Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 19

Hellbent (2004)

Vrah v mas­ce ďáb­la a s nabrou­še­ným srpem si vez­me do pará­dy něko­lik homose­xu­á­lů z Hollywoodu… V západ­ním Hollywoodu se chys­tá halloween­ský kar­ne­val pro homose­xu­á­ly a transgen­der. Policejní tech­nik Eddie a jeho sest­ra poli­cist­ka se prá­vě... Read more »

Krkonošské pohádky: Příběhy o chamtivosti, dobrodružství a Krakonošově říši

Pohádky jsou vždyc­ky kou­zel­ným úni­kem do svě­ta fan­ta­zie, plné­ho dob­ro­druž­ství, záhad a morál­ních pona­u­če­ní. Jednou z neza­po­me­nu­tel­ných pohád­ko­vých perel, kte­ré okouz­lu­jí divá­ky, je film reži­sér­ky Věry Jordánové, inspi­ro­va­ný kni­hou Marie Kubátové.... Read more »

Alien: Isolation - Vrátila nás do děsivého vesmíru Vetřelce

 Představovat slav­né­ho fil­mo­vé­ho Vetřelce ze sedm­de­sá­tých let by asi bylo noše­ním sov do Athén. Ve své době pub­li­kum i kri­ti­ky uchvá­til a vysí­lal se dokon­ce i v soci­a­lis­tic­kém Československu (včet­ně naše­ho měs­teč­ka). Film... Read more »

Carl (2012)

Buran Carl rád uná­ší mla­dé ženy, aby mu poro­di­ly děti. Většina z nich se však brá­ní a to se mu ani jeho poša­ha­né mat­ce nelí­bí… Do malé­ho zapad­lé­ho měs­teč­ka při­jíž­dí mla­dý... Read more »

Jak se žilo na hradě – půvabná knížka pro nejmenší

Nová pub­li­ka­ce z nakla­da­tel­ství Albatros Media nechá děti od tří let nahléd­nout přes hrad­by do živo­ta rytí­řů, jejich dam i  pod­da­ných. Láká vaše potom­ky život ve stře­do­vě­ku? Chtěli by na... Read more »

Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway

Pokud milu­je­te žánr TRUE CRIME, tak bys­te si urči­tě nemě­li nechat ujít novou kni­hu „Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway“ od oblí­be­né ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Ann Rule. „Zabil jsem... Read more »

Jawan

Indickéj 3 hodinovéj Nářezovéj Blockbuster, který je vyzrálou a komplexní podívanou. Režisér Atlee Kumar natočil svůj první velký projekt a je z toho velký globální hit a druhý největší... Read more »
Stránka načtena za 3,58082 s | počet dotazů: 188 | paměť: 48641 KB. | 10.12.2023 - 20:16:03