Kritiky.cz > Recenze knih > Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny

Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny

285312dbc748f250213ddf1b7fb7b8f977e67ab9
285312dbc748f250213ddf1b7fb7b8f977e67ab9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte co zna­me­ná pol­sky „latar­nik“? Chcete se dozvě­dět něco o pol­ské kuchy­ni? Hledáte pří­běh s vel­ký­mi pís­me­ny? Markéta Vítková je autor­kou kni­hy Není moře jako moře a na všech­ny otáz­ky vám roz­hod­ně odpo­ví. 

Sourozenci Helenka a Kryštof jedou spo­leč­ně s mamin­kou a tatín­kem na dovo­le­nou do Polska. Jelikož mamin­ka jako malá jez­di­la se svý­mi rodi­či na stej­né mís­to, moc ráda by je uká­za­la svým dětem. Ochutnají mno­ho pol­ských spe­ci­a­lit, např. zapi­en­kan­ki - dlou­hé roz­pů­le­né roh­lí­ky zape­če­né se sýrem, šun­kou a hou­ba­mi, dále také zmrz­li­ny, šle­hač­ko­vé vafle s ovo­cem a mno­ho dal­ších dob­rot. Také spo­leč­ně všich­ni vyra­zi­li na výlet k majá­kům, zaži­jí pořád­nou bouř­ku, zúčast­ní se fes­ti­va­lu léta­jí­cích dra­ků na plá­ži i pod­nik­nou výlet na lodích a navští­ví píseč­né duny. Jaké bude ale jejich nej­vět­ší pře­kva­pe­ní? Tak to se už nech­te pře­kva­pit a vyraž­te na dob­ro­druž­nou ces­tu k moři. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Krásná kni­ha plná báječ­ných obráz­ků - lino­ry­tů, kte­ré na mě dýchly tu nád­her­nou atmo­sfé­ru Polska. Vychutnala jsem si jí od začát­ku, až do kon­ce. Zaujal mě námět dovo­le­né k moři, ale do Polska. Může se to zdát nety­pic­ké. Autorka popsa­la kul­tu­ru, jíd­lo i zají­ma­vos­ti, kte­ré lze při tako­vé dovo­le­né navští­vit, což se jí mys­lím oprav­du poved­lo. Místy jsem se ztrá­ce­la a doká­za­la si před­sta­vit tako­vou báječ­nou dovo­le­nou s rodi­nou užít.

Výhodou této kni­hy jsou krát­ké kapi­to­ly, při nich začí­na­jí­cí čte­ná­ři udr­žu­jí lépe pozor­nost a uvě­do­mí si, o čem čtou, dále také vel­ká pís­me­na a boha­té ilu­stra­ce.

Knihu bych dopo­ru­či­la začí­na­jí­cím čte­ná­řům, ale pře­de­vším milov­ní­kům Polska a ces­to­vá­ní.

Spisovatelku Markétu Vítkovou jsem měla mož­nost osob­ně poznat při zážit­ko­vé bese­dě v naší mateř­ské ško­le. Byl to pro mě i děti neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Nesmírně si toho vážím a tím­to jí moc děku­ji, že za námi váži­la tak dlou­hou ces­tu.

Autor: Markéta Vítková

Ilustrace: Markéta Vítková, Jan Vojtěch Pejša, Matěj Jakub Pejša, Václav Ondřej Pejša

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2017, Vydal Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko z.s, Sedlčany

Počet stran: 49

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN 978-80-270-1088-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54916 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71697 KB. | 14.07.2024 - 18:44:39