Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové

Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové

stahování
stahování
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. metanolová aféra, která bezprecedentním způsobem spojila policii, média i politiky. První díl dvojdílného thrilleru Terezy Kopáčové Metanol podle scénáře novinářky Lenky Szántó uvede ČT1 v neděli 22. dubna ve 20.15 hod. Druhý díl pak hned další neděli, 29. dubna, také ve 20.15 hod. 

„Rozhodnete-li se vyprá­vět o něčem, co lidé mají stá­le v pově­do­mí, co se mno­hých dotklo pro­fes­ně, osob­ně, a někdy dras­tic­ky citel­ně, musí­te k tomu mít dob­rý důvod a dobrou pří­pra­vu. Začali jsme tedy od pří­pra­vy. Lenka Szántó se něko­lik měsí­ců věno­va­la rešer­ši z dostup­ných zdro­jů. A rešer­še nám dala pád­ný důvod i kon­zul­tan­ty z řad Police ČR, stát­ní­ho zastu­pi­tel­ství, médií, léka­řů. Dvoudílný tele­viz­ní film Metanol je pří­bě­hem zká­zo­nos­né lid­ské hamiž­nos­ti, ale také pří­bě­hem schop­nos­ti se semknout a stůj co stůj zabrá­nit dal­ším ško­dám,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent fil­mu Michal Reitler.

Rešerše ke scé­ná­ři trva­ly novi­nář­ce a sce­nárist­ce Lence Szántó téměř rok. Vycházela z veřej­ných zdro­jů, archiv­ních člán­ků a pře­de­vším z roz­sud­ků nad dvě­ma hlav­ní­mi vět­ve­mi dis­tri­bu­to­rů pan­čo­va­né­ho alko­ho­lu. Následovaly roz­ho­vo­ry s vyšet­řo­va­te­li, léka­ři a obět­mi a tepr­ve pak začal vzni­kat scé­nář, na němž pra­co­va­la spo­lu se spo­lusce­náris­tou Matějem Podzimkem. „Samozřejmě jsme muse­li řadu věcí vyne­chat, zkrá­tit či pozmě­nit, ale je tam vel­mi málo momen­tů, kte­ré bychom si úpl­ně vymys­le­li. Budou-li se divá­ci sna­žit uhád­nout, kte­ré moti­vy jsou ve fil­mu pod­le sku­teč­nos­ti a kte­ré jsou pozmě­ně­né, dám jim nápo­vě­du: ty nej­ší­le­něj­ší, nej­ne­u­vě­ři­tel­něj­ší, nej­směš­něj­ší nebo nej­hlou­pěj­ší věci ve fil­mu jsou vždyc­ky pod­le prav­dy,“ říká Lenka Szántó a Matěj Podzimek ji dopl­ňu­je: „Novinářská zku­še­nost Lenky Szántó a pro­du­cent­ská bra­vu­ra Michala Reitlera ved­ly k roz­sáh­lým rešer­ším, díky kte­rým je Metanol po fak­tic­ké strán­ce výji­meč­ně při­pra­ven.“

Film Metanol sle­du­je prů­běh celé­ho vyšet­řo­vá­ní. Ukazuje, jak se ze dvou oby­čej­ných kšefta­řů sta­li nej­vět­ší vra­zi polis­to­pa­do­vých dějin a jak pra­co­va­la jejich dis­tri­buč­ní síť před i po zave­de­ní pro­hi­bi­ce. „Nemohli jsme minout ani lote­rii, do jaké se dosta­li nic netu­ší­cí zákaz­ní­ci malých i vět­ších obcho­dů s alko­ho­lem. Někdo nesl lahev jako dárek přá­te­lům, jiný nalil svým rodi­čům, nebo si dal jen paná­ka na chřip­ku. Někdo měl štěs­tí v neštěs­tí, někdo osu­do­vou smůlu,“ dopl­ňu­je Michal Reitler.

„Točili jsme ten­krát pro Českou tele­vi­zi prv­ní řadu Nevinných lží a doma jsem měla dvou­le­té dítě, na nic jiné­ho už nebyl čas a tvr­dý alko­hol jsem nepi­la,“ vzpo­mí­ná na září roku 2012 reži­sér­ka Tereza Kopáčová a pokra­ču­je:„Napadlo mne ten­krát jen: moh­lo by se to stát i jin­de? Nebo je to pro nás typic­ké, pro­to­že jsme národ, kte­rý hod­ně pije, hod­ně fal­šu­je a v nic nevě­ří - kro­mě peněz? Tenkrát mi nedo­šlo, že je to vel­ké téma. Naštěstí to došlo sce­nárist­ce Lence Szántó.“

Hlavní roli si zahrál Lukáš Vaculík. „Já jsem s jeho obsa­ze­ním nesou­hla­si­la, chtě­la jsem tu posta­vu ošk­li­vou – ne fešá­ka. Tereza si ale stá­la na svém. A měla prav­du. Tisíckrát jsem se všem omlu­vi­la, že jsem tuhle její vol­bu pod­ko­pá­va­la. Lukáš Vaculík exce­lu­je,“ říká Lenka Szántó. Tereza Kopáčová k obsa­ze­ní Lukáše Vaculíka dodá­vá: „Hraje svůj pro­ti­pól: mlčen­li­vé­ho, roz­váž­né­ho, vlast­ní vol­bou nevý­raz­né­ho obchod­ní­ka. Měl zaká­zá­no všech­no, co by při­po­mí­na­lo Vaculíka tak, jak ho zná­me. Až jsme ho dosta­li do leh­ké schi­zofre­nie.“ „Oholili mi hla­vu, nasa­di­li neslu­ši­vé brý­le, zaká­za­li mně mlu­vit nahlas a pohy­bo­vat se rych­le a v prv­ní klap­ce mne zatkli. Jsem ten, co dostal teku­tou smrt mezi lidi,“ uza­ví­rá Lukáš Vaculík.

Metanol

hra­jí: Lukáš Vaculík, David Máj, Tomáš Bambušek, Kristýna Podzimková Maléřová, Veronika Freimanová, Dušan Sitek, Vladimír Kratina, Martin Finger, Vasil Fridrich, Roman Zach, Barbora Bočková, Tereza Lášková a dal­ší // režie:Tereza Kopáčová // námět: Lenka Szántó // scé­nář: Lenka Szántó, Matěj Podzimek // kame­ra: Pavel Berkovič // archi­tekt: Pavel Ramplé // střih: Michal Hýka // výtvar­ni­ce kos­tý­mů: Petia Krčková // umě­lec­ká mas­kér­ka:Kateřina Sittová // hudba: David Hlaváč // zvuk: Ivan Horák, Robert Slezák výkon­ný pro­du­cent: Aleš Týbl // výkon­ný pro­du­cent ČT: Matěj Stehlík // kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Michal Reitler


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92784 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72288 KB. | 20.05.2024 - 05:37:20