Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana

Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana

Bond25
Bond25
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Bond (Pierce Brosnan) se po 14 měsí­cích v zaje­tí v Jižní Koreji dostá­vá na svo­bo­du. Společně s agent­kou CIA Jinx (Halle Berry) se bude muset vypo­řá­dat s mili­ar­dá­řem Gravesem (Toby Stephens), jeho poboč­ní­kem Zaa (Rick Yune) a Gravesovovou asi­s­tent­kou Mirandou (Rosamund Pike), ale hlav­ně se zbra­ní, kte­rá může zni­čit vesmír...

Rok 2002 a jubi­lej­ní 20. bon­dov­ka. Když v roce 1962 vzni­kl Dr. No, člo­věk by sku­teč­ně těž­ce věřil tomu, že tahle série v Hollywoodu bude fun­go­vat tako­vou dobu. Filmy s Jamesem Bondem se ale vždy při­způ­so­bi­li své době, vět­ši­nou s výmě­nou před­sta­vi­te­le Bonda výraz­ně změ­ni­li pří­stup a i díky tomu tato série prav­dě­po­dob­ně vydr­že­la tak dlou­ho. A prá­vě v rám­ci jubi­lej­ní dva­cá­té bon­dov­ky vznik­la snad dopo­sud nej­vel­ko­le­pěj­ší bon­dov­ka, kde si Pierce Brosnan počtvr­té (a napo­sled) zopa­ko­val hlav­ní roli a roz­lou­čil se ve vrchol­né for­mě v té nej­zá­bav­něj­ší bon­dov­ce.

Už úvod­ní sek­ven­ce v Jižní Koreji je jed­nou z nej­vel­ko­le­pěj­ších sek­ven­cí v rám­ci série, kte­rá je star­tem pro zatím nejdi­vo­čej­ší dob­ro­druž­ství Jamese Bonda, kte­ré by si chví­le­mi moh­lo vylo­že­ně z fle­ku podat ruce s bon­dov­ka­mi s Rogerem Moorem. Dokonce až tak moc, že popr­vé od dob Moonrakeru tato bon­dov­ka tak tro­chu koke­tu­je se žánrem sci-fi. Bond se mož­ná ten­to­krát nevy­dá do vesmí­ru, hlav­ní MacGuffin, původ hlav­ní­ho zápo­rá­ka a někte­ré akč­ní scé­ny, kte­ré by si v porov­ná­ní moh­li podat ruku s akč­ní­mi sek­ven­ce­mi z nej­no­věj­ších dílů Rychle a zbě­si­le ale v souč­tu vše násle­du­jí­cí pře­vy­šu­je. Jenže z toho není miš­maš. Dnes neu­mí­rej není absur­di­ta, ani bizar­ní pokus o zni­če­ní téhle legen­dár­ní posta­vy. Naopak vzni­kl sku­teč­ně vrchol­ně zábav­ný film, kte­rým reží­ru­jí­cí Lee Tamahori důstoj­ně ukon­čil dal­ší éru Jamese Bonda.

Pierce Brosnan se zde důstoj­ně lou­čí se svo­jí nej­slav­něj­ší rolí, kdy z něj i na pra­hu pade­sát­ky srší ele­gan­ce, nadá­le uvě­ři­tel­ně řádí v akč­ních scé­nách a nadá­le se daří jeho podá­ní Jamese Bonda tak tro­chu polid­štit. I díky tomu, že lin­ka v Dnes neu­mí­rej je pro něj tak tro­chu osob­ní. Bond sice strá­vil 14 měsí­ců v zaje­tí, v téhle misi ale doká­že, že na to pořád má, zvláš­tě v momen­tě, kdy zjis­tí, že má s touhle misí sku­teč­ně spo­leč­né­ho více než si on sám mys­lel.

V tren­du Brosnanových bon­do­vek nadá­le pla­tí to, že se Bond girl stá­va­jí sil­ný­mi hrdin­ka­mi. To doká­za­la i Halle Berry jako Jinx, agen­ta CIA, kte­rá dodnes pla­tí za jed­nu z nej­pů­vab­něj­ších a pře­de­vším nej­sil­něj­ších Bond girl. Její Jinx byla dokon­ce tak super, že se jis­tou dobu plá­no­val její vlast­ní film. Ten byl ale teh­dy nako­nec zru­šen a od té doby se série nadá­le (pro­za­tím) o žád­ný spin-off neroz­rost­la.

Bondovky jsou pře­de­vším tak dob­ré, jak jsou dob­ří jejich zápo­rá­ci. Tobymu Stephensovi toho sliz­ké­ho pod­ni­ka­te­le pros­tě na hned věří­te. Mezi Bondem a Gustavem Gravesem fun­gu­je straš­ně zábav­ná nevra­ži­vost, kte­rá je umoc­ně­na už v momen­tě, kdy se tyhle dva střet­nou v šer­míř­ském sou­bo­ji. Bond má zde jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ší kon­fron­ta­ci s hlav­ním pro­tiv­ní­kem od Zlatého oka, kte­rá fun­gu­je o pozná­ní více v momen­tě, kdy jsou sku­teč­né kar­ty roz­da­né a prav­da vyjde naje­vo. Scénář tak dává úvo­du v Jižní Koreji pra­vé opod­stat­ně­ní a nesná­šen­li­vost mezi Bondem a Gravesem pod­tr­hu­je ješ­tě výraz­ně­ji. Graves je ve finá­le dost mož­ná jeden z nej­vět­ších hajz­lů, kte­ré­ho tahle série dosud pozna­la a prá­vě Stephensův výkon sto­jí za to.

Zao v podá­ní Ricka Yuna je poté v rám­ci této série jed­ním z nej­vý­raz­něj­ších posko­ků zápo­rá­ka za posled­ních něko­lik let, kdy i kon­fron­ta­ce mezi ním a Bondem mají tu správ­nou úder­nost a nahá­něč­ka mezi nimi na Islandu. Především ale sto­jí za povšim­nu­tí Rosamund Pike, kte­rá vůbec popr­vé v rám­ci své kari­é­ry nemá pro­blém uká­zat, že jí jdou potvo­ry oprav­du od pří­ro­dy. Pike při­tom zvlá­dá i pózu Bond girl, do kte­ré svým půva­bem abso­lut­ně při­ro­ze­ně zapa­dá, prá­vě i její posta­va má něco navíc a pře­de­vším je od začát­ku jas­né, že se tak úpl­ně nebu­dou muset s Jinx. A jakmi­le tyhle dvě půvab­né Bond girl jdou pro­ti sobě, je to vel­mi půvab­ná podí­va­ná.

Judi Dench je jako M nadá­le výteč­ná, John Cleese se defi­ni­tiv­ně stá­vá novým Q (i přes­to, že jde pro něj záro­veň o posled­ní film, kde si tuto posta­vu mohl zahrát), Samantha Bond nadá­le vel­mi fajn hra­je Moneypenny (ovšem též napo­sled) a Michael Madsen tu má vel­mi zábav­nou roli.

Díky tomu, že jde o 20. bon­dov­ku se tahle bon­dov­ka dočká­vá tuny odka­zů na všech před­cho­zích 19 bon­do­vek. Objevuje se mno­ho sta­rých gad­ge­tů od původ­ní­ho Q v podá­ní Desmonda Llewelyna, posta­vy ve svých repli­kách odří­ká­va­jí názvy před­cho­zích bon­do­vek a napří­klad Halle Berry nosí podob­né biki­ny jako Ursula Andress v Dr. No. Tyhle odka­zy pohla­dí nadu­ši a záro­veň se divá­ko­vi vylo­že­ně necpou. Moudřejší si jen při těch­to odka­zech budou vel­mi důraz­ně hla­dit bra­du.

Tamahori zvlá­dl akci, záro­veň měl oči­vid­ně dost nápa­dů a navíc se doká­zal držet kla­sic­ké sty­lu bon­do­vek a při­tom při­nést zase něco tak tro­chu nové­ho. Bond je v jeho podá­ní zábav­ný, záro­veň vel­ko­le­pý a v souč­tu pros­tě výteč­ný bloc­kbuste­ro­vý řemes­lo, kte­rý jed­nu bon­dov­skou éru zakon­ču­je fakt důstoj­ným způ­so­bem.

Dnes neu­mí­rej má pro­blém pou­ze v tom, že digi­tál­ní akce ve spo­lu­prá­ci s Jamesem Bondem v Dnes neu­mí­rej chví­le­mi výraz­ně pozná­vá své limi­ty (ano, mlu­vím pře­de­vším o památ­né scé­ně se sur­fo­vá­ním na tsuna­mi) a také v tom, že popo­vá píseň od Madonny k bon­dov­ce tak tro­chu nese­dí (je ale ješ­tě v poho­dě v porov­ná­ní s malou rolič­kou, kte­rou Madonna ve fil­mu má).

Po Dnes neu­mí­rej ješ­tě Pierce Brosnan ješ­tě ofi­ci­ál­ně s rolí hoto­vý nebyl. Dokonce se chví­li uva­žo­va­lo o již páté bon­dov­ce. Jenže Brosnan se začal stá­vat pří­liš dra­hým a pře­de­vším už mu defi­ni­tiv­ně bylo přes 50 let. V roce 2005 tak defi­ni­tiv­ně při­šlo potvr­ze­ní toho, že se ve své nej­slav­něj­ší roli už nikdy nevrá­tí a jeho náhrad­ní­kem se stá­vá Daniel Craig. Brosnan tak s rolí již dáv­no defi­ni­tiv­ně skon­čil, v očích mno­hých ale nadá­le zůstá­vá jed­ním z nej­lep­ších před­sta­vi­te­lů Jamese Bonda. A za svou čtve­ři­ci fil­mů se roz­hod­ně nemu­sí sty­dět......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2002 MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) Pictures


Podívejte se na hodnocení Dnes neumírej na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30837 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72794 KB. | 13.07.2024 - 01:11:41