Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zlaté oko - první James Bond nové éry

Zlaté oko - první James Bond nové éry

ZlateOko
ZlateOko
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když James Bond (Pierce Brosnan) před něko­li­ka lety likvi­do­val s agen­tem 006 Alecem (Sean Bean) sovět­skou továr­nu na bio­che­mic­ké zbra­ně, netu­šil, že se s účast­ní­ky téhle destruk­tiv­ní mise opět po létech setká. Bývalý veli­tel vojen­ské ochran­ky gene­rál Ourumov (Gottfried John) teď tvo­ří výkon­ný tan­dem se smr­tel­ně nebez­peč­nou nym­fo­man­kou Xenií (Famke Janssen) - oba jsou na výplat­ní lis­ti­ně rus­ké mafie. A tahle orga­ni­za­ce se prá­vě zmoc­ni­la vojen­ské­ho útoč­né­ho sate­li­tu Zlaté oko, kte­rým může tero­ri­zo­vat svět. Britská taj­ná služ­ba vyhla­šu­je stav ohro­že­ní a madam M (Judi Dench) vysí­lá do akce své­ho nej­lep­ší­ho muže- agen­ta 007...

Bondovky s Timothy Daltonem na to šli na kon­ci 80. let s tak tro­chu váž­něj­ším a rea­lis­tič­těj­ším pří­stu­pem, což se násled­ně pře­de­vším u divá­ků, kte­ří byli zvyklí na zábav­nost bon­do­vek s Moorem setka­lo s vlaž­ný­mi reak­ce­mi. V roce 1991 jsme nicmé­ně i tak měli dostat tře­tí bon­dov­ku s Daltonem v hlav­ní roli, při­čemž se už pošes­té měl režie bon­dov­ky cho­pit John Glen a Dalton měl ukon­čit svůj kon­trakt, kte­rý ho zava­zo­val ke třem fil­mům s agen­tem 007 v hlav­ní roli. Jenomže pak se to stalo- V roce 1990 došlo ke kon­flik­tům mezi stu­di­em MGM a pro­du­cen­tem Albertem R. Broccolim, pro­to­že MGM kdy­si tou­ži­lo po spo­je­ní se se spo­leč­nos­tí Pathé, při­čemž MGM Pathé nabíd­lo mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci nad­chá­ze­jí­cích bon­do­vek. Broccoli teh­dy zásad­ně nesou­hla­sil, došlo k práv­ním spo­rům a výsle­dek byl tako­vý, že Dalton si už nikdy Jamese Bonda neza­hrál a na dal­ší bon­dov­ku se od té posled­ní ve finá­le muse­lo čekat cel­kem 6 let, což byla dosud nej­vět­ší odml­ka od počát­ku celé série. Nutno ale dodat, že prá­vě dlou­há pauza ved­la k tomu, že bylo Zlaté oko svě­žím větrem do pla­chet, kte­rý Jamese Bonda vrá­til do tak tro­chu odleh­če­né pózy, záro­veň byl ale James Bond v podá­ní nové­ho her­ce Pierce Brosnana tak tak ide­ál­ní, že si ho nešlo zami­lo­vat. Stejně jako celý film, kte­rý jeho inkar­na­ci Jamese Bonda uve­dl do kolobě­hu.

Během pau­zy mezi bon­dov­ka­mi Povolení zabí­jet a Zlaté oko se sta­lo mno­ho věcí- Skončila Studená vál­ka a Sovětský svaz padl. Zlaté oko zde defi­ni­tiv­ně uka­zu­je, že jsou bon­dov­ky obra­zem své doby a s tím jak tato série trvá již od roku 1962 se série postup­ně při­způ­so­bu­je aktu­ál­ní době. Většina bon­do­vek navíc dosud sáze­la prá­vě na Studenou vál­ku a Sovětský svaz a i pro­to na tom­to fak­tu do vel­ké míry sta­ví záplet­ka. Režie Zlatého oka se ujal Martin Campbell a nato­čil ten nej­lep­ší start nové bon­dov­ské éry, kte­rý byl tak výteč­ný, že Campbell poz­dě­ji dostal šan­ci nato­čit ješ­tě jeden výbor­ný start nové bon­dov­ské éry- Casino Royale.

Úvodní scé­na se ode­hrá­vá v roce 1986 a James Bond zde tak napo­sle­dy v rám­ci série boju­je se Sovětským sva­zem. Už úvod­ní scé­na nazna­čí, že je nová bon­dov­ka v dob­rých rukou. Campbell nesku­teč­ně zvlá­dá akci a uka­zu­je, že Pierce Brosnan je jed­no­du­še ide­ál­ní vol­ba. Především už ale úvod­ní scé­na nazna­čí, že je tenhle Bond nejen šar­mant­ní, ale má též lid­ské emo­ce. A po úvod­ní výbor­né akč­ní sek­ven­ci nastou­pí výbor­né úvod­ní titul­ky s vyni­ka­jí­cí pís­ní Tiny Turner Golden Eye, ničí se v nich sym­bo­ly Sovětského sva­zu a násled­ně se Zlaté oko pře­sou­vá o 9 let poz­dě­ji a uka­zu­je Jamese Bonda defi­ni­tiv­ně v nové době.

James Bond se ve Zlatém oku pře­sou­vá do nové­ho svě­ta. Zůstává sice sta­rý dob­rý Q v podá­ní vyni­ka­jí­cí­ho Desmonda Llewelyna, kro­mě svě­to­vé poli­tic­ké situ­a­ce se ale ovšem mění i vedou­cí M. Vůbec popr­vé v his­to­rii série se Bondovou nad­ří­ze­nou stá­vá žena, při­čemž Judi Dench je v téhle roli napros­to vyni­ka­jí­cí a i ona je důka­zem, že se doba změ­ni­la. Ženy se v bon­dov­kách stá­va­jí eman­ci­po­va­něj­ší a nepla­tí to jen o bon­do­vě šéfo­vé, ale i o Bond girls. Ať už mlu­ví­me o té hlav­ní v podá­ní Izabelly Scorupco nebo té šíle­né sadis­tic­ké Xenii v podá­ní Famke Janssen. Scénář při­tom obsa­hu­je i prv­ky, kdy se sem tam Bondovi vysmě­je, že je cho­dí­cí fosi­lií a zasta­ra­lým důka­zem sta­rých časů, Brosnan ale něko­li­krát doká­že, že jeho Bond není žád­ný tro­š­kař. A pře­de­vším je Zlaté oko vrchol­ným zábav­ným bloc­kbus­te­rem.

Campbell má ve Zlatém oku napros­to pod pal­cem akč­ní sek­ven­ce (nahá­něč­ka s tan­kem v Rusku!), umí pra­co­vat s her­ci a tahle bon­dov­ka díky němu půso­bí vylo­že­ně svě­že. Zároveň se scé­ná­ři dvo­ji­ce Jeffrey Caine/Bruce Feirstein sku­teč­ně poda­ří tak tro­chu nahléd­nout do duše Jamese Bonda a při­tom se vylo­že­ně nešla­pe ve sto­pách bon­do­vek s Daltonem. Tahle bon­dov­ka výbor­ně pra­cu­je s myto­lo­gií svě­ta Jamese Bonda pře­de­vším díky vyni­ka­jí­cí­mu Seanu Beanovi, kte­rý je zde jako agent 006 Alec Trevelyan pro­tiv­ní­kem s vlast­ně pocho­pi­tel­nou moti­va­cí a pře­de­vším ve své prv­ní vět­ší roli dostal pří­le­ži­tost před­vést, že má straš­né cha­rizma a záro­veň by mu role zápo­rá­ků moh­li sedět.

I cas­ting ved­lej­ších rolí se povedl- Alan Cumming je jako podi­vín­ský rus­ký hac­ker Boris nesku­teč­ně zábav­ný, Robbie Coltrane je jako Bondova rus­ká spoj­ka též nesku­teč­ně fajn, Gottfried John jako kolo­nel Ourumov je výteč­ný sekun­dár­ní pro­tiv­ník a Joe Don Baker (kte­rý si již před­tím zahrál v bon­dov­ce Dech živo­ta zápo­rá­ka Brada Whitakera) jako Bondův kámoš z CIA Jack Wade je též ve svém pro­sto­ru fajn.

James Bond se pros­tě v roce 1995 po 6 letech vrá­til v plné síle- Byl ele­gant­ní a cha­rizma­tic­ký, uvě­ři­tel­ně řádil v akč­ních scé­nách, opět balil krás­né ženy a jez­dil v pře­krás­ných spor­ťá­cích. Zároveň se ale James Bond defi­ni­tiv­ně stal sou­čás­tí nové­ho svě­ta a sezná­mil se s ním napros­to skvě­le. Martin Campbell teh­dy naser­ví­ro­val tu neji­de­ál­něj­ší bon­dov­ku, návrat na odleh­če­nou notu Bondovi sedl a Brosnan je zce­la urči­tě jed­ním z nej­lep­ších před­sta­vi­te­lů Jamese Bonda, což doka­zu­je fakt, že se v této roli zdr­žel ješ­tě v násle­du­jí­cích 3 bon­dov­kách. Svět teh­dy sice nebyl ješ­tě na plně váž­né­ho Jamese Bonda při­pra­ve­ný, prá­vě Zlaté oko v tako­vé odleh­če­né podo­bě ale bylo napros­to parád­ní a bylo to oži­ve­ní, kte­ré agent 007 teh­dy roz­hod­ně potře­bo­val.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1995 United Artists


Podívejte se na hodnocení Zlaté oko na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44560 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72647 KB. | 23.06.2024 - 03:38:25