V kni­ze nalez­ne­te cen­né rady, návo­dy k nale­ze­ní vlast­ní rov­no­váhy a spo­ko­je­nos­ti. Zjistíte, co vlast­ně zna­me­ná sebe­lás­ka a sebe­hod­no­ta, jak pra­co­vat se svý­mi emo­ce­mi, na co se zamě­řit v part­ner­ských vzta­zích, nako­lik naše sou­čas­né vzta­hy ovliv­ni­la naše původ­ní rodi­na, proč je tak důle­ži­té doká­zat odpus­tit, jak pra­co­vat se sebou a s dět­mi v kri­zo­vých oka­mži­cích.

Publikace je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, kte­ré pojed­ná­va­jí  o tom, jak na sebe nahlí­ží­me, jak se máme jako ženy rády, jaké vzta­hy máme se svý­mi part­ne­ry, v rodi­ně, jak nás ovliv­ňu­jí vlast­ní emo­ce, dozví­te se, jak s nimi pra­co­vat, jak dosáh­nout har­mo­nie a vnitř­ní­ho kli­du, tipy pro náš osob­ní roz­voj. Na kon­ci pub­li­ka­ce nalez­ne­te pří­běhy z pra­xe žen i jed­no­ho muže. Ať už něko­lik let vda­ných, s dět­mi i bezdět­né. Knihu uza­ví­rá kapi­to­la s pou­ži­tou lite­ra­tu­rou i inter­ne­to­vé zdro­je týka­jí­cí se part­ner­ských vzta­hů. Na kon­ci je medai­lo­nek autor­ky Charlotte Benátské.

Příručka je urče­na všem ženám, jaké­ho­ko­li věku i pro­fe­se, kte­rým není lhos­tej­né, jak žijí, jak se cítí, jaké vzta­hy s oko­lím udr­žu­jí, či zda se chtě­jí mít rády a dopo­sud to tře­ba neu­mě­ly. Vydejte se na ces­tu za spo­ko­je­ným živo­tem. Není tře­ba pát­rat po krát­ko­do­bých oka­mži­cích štěs­tí, ale zís­kat pocit dlou­ho­do­bé spo­ko­je­nos­ti. Emoce mají vel­kou spo­ji­tost s naším nit­rem. Je nut­né se mít rád, umět si vážit sama sebe, neza­ne­dbá­vat se, milo­vat sama sebe, pak bude­te milo­vat i svo­je děti a man­že­la. Muži mají neza­stu­pi­tel­nou roli v živo­tě ženy. Každá žena je jedi­neč­ná a vyjí­meč­ná, kaž­dý muž si musí najít ten správ­ný klíč ke své ženě.

Zajímavé myš­len­ky z kni­hy:

„Ten kdo není spo­ko­je­ný s tím, co má, nebyl by spo­ko­je­ný ani s tím, co by chtěl.“

„Pocit spo­ko­je­nos­ti je stav mys­li a je to pocit napros­to sub­jek­tiv­ní.“ Dnešní kon­zum­ní svět nás neu­stá­le nutí se někam hnát a mož­ná máme pocit, ilu­zi nedo­stat­ku.

Ženy, kte­ré jsou úspěš­né v prá­ci, tře­ba v mana­žer­ským pozi­cích, nezna­me­ná, že jsou vnitř­ně šťast­né a spo­ko­je­né.

Poznat a pocho­pit samu sebe, nala­dit se na vnitř­ní já, naše sebe­při­je­tí, sebe­hod­no­tu. Často si kla­de­me vyso­ké cíle a jsme pak zkla­ma­né, když vše nezvlá­dá­me a nestí­há­me.

„Život je zalo­žen hlav­ně na víře a trpě­li­vost. Kdo má tyto dvě ctnos­ti, dosáh­ne obdi­vu­hod­né cíle.“ RUDOLF VON TAVEL

Motto, kte­rým bych se roz­hod­ně chtě­la řídit:

Prožívejte malič­kos­ti všed­ní­ho dne a udě­lej­te si z nich drob­né stříp­ky rados­ti. Čím víc stříp­ků si bude­te kaž­dý den sklá­dat do mozai­ky s moti­vem rados­ti, tím více si bude­te uvě­do­mo­vat a také pro­ží­vat. Na kaž­dém dni se dá najít něco pozi­tiv­ní­ho a neo­pa­ko­va­tel­né­ho, sta­čí se zasta­vit, něco si dopřát, i zdán­li­vé drob­nos­ti jsou důle­ži­té. Pár minut den­ně, kte­ré si věnuj­te, vás uklid­ní, potě­ší nebo povzbu­dí. Je jen na vás, co to bude, i kvě­ti­na, opě­to­va­ný úsměv, spo­či­nu­tí „jen tak“ s pohle­dem na oblo­hu a slun­ce vám navo­dí pří­jem­né oka­mži­ky.“

Naprosto prav­di­vé a všech­ny ženy by se tím­to mot­tem měly řídit kaž­dý den. Jen tak dosáh­ne­me spo­ko­je­nos­ti a rov­no­váhy. Zasloužíme si být ope­čo­vá­va­né a hýč­ka­né. Abychom se cíti­ly uži­teč­né a žáda­né. Někdy je tře­ba se zasta­vit, nechat vše ply­nout, neře­šit, co se nepo­ved­lo, jeli­kož i to nega­tiv­ní nás posu­nu­je dál.

„Když budu lodí na moři, kte­rá neví, kam plu­je, a nebu­du ji kor­mi­d­lo­vat urči­tým smě­rem, bude se zmí­tat ve vlnách, poplu­je odni­kud nikam a mož­ná i ztros­ko­tá. Když budu držet kor­mi­dlo pev­ně v rukou a budu znát cíl své ces­ty, mám vět­ší šan­ci, že odo­lám vět­ru i vodě a doplu­ji tam, kam si pře­ji.“

Úžasná život­ní myš­len­ka, kte­rou se chci roz­hod­ně řídit  a svůj život nějak smě­řo­vat, vytvá­řet něja­ké hod­no­ty, vycho­vá­vat svo­je děti, vést poho­do­vý a lás­kou protka­ný part­ner­ský život, a uží­vat kaž­dou spo­leč­nou chví­li, pro­to­že nikdo z nás neví, jak dlou­ho bude­me na tom­to svě­tě.

Kniha se mě moc líbi­la a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la všem ženám. Stojí totiž za pře­čte­ní i za zamyš­le­ní, jak to vlast­ně máme doma. K této pří­ruč­ce jsem se něko­li­krát vra­ce­la, odklá­da­la ji, vypi­so­va­la si zají­ma­vé myš­len­ky. Byla pro mě pří­nos­ná. Přemítala jsem, jak to mám v part­ner­ském vzta­hu, co děti, jak na sebe nahlí­žím, zda se mám ráda, jak peču­ji o sebe, jak trá­vím vol­ný čas, čím si ráda udě­lám radost. Byla to zají­ma­vá retrospek­ti­va a urči­tě neli­tu­ji, že jsem ji dočet­la až do kon­ce. Moc se mě líbi­ly pří­kla­dy z pra­xe i tech­ni­ky uvol­ňu­jí­cí nashro­máž­dě­né emo­ce. Kniha je dob­ře zpra­co­va­ná, čti­vá, pře­hled­ná. Nejedná se jen o suchou teo­rii, ale je veli­ce prak­tic­ká. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji.

Charlotte Benátská vystu­do­va­la spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku na UK Praha a komu­ni­ka­ci na fakul­tě huma­nit­ních stu­dií v Plzni. Je kon­zul­tant­kou v oblas­ti part­ner­ských  a rodin­ných vzta­hů, pomá­há jed­not­liv­cům i párům s řeše­ním osob­ních kri­zo­vých situ­a­cí. Přednáší na veřej­nos­ti a pořá­dá semi­ná­ře zamě­ře­né na sebe­vě­do­mí a komu­ni­ka­ci ve vzta­zích. Je také cer­ti­fi­ko­va­nou tera­pe­u­t­kou, kte­rá pomá­há jiným ženám v oblas­ti sebe­při­je­tí.

Autor: Charlotte Benátská

Žánr: edi­ce Psychologie pro kaž­dé­ho

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 168

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-2032-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29113 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71710 KB. | 20.06.2024 - 15:06:21