Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Věčný svit neposkvrněné mysli

Věčný svit neposkvrněné mysli

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Romantická kome­die pod­le Charlieho Kaufmana není jen tak oby­čej­ná roman­tic­ká kome­die. To by bylo, abys­te si kro­mě úsměvů a pár slzi­ček u fil­mu nepro­vět­ra­li i mozko­vé závi­ty.

Joel se sezná­mí s Clementine a jejich vztah se roz­vi­ne do vzta­hu. Jenže jed­no­ho dne při­jde Joel za Clementine, ale ta ho nepo­zná­vá. Oklikou se dozví­dá, že jeho pří­tel­ky­ně si z hla­vy necha­la pomo­cí spe­ci­ál­ní meto­dy odma­zat všech­ny vzpo­mín­ky na jejich vztah. Rozhodne se jí to „opla­tit“ a pod­stou­pí u stej­né spo­leč­nos­ti tutéž pro­cedu­ru.

Ve chví­li, kdy se Joel v mazá­ní mys­li dostá­vá až do momen­tu, kdy byl do Clementine bez­na­děj­ně zami­lo­va­ný, zjiš­ťu­je, že si chce tyto hez­ké vzpo­mín­ky ucho­vat a pře­mýš­lí, jak maza­cí­mu stro­ji utéct. Jenže, lze vůbec oblaf­nout stroj? Jak to tedy vlast­ně dopad­ne?

Příběh je zají­ma­vý pře­de­vším tím, že se nej­pr­ve dozví­me, jakým způ­so­bem se Joel a Clementine roze­šli, tepr­ve potom s nimi pro­ži­je­me jejich obdo­bí zami­lo­va­nos­ti a nako­nec se dozví­me, jak se sezná­mi­li. Protože se všech­no ode­hrá­vá v Joelově hla­vě, je zde pro­stor na kla­sic­ké Charlieho výmys­ly. Joel s Clementine nekon­ver­zu­je jako „teh­dy“, ale baví se s ní tře­ba o tom, kam se scho­vat, aby je maza­cí stroj nena­šel a nemohl jim vyma­zat vzpo­mín­ky, a komen­tu­jí nezá­vis­le teh­dej­ší dění.

V čem si může­me být vždyc­ky u Kaufmanna jis­ti, je to, že vyždí­má kaž­dý námět úpl­ně do posled­ní nit­ky. Ve scé­nách mazá­ní vzpo­mí­nek jsou napří­klad odma­zá­vá­ny postup­ně všech­ny posta­vič­ky a pro­stře­dí, a nako­nec i Clementine. Prostě, v moz­ku člo­vě­ka je dovo­le­no vše. Ale to už asi víte, jest­li jste si pro­ži­li hodi­nu a půl aspoň v kůži Johna Malkoviche.

Je teda fakt, že Věčný svit je pro „nor­mál­ní­ho“ divá­ka pří­stup­něj­ší než tře­ba V kůži Johna Malkoviche. Je pod­stat­ně méně šíle­ný. A úžas­ně pro­pra­co­va­ný. Myslím, že se za čas do kina vrá­tím, abych si vychut­nal ješ­tě víc těch detai­lů, kte­rý­mi se film hemží.

PS: Ještě jed­no upo­zor­ně­ní: Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li sice není úpl­ně pro kaž­dé­ho, ale oprav­du to není až tak inte­lek­tu­ál­ní zába­va. I přes všech­no mazá­ní v moz­ku je to hlav­ně roman­tic­ká kome­die.

O filmu:

Režie: Michel Gondry
Scénář: Charlie Kaufman
V hlav­ních rolích: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood, Tom Wilkinson
USA 2004, 108 minut


Podívejte se na hodnocení Věčný svit neposkvrněné mysli na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22111 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71842 KB. | 23.07.2024 - 12:54:53