Kritiky.cz > 2024 > Březen > 30

Matematická genialita na jevišti: Životní příběh Johna Astina

„Mým vzdě­lá­ním je v pod­sta­tě vědec­ká mate­ma­ti­ka. Můj otec byl fyzik, tak­že to mám někde v krvi. Vědecké meto­dy jsou pro mě vel­mi důle­ži­té. Myslím si, že coko­li, co jí odpo­ru­je,... Read more »

Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou

V ten­to den roku 1987 zís­kal film Četa (1986) na 59. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů čty­ři Oscary, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Na Oscara nomi­no­va­ný scé­nář napsal reži­sér Oliver Stone na... Read more »

Umučení Krista: Film, který nezůstane nezpozorován

Nejkontroverznější z fil­mů posled­ních let? Je zají­ma­vé, že nej­vět­ší dis­ku­ze vždy pro­puk­ne oko­lo fil­mu s nábo­žen­skou téma­ti­kou, není to popr­vé ani napo­sle­dy. Je vidět, že i ve víře panu­je politika...Film zachy­cu­je posled­ních... Read more »

Umučení Krista: Brutální zobrazení víry nebo krvavý krvák na rádoby vznešené téma?

Přemýšlím, o co vlast­ně Melu Gibsonovi v tomhle fil­mu šlo. Věřící urči­tě vědí, jak Ježíš trpěl, tak­že nepo­tře­bu­jí pro své pro­zře­ní tenhle film. A ate­is­ta? Ateista musí být sadis­tic­ky zamě­ře­ná oso­ba, aby... Read more »

Příběh za kulisami: Natáčení filmu „V přístavu“ a nečekané momenty s Marlonem Brandem

V ten­to den roku 1955 zís­kal film „V pří­sta­vu“ (1954) na 27. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů osm Oscarů, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Marlon Brando ve své auto­bi­o­gra­fii pro­zra­dil své prv­ní... Read more »

Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty

Warren Beatty popr­vé nabí­dl film „Bulworth“ z roku 1998 v roce 1992 pod základ­ním slo­ga­nem o muži v depre­si, kte­rý si před­tím, než se zami­lu­je, sjed­ná život­ní pojist­ku. Výkonný ředi­tel spo­leč­nos­ti 20th Century... Read more »

V tento den roku 1988 byl uveden film „Beetlejuice“

Díky finanč­ní­mu úspě­chu fil­mu „Pee-weeho vel­ké dob­ro­druž­ství“ (1985) se Tim Burton stal „pro­dej­ným“ reži­sé­rem a začal pra­co­vat na scé­ná­ři k fil­mu „Batman“ se Samem Hammem. Společnost Warner Bros. byla sice ochot­na... Read more »

Výhody a nevýhody změny zimního času na letní

Změna zim­ní­ho času na let­ní a zpět je kaž­do­roč­ně dis­ku­to­va­ným téma­tem, kte­ré roz­dě­lu­je lidi na dva tábo­ry. Zatímco někte­ří oce­ňu­jí del­ší den­ní svět­lo a mož­nost trá­vit více času ven­ku, jiní se... Read more »

Ano, šéfe! a kauza Řetízek: jak to bylo doopravdy?

Náš inves­ti­ga­tiv­ní tým se do toho zase jed­nou pořád­ně obul a po letech tápá­ní, zmat­ků a doha­dů roz­ši­řo­val jed­nu z nej­zná­měj­ších a nej­ci­to­va­něj­ších kauz čes­ké­ho inter­ne­tu zná­mou jako kauza Řetízek. Naši věr­ní čte­ná­ři si... Read more »
Stránka načtena za 2,97205 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47263 KB. | 21.06.2024 - 20:06:00