Kritiky.cz > Recenze knih > Alex Garland - Tesseract

Alex Garland - Tesseract

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alexe Garlanda bude­te mož­ná znát, i když spí­še z fil­mo­vých poči­nů, kde se někte­rým jeho kni­hám dosta­lo fil­mo­vé adap­ta­ce (slav­ná Pláž s DiCapriem), či jej může­te rov­něž znát jakož­to úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho scé­náris­tu (28 dní poté, Sunshine, 28 týd­nů poté). Stejně jako Pláž, tak i Tesseract byl zfil­mo­ván, leč fil­mo­vou ver­zi jsem neměl tu čest shléd­nout, tak­že o ni radě­ji moc psát nebu­du.

Celá kni­ha - není nikterak dlou­há - zachy­cu­je osu­dy něko­li­ka oby­va­tel fili­pín­ských Manil. Jsou to osu­dy do jis­té míry roz­díl­ných lidí (co se týče jejich soci­ál­ní situ­a­ce), kte­ré se však jed­no­ho veče­ra pro­tnou a vytvo­ří zají­ma­vý sple­te­nec udá­los­tí. Svým cel­ko­vým vyzně­ním mi kni­ha Tesseract hod­ně při­po­mně­la zná­mý film „21 gra­mů“. Postav jsou zde vykres­le­ny vel­mi pře­svěd­či­vě a „živě“. Hodně oce­ňu­ji i pěk­ný popis pro­stře­dí Manily, život ve slu­mech, neu­stá­lý boj o pře­ži­tí, ve kte­rém pla­tí vlast­ní vnitř­ní řád. Garlandovi se poda­ři­lo na papír pře­nést hut­nou atmo­sfé­ru, kte­rá čte­ná­ře beze­spo­ru vtáh­ne. U mě jen toto „vta­že­ní“ trva­lo o něco déle, neboť jsem se zpr­vu do pří­bě­hu nemohl nějak začíst, ono se totiž jed­ná v pod­sta­tě o pří­bě­hů 5 a hned ten prv­ní (osud ang­li­ča­na Seana) mi byl sym­pa­tic­ký nejmé­ně. Další jsou již však takřka bez chy­by, podí­vá­te se do duší dětí uli­ce, psy­cho­lo­ga píší­cí­ho o pro­ble­ma­ti­ce těch­to dětí, mafi­án­ské­ho řidi­če a lékař­ky Rosy (ten mě zau­jal nej­ví­ce).

Knihu bych rád dopo­ru­čil. Garland umí psát, o tom není pochyb. Nejedná se sice o žád­nou pub­li­ka­ci, kte­rá by zásad­ně změ­ni­la ději­ny lite­ra­tu­ry, ale tako­vé ambi­ce snad ani Garland neměl. Jedná se o pří­jem­né čte­ní s krás­ně pro­kres­le­ný­mi posta­va­mi v dob­ře popsa­ném - pro nás jis­tě o to zají­ma­věj­ší, že se jed­ná o exo­tic­ké - pro­stře­dí, kde není nou­ze o zají­ma­vou záplet­ku a pře­kva­pi­vou poin­tu.

A ve ztr­hu­jí­cím závě­ru se i dozví­te co to vlast­ně zna­me­ná to slo­vo Tesseract...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34633 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71687 KB. | 28.02.2024 - 17:33:22