Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 01

Rodina Karnovských

Máte-li chuť zabrou­sit do malin­ko jiné­ho žán­ru a téma­tu, tak si urči­tě nenech­te ujít výbor­ný gene­rač­ní román jed­né židov­ské rodi­ny, a to Rodina Karnovských od Jisroela ješa­ja Singera. V této kni­ze... Read more »

Kouzelná Beruška a Černý kocour: Magické dobrodružství v českých kinech

Seriál „Kouzelná Beruška a Černý kocour“ zís­kal po celém svě­tě vel­kou fanouš­kov­skou základ­nu díky pěti séri­ím a více než 130 epi­zo­dám. Nyní se však popr­vé vydá­vá do čes­kých kin ve for­mě plno­hod­not­né­ho... Read more »

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline v roce 1988. Titulky pro vás pře­lo­ži­li **BigMarwin** a **Clear**, pěk­nou... Read more »

Titulky k The Enforcer

Přední miam­ský mafi­án Cuda obě­tu­je vše, aby zni­čil zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci, když zjis­tí, že jeho šéf­ka Estelle vysta­vu­je život mla­dé uprch­li­ce smr­tel­né­mu nebez­pe­čí. Nyní má posled­ní šan­ci odči­nit svou minu­lost... Read more »

Titulky k La Brea S02E07 - 1988

Rodina Harrisových je zase pohro­ma­dě v roce 1988 a nekla­dou si malé cíle. Zachránit Caroline ze zaje­tí a zabrá­nit vzni­ku dal­ší­ho závr­tu a tsuna­mi, kte­ra se na Los Angeles řítí v příš­tích 48 hodi­nách.... Read more »

Titulky k Bellevue S01E01 - Pilot

Vítejte u titul­ků k prv­ní epi­zo­dě seri­á­lu star­ší­ho data s názvem Bellevue. Doufám, že pře­kla­dem toho­to seri­á­lu udě­lám radost fanouškům mys­te­ry žán­ru (jako jsem já). Annie Ryderová vyšet­řu­je na ponurém malo­měs­tě zmi­ze­ní... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E01 - First Impressions

Na ital­ské rivi­é­ře rodi­na Ainsworthových pro­vo­zu­je hotel pře­váž­ně pro cizin­ce. Vyhovět náro­kům hos­tů není vždy jed­no­du­ché. Bellin syn Lucian se stá­le vyrov­ná­vá s násled­ky vál­ky. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E02 - Lessons

Cecil se sna­ží vyře­šit sví­zel­nou finanč­ní situ­a­ci pro­de­jem rodin­né­ho obra­zu. Lucian se sna­ží sblí­žit s Rose, ale moc se mu neda­ří. Danioni dál vydí­rá Bellu. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E03 - Invitations

Pelhalm Wingfield žádá po Lucianovi kolo, kte­ré mu nako­nec opat­ří díky Billymu. Nish dosta­ne leták na setká­ní, kte­ré je zamě­ře­no pro­ti fašis­tům. Přesvědčí Luciana, že by se tam moh­li jít... Read more »

Titulky k The Girl in the Woods S01E08 - Angel of the Dawn

Osud celé­ho měs­ta leží na bed­rech Tashy a Carrie. Musí uzavřít trh­li­nu a tím snad i zachrá­nit Nolana dřív, než bude pří­liš poz­dě. Jenže učed­ní­ci kolo­nie, kte­ří se ve svém pát­rá­ní po Carrie... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E04 - Uncoverings

Část osa­zen­stva jede na výlet. Jakc Turner a Cecil chtě­jí uzavřít obchod ohled­ně obra­zu od Rubense. Nish se sbli­žu­je se svým pří­te­lem. Cecil nako­nec vysta­ví obraz pro veřej­nost z hote­lu. Jack... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E05 - Discoveries

V Porotofinu nastá­vá dal­ší den a Jack s hrů­zou zjiš­ťu­je, že zmi­zel obraz od Rubense. Začíná vyšet­řo­vá­ní a je povo­lá­na poli­cie. Cecil a Jack se navzá­jem obvi­ňu­jí, kdo za zmi­ze­ní může. Hrozí ješ­tě... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E06 - Denouements

V posled­ní čás­ti se dozví­me, jak to bylo ukra­de­ným obra­zem. Lucian dosta­ne od Cecila ulti­má­tum. Z teni­so­vé­ho tur­na­je se vra­cí i Pelhalm. Hosté se lou­čí s poby­tem a Alice se dozví, od koho... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E01 - Deadly Communion

Vítáme vás u titul­ků k úvod­ní epi­zo­dě tře­tí série seri­á­lu Vídeňská krev, ten­to­krát začne­me vyšet­řo­vá­ní vraž­dy v mód­ní salo­nu, ve kte­rém je zabi­ta šva­dle­na Adele Zeilerová za vel­mi podiv­ných okol­nos­tí. Inspektor Rheinhardt... Read more »

Titulky k La Brea S02E08 - Stampede

Po pau­ze se vra­cí seri­ál La Brea. V tom­to díle se sku­pin­ka z roku 1988 vra­cí zpát­ky do pra­vě­ku, aby zasta­vi­li ote­vře­ní závr­tu v roce 1988 a zni­či­li stroj, kte­rý umož­ňu­je ces­to­vá­ní časem.... Read more »

Titulky k La Brea S02E09 - Murder in the Clearing

V této epi­zo­dě s titu­lem Vražda na mýti­ně se pro­vě­ří cha­rak­ter a schop­nos­ti všech, co se dosta­li do pra­vě­ku... Scott se ují­má vyšet­řo­vá­ní, Sam pitvy a Gavin s malou sku­pin­kou vyrá­ží do hor... Read more »

Titulky k La Brea S02E10 - The Return

Gavin se vydá­vá za Jamesem a ces­tou dojde k pře­kva­pu­jí­cí­mu setká­ní. Skupina kolem Sama se vydá­vá hle­dat Taameta, ale on a jeho lidé vyu­ži­jí situ­a­ce a zaú­to­čí na mýti­nu. Proč? Co co jim... Read more »

Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding

Podařilo se nám dohnat skluz z před­cho­zích týd­nů a po odvy­sí­lá­ní epi­zo­dy ve stře­du nad ránem se v pátek může­te těšit na hoto­vé titul­ky k 11. epi­zo­dě s titu­lem Svatba. Jak tuší­te z minu­lých dílů, Ty a Paara... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E01 - Moth to a Flame

Jaké to je, když dospí­va­jí­cí dív­ka opus­tí běž­ný život a odje­de na rok stu­do­vat do spe­ci­ál­ní ško­ly, kte­rá je v lesích, a kde musí ode­vzdat veš­ke­rou elek­tro­ni­ku, a kro­mě běž­né výu­ky ji čeká... Read more »

Titulky k Fantasy Island S01E08 - Día de los Vivos

Na ost­ro­vě se sla­ví Día de los Muertos, den mrtvých. A býva­lý pod­ni­ka­tel v umě­ní Jasper má pou­ze 24 hodin na to, aby napra­vil to, co v živo­tě poka­zil a nezů­stal nadob­ro zasek­nu­tý... Read more »

Titulky k La Brea S02E12 - The Swarm

Vítám vás u titul­ků k 12. epi­zo­dě dru­hé série La Brea, ten­to­krát s titu­lem hej­no. Na mýti­ně (nebo spíš pod ní) se obje­ví vel­ké hej­no nebez­peč­ných vos. Gavin s Jamesem se vydá­va­jí do budo­vy... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst

Všechny dív­ky jsou v milos­ti a neli­bos­ti Portie. V Jo to vře a roz­hod­ne se jí posta­vit. Tím se ale dosta­ne do pro­blé­mů se sleč­nou Laceyovou a ško­la se roz­hod­ne řešit pro­blém s rodi­či. V sou­čas­nos­ti... Read more »
Stránka načtena za 3,24232 s | počet dotazů: 201 | paměť: 48757 KB. | 11.12.2023 - 00:08:37