Kritiky.cz > 2023 > Březen > 25

John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze – 90 %

Herec Keanu Reeves a jeho kama­rád, zku­še­ný kaska­dér a teh­dy debu­tu­jí­cí reži­sér Chad Stahelski, patr­ně nemě­li v roce 2014 tuše­ní, jaký feno­mén svým fil­mem nako­nec spus­tí. Je doce­la zábav­né sle­do­vat, jak se... Read more »

Vyšla neoficiální čeština ke hře Red Dead Redemption 2

Dnes vyšla neo­fi­ci­ál­ní češ­ti­na ke hře Red Dead Redemption 2 od pře­kla­da­te­lů z webu https://lokalizace.net/. Tým se zabý­vá tvor­bou čes­kých loka­li­za­cí her­ních titu­lů, kte­ré neby­ly počeš­tě­ny ofi­ci­ál­ní ces­tou. Tento čím... Read more »

Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu

Stres, napě­tí a trau­ma jsou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Někdy se s nimi doká­že­me vyrov­nat, jin­dy nám způ­so­bu­jí pro­blémy v oblas­ti fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho zdra­ví. Existuje však jed­no­du­chá a účin­ná meto­da, jak se zba­vit nega­tiv­ních... Read more »

Last House on Cemetery Lane, The (2015)

I scé­náris­ta horo­ro­vých fil­mů může občas zažít na vlast­ní kůži oprav­du děsi­vé chví­le. Škoda, že divá­ci už tak vystra­še­ní nebu­dou… John Davies se živí jako scé­náris­ta horo­ro­vých fil­mů. Poslední... Read more »

Kouzelná třída o Velikonocích-oblíbená série pro začínající čtenáře

Máte rádi pří­běhy kou­zel­né tří­dy? Chcete pro­žít veli­ko­noč­ní pří­běh s hle­dá­ním pokla­du? Čeká na vás kni­ha s názvem Kouzelná tří­da o Velikonocích, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book.  Read more »
Stránka načtena za 2,65951 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47702 KB. | 24.07.2024 - 08:52:32