Kritiky.cz > Zajímavosti > Kam na eurovíkendy

Kam na eurovíkendy

dovolena Kodan
dovolena Kodan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste ško­lou povin­ní či nemá­te k dis­po­zi­ci mno­ho vol­ných dní, přes­to však tou­ží­te obje­vo­vat nová mís­ta? Nebo jste zkrát­ka a jed­no­du­še milov­ní­ci vel­ko­měst a jejich atmo­sfé­ra vám vlé­vá novou ener­gii do žil? Tak či onak, ide­ál­ní vol­bou pro vás budou jed­no­znač­ně euro­ví­ken­dy, jejichž nabíd­ka na trhu je více než pes­t­rá. Není se čemu divit. Evropa je plná krás­ných měst a míst, kde vám posta­čí pou­hých pár dní pro pro­zkou­má­ní dosud nepo­zna­né­ho. Nechte se pro­to inspi­ro­vat naším výbě­rem top 4.

dovolena Kodan
dovo­le­na Kodan

Kodaň

S naši­mi evrop­ský­mi toul­ka­mi začne­me na seve­ru, kon­krét­ně v hlav­ním měs­tě Dánska – Kodani, jejíž hlav­ní sym­bol je soš­ka Malé moř­ské víly na okra­ji nábře­ží Nyhavn. Právě míst­ní vod­ní kaná­ly by měly být atrak­cí, kte­rou si nesmí­te nechat ujít. Z vod­ní hla­di­ny kaná­lů zís­ká­te na celé měs­to úpl­ně jiný pohled a roz­hod­ně si odne­se­te jedi­neč­ný záži­tek.

Hlavním doprav­ním pro­střed­kem v Kodani jsou však kola. Na těch tu jez­dí snad úpl­ně kaž­dý a půj­čov­ny kol tedy nalez­ne­te na kaž­dém rohu. Rychle a poho­dl­ně tak pro­ces­tu­je­te celé měs­to a pozná­te všech­ny krá­sy, kte­ré ukrý­vá.

Po setmě­ní zajdě­te do jed­no­ho z míst­ních barů či hos­pod, kte­rých je ve měs­tě víc než dost. V Kodani síd­lí pivo­var Carlsberg, kte­rý je vůbec nej­lep­ším dán­ským pivem. Ve svých pro­sto­rách ukrý­vá vlast­ní muze­um, k jehož návštěvě neod­mys­li­tel­ně pat­ří i ochut­náv­ka piva. Nemusíte tam „pít jako Dán“, jste-li však milov­ní­kem piva, urči­tě návště­va sto­jí za to!

Cena víken­do­vých zájez­dů do Kodaně se pohy­bu­je mezi 8–16 tisí­ci koruna­mi. Záleží tedy na vás, zda se ode­vzdá­te do rukou dele­gá­ta, či do měs­ta vyra­zí­te na vlast­ní pěst. Můžete vyu­žít akč­ní leten­ky, vět­ši­nou zpá­teč­ní leten­ku z Prahy je mož­né zakou­pit již od 700 Kč, leten­ky z Vídně kle­sa­jí i na 520 Kč.

dovolena Milan
dovo­le­na Milan

Milán

Jestliže milu­je­te archi­tek­tu­ru, ital­skou kuchy­ni a všu­de pří­tom­ný shon vám nedě­lá sebe­men­ší pro­blém, vyraz­te do Milána! Budete doslo­va okouz­le­ni, Milán totiž oprav­du není jen milán­ský dóm a gale­rie Viktora Emanuela II.

Za návště­vu roz­hod­ně sto­jí napří­klad hřbi­tov Cimitero Monumentale. Je jed­ním z nej­vět­ších hřbi­to­vů celé­ho měs­ta a nut­no říct, že pro­jít ho celý kří­žem krá­žem by vám trva­lo dlou­hé hodi­ny. Hřbitov je okouz­lu­jí­cí zejmé­na díky monu­men­tál­ním sochám, kte­ré ve vás vzbu­zu­jí obdiv, někdy zase smu­tek. Náhrobky či celé hrob­ky jsou sta­vě­ny v něko­li­ka růz­ných sty­lech, od star­ších gotic­kých po moder­ní skle­ně­né.

Dalším krás­ným mís­tem je park Sempione, do kte­ré­ho může­te vstou­pit napří­klad skrz pře­krás­ný hrad Cairoli a dojít až k dechbe­rou­cí­mu oblou­ku Arco del­la Pace. Vřele dopo­ru­ču­je­me návště­vu muzea Leonarda DaVinciho, kte­ré se ukrý­vá v gale­rii Viktora Emanuela II. Naleznete v něm repli­ky všech jeho vyná­le­zů spo­leč­ně s ani­ma­ce­mi toho, jak měly jed­not­li­vé vyná­le­zy fun­go­vat.

Pro fanouš­ky fot­ba­lu bude jis­tě neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem návště­va sta­di­o­nu San Siro, kde síd­lí klu­by AC Milan a Inter Milan.

Ceny zájez­dů do Milána začí­na­jí na 5 až 7 tisí­cích korun, zále­ží na počtu dní a typu dopra­vy. V pří­pa­dě, že bys­te rádi Milán navští­vi­li sami, last minu­te leten­ky zakou­pí­te už od 500 Kč.

 

Dublin

Ať už milu­je­te hud­bu, his­to­rii nebo rádi pozná­vá­te na svých cestách nové přá­te­le, buď­te si jis­ti, že v Dublinu bude­te na tom správ­ném mís­tě. Tato půl­mi­li­o­no­vá met­ro­po­le má totiž oprav­du mno­ho co nabíd­nout.

Vydat se může­te napří­klad po sto­pách his­to­rie. Dublin je totiž pří­mo poset monu­men­tál­ní­mi stře­do­vě­ký­mi hra­dy, kte­ré vás vtáh­nou do dob dáv­no minu­lých. Nejznámějším z nich je Dublinský hrad, kte­rý leží pří­mo v cen­t­ru měs­ta a až do dneš­ních dní je irskou vlá­dou vyu­ží­ván k řadě akcí.

Jednou z nej­ob­lí­be­něj­ších kra­to­chví­lí míst­ních je jed­no­znač­ně pro­cház­ka či pose­ze­ní v par­cích a zahra­dách. Navštivte napří­klad Phoenix Park, v němž již od 17. sto­le­tí pobí­ha­jí stá­da daň­ků. Součástí par­ku je dokon­ce i dub­lin­ská zoo.

K Irsku, a tedy i k Dublinu samot­né­mu, neod­mys­li­tel­ně pat­ří buja­ré osla­vy a vel­ko­le­pé slav­nos­ti. Jednoznačně nej­zná­měj­ší je slav­nost sva­té­ho Patrika, kdy se uli­ce měs­ta kolem 17. břez­na pro­mě­ní v zápla­vu irských vla­je­ček, čtyř­líst­ků a lepri­kó­nů – tra­dič­ních irských skřít­ků. Jestliže se sem vydá­te v tom­to obdo­bí, roz­hod­ně si odne­se­te neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek.

Po dlou­hém dni strá­ve­ném pozná­vá­ním měs­ta se usaď­te v jed­né z míst­ních hos­pod a vychut­nej­te si tra­dič­ní irské pivo Guinness, bez jehož ochut­náv­ky by vaše návště­va Dublinu neby­la kom­plet­ní. Určitě nevá­hej­te a dej­te se do řeči s míst­ní­mi. Ti jsou zná­mí svou ote­vře­nos­tí a přá­tel­skostí a urči­tě se s vámi rádi podě­lí o zají­ma­vé tipy, kam dále v Dublinu vyra­zit.

Cena zájez­dů do Dublinu se pohy­bu­je oko­lo 15 až 16 tisíc korun. Využít také může­te slev na last minu­te zájezdy. Cena zpá­teč­ní leten­ky z Prahy se pohy­bu­je vět­ši­nou oko­lo 1 300–1 600 Kč.

dovolena Lisabon
dovo­le­na Lisabon

Lisabon

Jestli se někam vypla­tí vyra­zit na euro­ví­kend, tak je to roz­hod­ně hlav­ní měs­to Portugalska. Lisabon je jed­no z nej­kou­zel­něj­ších měst celé Evropy, a pro­to by roz­hod­ně na vašem sezna­mu navští­ve­ných míst nemě­lo chy­bět.

Připravte se však na to, že pochůz­ky po měs­tě budou o něco nároč­něj­ší. Lisabon se totiž roz­klá­dá na vyso­kých sva­zích oko­lo řeky Tejo, a i přes to, že ve měs­tě fun­gu­je met­ro, na ty nej­vý­znam­něj­ší mís­ta a nej­krás­něj­ší vyhlíd­ky bude­te muset buď vyšla­pat, nebo si zapla­tit lanov­ku, výtah či se svézt napros­to iko­nic­kou žlu­tou tram­va­jí.

Díky více než boha­té námoř­ní minu­los­ti Portugalska v Lisabonu nalez­ne­te hned něko­lik pamá­tek při­po­mí­na­jí­cí toto obdo­bí. Navštivte napří­klad Námořnické muze­um nebo pobřež­ní část Belém, kte­ré se ne nadar­mo říká „čtvrť obje­vů“. Za návště­vu roz­hod­ně sto­jí také jed­no z nej­vět­ších evrop­ských akvá­rií Oceanário, kte­ré ukrý­vá vod­ní živo­či­chy všech svě­to­vých moří a oce­á­nů.

K atmo­sfé­ře měs­ta neod­mys­li­tel­ně pat­ří také míst­ní gastro­no­mie. Vychutnejte si čer­stvé ryby, sil­né polév­ky, masa na nej­růz­něj­ší způ­so­by a neo­do­la­tel­né dezer­ty. Nezapomeňte však na port­ské víno, kte­ré je při návštěvě Portugalska zkrát­ka a jed­no­du­še samo­zřej­mos­tí.

Cena euro­ví­ken­dů v Lisabonu se ve vět­ši­ně pří­pa­dů pohy­bu­je oko­lo 16 tisíc korun, lev­něj­ší je mož­né sehnat již mezi 8 až 11 tisí­ci koruna­mi. Budete-li mít štěs­tí, zpá­teč­ní leten­ky zakou­pí­te i za 600 Kč. Výbornou vol­bou může být spo­je­ní ces­ty do Lisabonu s návště­vou jiných míst, jako je napří­klad Porto či Madeira nebo Azorské ost­ro­vy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62964 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72022 KB. | 13.04.2024 - 08:41:22