Kritiky.cz > 2024 > Březen > 28

Hugh Grant v romantické komedii Hudbu složil, slova napsal: Návrat vyhaslého idolu k hledání hitu

On je vyhas­lá popo­vá hvězda osm­de­sá­tých let a musí nut­ně napsat hit. Ona mu zalé­vá kvě­ti­ny a náho­dou má bás­nic­ké stře­vo. Může z toho být lás­ka? Pokud jste už v živo­tě vidě­li ale­spoň... Read more »

Grindhouse: Auto zabiják

Kurt Russell si rád hra­je s pěk­ný­mi děv­ča­ty. Nikoliv však v poste­li nýbrž na praš­ných cestách a ze vše­ho nej­ra­dě­ji je za pomo­cí své­ho auta, posí­lá na onen svět… Tři mla­dá děv­ča­ta... Read more »

Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda

Picard (nestár­nou­cí Patrick Stewart) se chys­tá na svou posled­ní misi, při níž mu ješ­tě bude asis­to­vat W. T. Riker (Jonathan Frakes), kte­rý se mezi­tím sta­čil ože­nit s porad­ky­ní Deannou Troi (jed­nou... Read more »

Steve Jobs: Portrét geniálního vizionáře a jeho turbulentního vztahu s okolím

Když se Steve Jobs a geni­ál­ní pro­gra­má­tor Steve Wozniak dali do výro­by osob­ních počí­ta­čů, byly jejich vzta­hy kama­rád­ské a budouc­nost před nimi vypa­da­la růžo­vě. Počítače měly budouc­nost a Jobs to dob­ře věděl.... Read more »

Faye Dunawayová: Okamžik, kdy se stala legendou na 49. ročníku udílení Oscarů za film „Televizní společnost“

V ten­to den roku 1977 zís­ka­la Faye Dunawayová na 49. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu „Televizní spo­leč­nost“ (1976). „Nikdy neza­po­me­nu na ten oka­mžik a ten... Read more »

Ze žumpy na vrchol: Dianne Weistová vzpomíná na osudový konkurz u Woodyho Allena

Dianne Weistová o svém osu­do­vém kon­kur­zu u Woodyho Allena, kte­rý jí zajis­til roli ve fil­mu Purpurová růže z Káhiry (1985): „Woody si četl Daily News, ale tvr­dil, že si pro­hlí­ží můj živo­to­pis.... Read more »

Lady Gaga oslavuje své narozeniny: Nejlepší zkušenost s Ridleyem Scottem a role v House of Gucci

Lady Gaga pro­hlá­si­la, že spo­lu­prá­ce s Ridleym Scottem na fil­mu House of Gucci (2021) byla nej­lep­ší zku­še­nos­tí, jakou kdy s reži­sé­rem zaži­la. „Nikdy jsem nemě­la lep­ší zku­še­nost s reži­sé­rem; milu­je uměl­ce, což... Read more »

Jak si vybrat nejlepší kasino za české koruny

Podívejme se nyní na to, jak důle­ži­té je hrát o sku­teč­né pení­ze na bez­peč­ných her­ních por­tá­lech a proč by mělo kasi­no pod­po­ro­vat čes­ké koru­ny pro výhod­né hra­ní hrá­čů v České repub­li­ce. Faktorů... Read more »

Za kamna vlezem-aneb Hrst pranostik, povídání o tradicích a osvědčené babiččiny recepty

Březen, za kam­na vle­zem. Duben, ješ­tě tam budem.. Pranostika, kte­rou kaž­dé jaro běž­ně pou­ží­vám. Březen se nám už pře­hou­pl do své dru­hé polo­vi­ny a Velikonoce jsou již na spad­nu­tí. Moc... Read more »

Kulíškovy neposedné příběhy

Víte, jak vypa­da­jí boty žaluďáč­ky a kdo jsou úpl­nič­ky? Máte rádi dob­ro­druž­ství? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Kulíškovy nepo­sed­né pří­běhy, jehož autor­kou je moje vel­mi oblí­be­ná autor­ka Sandra... Read more »

Kvalitní pánské obleky; Plzeň nabízí profesionály v oboru

Nastal čas výbě­ru nových šatů? Nejlepší vol­bou jsou ele­gant­ní pán­ské oble­ky. Plzeň nabí­zí ty pra­vé pro­fe­si­o­ná­ly v obo­ru, kte­ří vám s výbě­rem pora­dí a váš oblek uši­jí na míru s ohle­dem na detai­ly tak, aby... Read more »

Aftermath (2021)

  Manželská kri­ze, nevě­ra, nový dům a nezva­ný nájem­ník – nic ori­gi­nál­ní­ho tu neče­kej­te…! Manželé Kevin a Natalie pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi, zapří­či­ně­nou její nedáv­nou nevě­rou. Přestože se oba sna­ží, jejich city... Read more »

Among the Living (2022)

  Nízkorozpočtová zby­teč­nost a jen dal­ší paskvil na téma smr­tí­cí náka­zy a zom­bie… Smrtící náka­za se šíří napříč celou zemí a naka­že­né mění v bes­tie lač­ní­cí po krvi. Nenakažení se sna­ží pře­žít a ukrý­va­jí se... Read more »

Problém tří těles (1. série NETFLIX)

Netflix se pus­til do seri­á­lo­vé adap­ta­ce nej­lep­ší­ho sci-fi něko­li­ka posled­ních dekád. Knižní tri­lo­gie Problém tří těles je doslo­va gene­rač­ní dílo a Filmfanatic vám ho vře­le dopo­ru­ču­je. Knihy jsou natřís­ka­né fyzi­kál­ní­mi... Read more »

Michael York: Cesta od Hamleta k Králi Learovi

„Každý chce hrát Hamleta, když je mla­dý. A když je člo­věk sta­rý, chce hrát Krále Leara. A dou­fá­te, že „Hamleta“ bude­te dělat mno­ho­krát, pro­to­že nikdy se vám to nepo­ve­de najed­nou. Je... Read more »

Godzilla x Kong: Nové impérium: Pokračování MonsterVerse zničí Řím a Rio de Janeiro

King Kong pro­chá­zí ces­tou sebe­po­zná­ní ve stře­du svě­ta ve fil­mu Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um, rych­lém, vol­ném a do znač­né míry zábav­ném pokra­čo­vá­ní fil­mu Godzilla vs. Kong, kte­rý ten­to víkend... Read more »

Soutěž jednovaječných dvojčat v populárním pořadu Superlov

Tuto sobo­tu ve 20:20 se na obra­zov­kách TV Nova obje­ví dru­há část Superlovu z dru­hé sezó­ny. Kvízová znal­ky­ně pro­zra­dí svou vášeň pro tuto show. Doktor Vševěd se bude chlu­bit infor­ma­ce­mi,... Read more »

Sebastianovo rozhodnutí způsobilo slzy u hráčů, Jack se cítí osaměle, čtyři hráči jdou do dalšího duelu

Včera večer jsme byli svěd­ky vel­kých emo­cí v nej­no­věj­ší epi­zo­dě show Survivor Česko & Slovensko. Sebastian ve vzác­ném momen­tě upřím­nos­ti pro­zra­dil Mártymu o váž­né nemo­ci své­ho otce, což zasáh­lo celý kmen.... Read more »
Stránka načtena za 2,75286 s | počet dotazů: 199 | paměť: 48974 KB. | 22.05.2024 - 03:09:09