Kritiky.cz > Recenze knih > Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!

Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!

JezteSmall
JezteSmall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nečekejte dal­ší zaru­če­ný způ­sob, jak natr­va­lo sní­žit svo­ji hmot­nost. Nečekejte die­tu, kte­rá neo­me­zí vaše návy­ky. Nečekejte způ­sob, díky němuž se ze sto­ki­lo­vé­ho vál­ce sta­ne štíh­lá laň­ka. Čekejte dal­ší kni­hu o hub­nu­tí, kte­rá mož­ná při­ne­se pro něko­ho návod, jak pře­svěd­čit váhu, aby uká­za­la niž­ší hod­no­tu.  Ale bude to stát úsi­lí, vůli a nebu­de to bez nut­nos­ti ome­zit se ve svých stra­vo­va­cích návy­cích.

Brad Pilon nej­pr­ve budo­val „kari­é­ru v oblas­ti výži­vy doplň­ků pro spor­tov­ce“, ale opus­til ji, aby „odkryl sku­teč­ná vědec­ká fak­ta týka­jí­cí se hub­nu­tí a výži­vy“. Svoji teo­rii ESE (z ang­lic­ké­ho Eat –Stop – Eat, tedy vol­ně do češ­ti­ny pře­lo­že­no: Jezte – Nejezte – Jezte) odzkou­šel sám na sobě, než ji v roce 2007 vydal popr­vé kniž­ně – v Americe. Autor si přál roz­ví­řit „diet­ní prů­my­sl“, bohu­žel, s extrém­ním zájmem odbor­ní­ků ani veřej­nos­ti se jeho teo­rie nese­tka­la. Pilon to omlou­vá tím, „že i nej­přík­řej­ší vědec­ký kri­tik si rych­le uvě­do­mil jed­no­du­chost a účin­nost kon­cep­tu Jezte! Nejezte! Jezte! a oce­nil, že sto­jí na důklad­ných a logic­kých vědec­kých důka­zech.“  Zřejmě pro­to jsou čty­ři pěti­ny kni­hy věno­vá­ny obra­ně této teo­rie a ubez­pe­čo­vá­ní o tom, že jejím vyzna­va­čům nehro­zí žád­né kom­pli­ka­ce… Poněkud nedů­vě­ry­hod­ně pak půso­bí něko­li­krát zdů­raz­ně­né dopo­ru­če­ní auto­ra, aby čte­ná­ři vhod­nost této teo­rie pro svůj orga­nis­mus kon­zul­to­va­li s léka­řem.

Základní prin­cip teo­rie je při­tom veli­ce jed­no­du­chý a vra­cí lid­stvo v pod­sta­tě o sto pade­sát let zpět – do doby, kdy půst byl nor­mál­ní sou­čás­tí roč­ní­ho cyk­lu a živo­ta člo­vě­ka.  Spočíval buď v ome­ze­ní někte­ré­ho dru­hu potra­vy (napří­klad maso­pust) nebo v cel­ko­vém, rela­tiv­ně krát­kém časo­vém úseku, kdy člo­věk při­jí­mal pou­ze teku­ti­ny. Současná spo­leč­nost žije v bla­hoby­tu, ve stá­lém sta­vu nasy­ce­ní, bez­to­ho, aniž by sku­teč­ně zaži­li pocit hla­do­vě­ní. Ptáme se, co jíst, abychom zhub­li, a neu­vě­do­mu­je­me si, že nej­zá­sad­něj­ší je pros­tě nejíst.

Brad Pilon tvr­dí, že ESE není die­ta, nýbrž způ­sob stra­vo­vá­ní, díky němuž je mož­né dosáh­nout skvě­lých účin­ků na zdra­ví a zhub­nout. Stačí dva­krát týd­ně držet čty­ři­a­dva­ceti­ho­di­no­vou hla­dov­ku. Naštěstí (prý) vůbec nezá­le­ží, zda s ní začne­te ihned po pro­bu­ze­ní, nebo během dne. Je tedy mož­né, abys­te potra­vu při­jí­ma­li kaž­dý den – napří­klad začne­te půs­tem v pon­dě­lí po obě­dě a konec půstu osla­ví­te dru­hý den rov­něž obě­dem.  Tímto způ­so­bem, při frek­ven­ci dva­krát týd­ně, při­jme­te týd­ně až o tři­cet pro­cent kalo­rií méně, což by se v krát­ké době mělo pro­je­vit na vaší hmot­nos­ti. Důležité však je, nedo­přá­vat si ve dnech mimo půst a pra­vi­del­ně cvi­čit. To jsou však v pod­sta­tě jedi­né rady, kte­ré autor čte­ná­řům dá. Nedozvíte se, jak pře­žít posled­ní hodi­ny půstu, kdy vás bude pře­pa­dat „žra­vá“, čím svůj žalu­dek po půstu zklid­nit a kde zís­kat ener­gii pro úko­ly všed­ní­ho dne.  Kniha je poja­tá rádo­by vědec­ky – nechy­bí před­mlu­va, úvod, logic­ké čle­ně­ní kapi­tol, závěr a odka­zy na auto­rem pou­ži­té stu­die (bohu­žel pro čes­ké čte­ná­ře – všech­ny jsou v ang­lič­ti­ně a vět­ši­na v čes­kých pod­mín­kách napros­to nese­hna­tel­ná). Jakoby v kni­ze neby­lo ospra­vedl­ňo­vá­ní teo­rie ESE dost, „při­le­pil“ Brad Pilon po závě­ru kni­hy ješ­tě kapi­to­lu s názvem Často kla­de­né otáz­ky, kte­ré bohu­žel vcel­ku nepři­ná­ší nic nové­ho, pou­ze reka­pi­tu­lu­jí zásad­ní teze kni­hy. Naštěstí se v nich dozví­te i něko­lik infor­ma­cí, kte­ré vám mohou zachrá­nit zdra­ví: tře­ba, že se ESE neho­dí pro těhot­né, pro děti a dospí­va­jí­cí.

Metoda krát­ko­do­bých půstů ESE roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Stejně, jako není pro kaž­dé­ho kni­ha, kte­rá se tuto meto­du sna­ží pro­sa­zo­vat. Základní myš­len­ka je sice dob­rá, její inter­pre­ta­ce však pokul­há­vá. Pokud jste však zce­la zdra­ví a po hla­vě se s kaž­dou hub­nou­cí novin­kou vrhá­te do spá­rů „diet­ní­ho prů­mys­lu“, jste ochot­ni něco kvů­li vysně­né posta­vě obě­to­vat, sta­ne se kni­ha Jezte! Nejezte! Jezte! Brada Pilona zají­ma­vým pří­růst­kem do vaší knihov­ny.


Jezte! Nejezte! Jezte!

Autor: Brad Pilon

Žánr: popu­lár­ně nauč­ná lite­ra­tu­ra

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Rok vydá­ní: 2015

Počet stran: 152

Hodnocení: 25 %

Kniha ke kou­pi: Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69959 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71869 KB. | 24.07.2024 - 06:42:20