Kritiky.cz > Články > Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c
m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tentokrát se věnu­je­me 7. až 4. pozi­ci tří­díl­né­ho seri­á­lu Top-ten her dle fil­mů.

South Park: The Stick of Truth – Top 7

Nesmíme zapo­me­nout i na seri­á­ly. Nejslavnější seri­ál pro dospě­lé, nemys­lím tím por­no, je South Park. V letoš­ním roce vyšla hra, kte­rá si vza­la ze seri­á­lu to nej­lep­ší. Jak duch měs­teč­ka, kde puber­ťá­ci žijí, ale i duch slov­ní­ku, kte­rý je mno­ha lid­mi kri­ti­zo­ván. Pro posta­vy ani­mo­va­né­ho seri­á­lu totiž není žád­né spros­té slo­vo pasé.

Hra si od své­ho vzo­ru bere to nej­lep­ší, co celý seri­ál má, byla by ško­da toho nevy­u­žít. Jak celý spros­tý slov­ník, tak posta­vy ze seri­á­lu. Hrát tedy může­te tedy za Kennyho,Erika, Stana i Kala, ale i za ostat­ní posta­vy, kte­ré mají své vlast­nos­ti a v rám­ci sou­bo­jo­vé­ho sys­té­mů pro­ti pro­tiv­ní­kům je s těmi posta­va­mi zába­va.

Je to více než 30 hodin zába­vy, kdy si oprav­du hra­je­te na spros­té puber­ťá­ky oprav­du zaba­ví, přes­to­že má hra něko­lik mínu­sů, kte­ré zne­snad­ňu­jí ovlá­dá­ní. Doporučuji kou­pit PC ver­zi, pro­to­že ta jedi­ná má správ­ný slov­ník. Pro kon­zo­le je hra cen­zu­ro­va­ná, a tak s ní není tako­vá zába­va, prav­dě­po­dob­ně pro ochra­nu dědí, kte­ří si už umí od malič­ka pus­tit kon­zo­li lépe než pus­tit počí­tač a najít ikon­ku na klá­ves­ni­ci.

Star Trek – Top 6

Když tak pře­mýš­lím o šes­té hře v žeb­říč­ku, tak mi vyšlo, že by to mělo být Star Trek a jejích onli­ne ver­ze. Když v 60. letech veš­ke­rá slá­va kolem Star Treku začí­na­la, vůbec lidi nena­padlo, že by se kolem toho měla začít točit tolik peněz a tolik fanouš­ků, kte­ří hlta­jí kaž­dou zmín­ku v ima­gi­nár­ním svě­tě.

Hry pro­to jsou pro­to logic­kým vyús­tě­ním zájmu fanouš­ku. Budoucnost, kdy jsou si všich­ni pozemš­ťa­né i mimo­zemš­ťa­né rov­ni, je pro mno­ho lidí pros­tě doko­na­lou spo­leč­nos­tí, kte­rá se zřej­mě vůbec nesta­ne, když se pořád boju­je a honí se po peně­zích.

Online ver­ze Star Trek her je to, co se pros­tě lidem líbí, zaží­va­jí své ima­gi­nár­ní živo­ty, sedí pořád u PC, zakrý­va­jí své osob­ní pro­blémy v nor­mál­ním živo­tě a záchra­nu mají ve svě­tě PC.

Online svět je doko­na­lým dopl­ně­ním toho, že Star Trek, seri­á­ly, filmy,knihy ... udě­la­li kult, v jehož svě­tě můžou hrá­či hrát a zapo­me­nout na své osob­ní pro­blémy.

Star Wars – Top 5

Nesmíme zapo­me­nout na nej­slav­něj­ší Sci-fi film ihned po Vesmírné Odysee. Hvězdné Války a všech­ny jejich díly, kte­ré dosud byly nato­če­ny. Tentokrát to ale nebu­de hra, kte­rá není pro PC, ani pro moder­ní kon­zo­le. Ani není tak sta­rá, že by ji moh­li hrát naši rodi­če. Je mobil­ní ver­ze Star Wars – Angry Birds pro Android. Po vzo­ru svých fil­mo­vých vzo­rů si vza­la pla­ne­ty, posta­vy a jejich vlast­nos­ti. Tyto vlast­nos­ti pře­mě­ni­la do novo­do­bých ptá­ků, kte­ré zase ničí své pro­tiv­ní­ky. Všichni mobil­ní hrá­či urči­tě Angry Birds už zna­jí, a tak opa­ko­vá­ní prin­ci­pu hry už bylo nud­né, a tak spí­še upo­zor­ním na něja­ké odliš­nos­ti.

První vel­kou odliš­nos­tí od ostat­ních Angry Birds je to, že koneč­ně může­te hrát za stra­nu zla. To jest za Darth Vadera a jeho vojá­ky. Ti ve svých leve­lech ničí ty dob­ré. Tento nový nápad se obje­vil až ve dru­hém díle.

Ve dru­hém díle hry také se obje­vi­li prv­ní TELEPODS hrač­ky, kte­ré si může­te fyzic­ky kou­pit za cca 250 Kč, a potom je do hry impor­to­vat pro­střed­nic­tvím foťá­ku. Je to pro­s­te Franšízing a vylep­še­ní hry, kte­ré hrá­čům umož­ní hrát snad­ně­jí a pora­zit i ty nepo­ra­zi­tel­né.

Film je jed­na věc, a hra dru­há. Jedi, pří­pad­ně Sith Angry birds mně baví, přes­to­že s pří­bě­hem fil­mu mají pří­buz­né pou­ze pla­ne­ty a kari­ka­tur postav.

Hobit/Pán Prstenů – Top 4

Pro Hobita a celou zem Středozem mám sla­bost. Asi je to fil­my, kte­ré byly nato­če­ny před více než dese­ti fil­my. Knihu jsem četl až poz­dě­ji. Lego zpra­co­vá­ní mne nene­cha­lo spát a nesměl jsem zapo­me­nout, abych se podí­val na pří­běh o prs­te­nu i z jiné­ho úhlu.

Každý Lego díl, jak Hobit, tak Pán Prstenů pře­jí­má z fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní cut scé­ny, kte­ré jsou pří­mo vystři­že­ny pří­mo z fil­mů. A hráč postup­ně obje­vu­je stej­ný pří­běh, jako je ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní se vše­mi jeho kla­dy a zápo­ry.

Je jedi­ná ces­ta, kudy se vést, ale čle­ny Bilbovi, pří­pad­ně Frodovi, par­ty musí­te neu­stá­le stří­dat, aby jste se dosta­li ke správ­né­mu kon­ci leve­lu. Je to úpl­ně stej­né jako tře­ba v Legu Harry Pottera, že si pří­běh může­te zopa­ko­vat i za jiné posta­vič­ky a obje­vit nové neob­je­ve­né věci. Je to pros­tě hra na pořád, pro­to­že když si ode­hra­je­te hlav­ní pří­běh, kte­rý je podob­ný fil­mu, tak se zno­va může­te vrá­tit na začá­tek a hrát jenom pro sbí­rá­ní zlaťá­ků a obje­vo­vá­ní skry­tých bonu­sů.

https://www.youtube.com/watch?v=oMRWtp7VT-s

Další část mého Top bude uve­řej­ně­na ve stře­du 24. 1. 2019. Těšte se.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Top-ten her dle filmů


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37080 s | počet dotazů: 279 | paměť: 72064 KB. | 23.07.2024 - 12:43:01