Kritiky.cz > 2023 > Březen > 11

House by the Lake (2017)

Skrývá se v jeze­ře cosi zlo­věst­né­ho, nebo jde jen o dal­ší­ho ima­gi­nár­ní­ho pří­te­le autis­tic­ké dcer­ky? Scott a Karen zaží­va­jí man­žel­skou kri­zi a ješ­tě k tomu se sta­ra­jí o dese­ti­le­tou dce­ru Emmu, kte­rá trpí autis­mem. Rozhodnou... Read more »

Death Warrior (2009)

Několik bojov­ní­ků MMA je nuce­no bojo­vat v zápa­sech na život a na smrt. Jinak zemřou jejich rodi­ny a přá­te­lé… V MMA a UFC se točí vel­ké pení­ze a vze­šlo zde mno­ho uzná­va­ných šam­pi­o­nů. Jedním z nej­lep­ších... Read more »

Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání

Milujte vůni chle­ba a Skotsko?  Chcete zažít báječ­nou let­ní roman­ci upro­střed zimy? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Štěstí voní jako chle­ba, kte­rou vyda­la Grada Publishing pod znač­kou COSMOPOLIS.  Read more »

Demolisher, The (2015)

Členové gan­gu mu zmr­za­či­li man­žel­ku, od té chví­le netou­ží po ničem jiném, než po krva­vé odpla­tě… Bruce a jeho žena poli­cist­ka Samantha žili spo­ko­je­ný život. Ovšem jen do doby, kdy se ona... Read more »

Temné a kruté lži

Kniha s pří­znač­ným názvem „Temné a kru­té lži“ od Ginny Myers Sainové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, v sobě ukrý­vá spous­tu tajem­ství, drob­ných milo­srd­ných lží, nespou­ta­né magie a nad­při­ro­ze­né prv­ky, kte­ré tak tro­chu tuto... Read more »

Colleen Cambridge: Vražda v Mallowan Hall

Tak prý pro fanouš­ky Agathy Christie povin­ná čet­ba! Dobrá. Už jen obál­ka zaujme a vzbu­dí úžas. Nádherně mod­rá, tajem­ná a tako­vá kla­sic­ká. Barevné lis­ty kni­hy vzbu­zu­jí dojem, že nedr­ží­te kníž­ku, ale... Read more »
Stránka načtena za 2,61186 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47370 KB. | 25.07.2024 - 15:22:54