Kritiky.cz > 2023 > Březen > 06

V Praze začíná natáčení filmu Nosferatu s Billemem Skarsgårdem a Willemem Dafoem v hlavních rolích

V Praze ofi­ci­ál­ně zača­lo natá­če­ní fil­mu Nosferatu - minu­lý týden se v čes­ké met­ro­po­li roz­je­ly kame­ry upír­ské­ho fil­mu reži­sé­ra Roberta Eggerse. Režisér na pro­jek­tu pra­co­val sedm let poté, co původ­ně... Read more »

Český lev 2022 - Výsledky

  Vítězný film - Il Boemo   NEJLEPŠÍ FILM Arvéd BANGER. Il Boemo Oběť            Světlonoc NEJLEPŠÍ REŽIE Adam Sedlák (BANGER.) Michal Blaško (Oběť) Petr Václav (Il Boemo)    ... Read more »

Zoufalky aneb rande jako cyp

Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na zákla­dě sku­teč­ných pří­bě­hů svých kama­rá­dek roz­hod­la napsat svou prvo­ti­nu. Zoufalka. Asi kaž­dý si někdy v živo­tě při­pa­dal zou­fa­le a nebo tak byl dokon­ce ozna­čen. V tom­to... Read more »

The Last of Us - V časech nouze (E08) - Srovnání scén - Hra vs. seriál

Toto video obsa­hu­je všech­ny scé­ny pře­vza­té téměř slo­vo od slo­va ze hry do seri­á­lu The Last Of Us. Zahrnuty jsou všech­ny scé­ny mezi Ellie a Davidem, scé­na Joelova výsle­chu a všech­na... Read more »

The Last of Us - Episode 9 (E09)

Trailer na posled­ní díl prv­ní sezó­ny seri­á­lu The Last of Us Read more »

The Last of Us - V časech nouze (E08)

Ellie (Bella Ramsey) zkří­ží ces­tu s pomstych­ti­vou sku­pi­nou pře­ži­vších – a při­táh­ne pozor­nost jejich vůd­ce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hroz­bě... Režijní otě­že posled­ních dvou epi­zod 1. série... Read more »

Tanec za odpuštění

Čas od času není vůbec na ško­du si pře­číst něja­kou tu odde­chov­ku v podo­bě roman­tic­ké­ho čte­ní s dob­rý kon­cem, jako je tomu napří­klad i u kni­hy „TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ“ od autor­ky M.K.Hardy, jež... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst

Všechny dív­ky jsou v milos­ti a neli­bos­ti Portie. V Jo to vře a roz­hod­ne se jí posta­vit. Tím se ale dosta­ne do pro­blé­mů se sleč­nou Laceyovou a ško­la se roz­hod­ne řešit pro­blém s rodi­či. V sou­čas­nos­ti... Read more »

The Walking Dead: World Beyond

Původní seri­ál The Walking Dead skon­čil loni v lis­to­pa­du a já si vzpo­mněl na ten­to ztra­ce­ný člá­nek, kte­rý jsem vytvo­řil krát­ce po vydá­ní spin-offu „The World Beyond“. Když jsem zmer­čil ozná­me­ní o novém seri­á­lu... Read more »

Tár

10/10 – Fenomenální, dechberoucí a nezapomenutelná podívaná. Tár je snímek mistrně sepsaný, bravurně sehraný a sugestivně nasnímaný. Jedno z největších překvapení, nebo spíš blesků z čistého nebe, které nám... Read more »
Stránka načtena za 2,47238 s | počet dotazů: 202 | paměť: 48341 KB. | 16.04.2024 - 15:16:59