Kritiky.cz > 2024 > Březen > 19

Podfukáři: Tajemné pozvání, FBI pronásledování a kouzelnické triky

Čtyři kou­zel­ní­ky sve­de na jed­no mís­to tajem­ná pozván­ka, kde čtve­ři­ce odha­lí plá­ny k tomu nej­vět­ší­mu kou­zel­nic­ké­mu tri­ku, co kdy kte­rý­ko­liv z nich viděl. O rok poz­dě­ji se pak tahle sku­pin­ka kou­zel­ní­ků po prv­ním... Read more »

Out of Darkness – pravěký survival horor

V horo­ro­vém žán­ru je cel­kem obtíž­né při­jít s něčím netra­dič­ním. Nejsnazší ces­tou ale­spoň k něja­ké ori­gi­na­li­tě však zůstá­vá, nabíd­nout divá­kům netra­dič­ní pro­stře­dí. To se tvůr­cům Out of Darkness poda­ři­lo. Nebo vy... Read more »

Metoda Markovič: Hojer

Filmfanaticovi dosud chy­bě­la zku­še­nost s novác­ký­mi séri­e­mi z pro­duk­ce Voyo. Nenalákal mě Král Šumavy, nepo­da­ři­lo se to Ivetě, uspě­la až Metoda Markovič: Hojer. A padlo hned něko­lik mýtů. Seriál popi­su­je sku­teč­né pří­pa­dy... Read more »

V tento den roku 1976 byl vydán film „Muž, který spadl na Zemi“

Společnost Paramount Pictures dis­tri­bu­o­va­la před­cho­zí film Nicolase Roega „Teď se nedí­vej“ (1973) a sou­hla­si­la s tím, že za ame­ric­ká prá­va na film „Muž, kte­rý spa­dl na Zemi“ zapla­tí 1,5 mili­o­nu dola­rů.... Read more »

Bruce Willis a jeho křehká cesta k legendě: Tajemství za kulisami Smrtonosné pasti

Kostýmní oddě­le­ní mělo pro Bruce Willise během natá­če­ní fil­mu „Smrtonosná past“ (1988) k dis­po­zi­ci 17 spod­ních košil v růz­ném stá­diu roz­kla­du. Když John McClane běží „bosý“ přes skle­ně­né stře­py poté, co... Read more »

Queen Latifah o dobytí Broadwaye: Boj o roli v Chicagu a umění synchronizace rtů

Kathy Batesová byla prv­ní vol­bou reži­sé­ra Roba Marshalla pro roli mat­ró­ny Mamy Mortonové ve fil­mu Chicago (2002), ale měla naplá­no­va­ný film About Schmidt (2002). Queen Latifah (kte­rá nako­nec roli... Read more »

One Percenter

Japonská pocta filmovému natáčení i akčním filmům jako takovým se zkušeným martial arts expertem Takem Sakagučim, který si ve filmu zahrál hrdinu akčních filmů, který je nespokojen s tím... Read more »
Stránka načtena za 3,36848 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47076 KB. | 21.06.2024 - 18:56:50