Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

MarsNahl
MarsNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ještě než začne­te nadá­vat, že už to s těma ufouna­ma moh­lo sta­čit, že Mars úto­čí! je pěk­ně blbý název, pří­pad­ně že už nic hor­ší­ho než Den Nezávislosti a Příchod nešlo nato­čit, věz­te. Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! -- ale ten­to­krát to má sku­teč­ně být prča, včet­ně toho blbý­ho názvu.


Tim Burton napl­ňu­je odkaz všech pod­řad­ných sci-fi fil­mů 50. a 60. let, kte­ré se syro­vou ver­vou zpo­dob­ňo­va­ly inva­ze mimo­zemš­ťa­nů. Do hrn­ce vho­dí­me divo­ce vyhlí­že­jí­cí ufou­ny, jejich podiv­né kos­mic­ké lodi, navíc pár legrač­ních lid­ských postav, a dusí­me ve vlast­ní šťá­vě. Rozdílem u Mars Attacks! je ten, že film sám sebe nebe­re váž­ně, a pak jsou tu, ovšem, parád­ní zvlášt­ní efek­ty a bez­vad­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce.

U.S. President „Chtěl bych, aby všich­ni lidi vědě­li, že ze tří čás­tí naší vlá­dy stá­le dvě čás­ti fun­gu­jí, a to není tak zlý.“

James Dale, President USA

Jak už je v kra­ji zvy­kem, mar­ťa­ni při­šli zahu­bit lid­ské oby­va­tel­stvo Země, aby ji tak zís­ka­li pro sebe, a jsou v tom vel­mi zruč­ní. Namísto měl­kých postav - obě­ta­vých obrán­ců, sna­ží­cích se zachrá­nit celé lid­stvo - Mars úto­čí! nám nabí­zí tu apa­tic­ké­ho výrost­ka, onde zma­te­nou vyzna­vač­ku new age, támhle pre­zi­den­to­vu dce­ru, kte­rá musí po Bílém domě cho­dit okli­kou, pro­to­že tudy prou­dí turis­tic­ké exkur­ze. Většina postav nemá vůbec páru, o co jde, a to je nesko­na­le zábav­něj­ší než by byla hrst­ka doko­na­le čitel­ných odhod­lan­ců pro­bí­je­jích se před­ví­da­tel­ným a děra­vým dějem.

Professor Kessler Obsazení je tak obrov­ské, že si film může dovo­lit sma­žit hrdi­ny od začát­ku do kon­ce. Tak se nám před oči­ma repor­tér Jason Stone (Michael J. Fox) pro­mě­ní v zele­né­ho kost­liv­ce a jeho žena Nathalie Lake (Sarah Jessica Parker) si díky vyspě­lé mar­ťan­ské chi­rur­gii vymě­ní hla­vu a tělo se svým psí­kem. Tyto a podob­né gagy jsou hna­cí silou fil­mu, a jeden lep­ší než dru­hý, nutí­ce nás ptát se, co asi dal­ší­ho nové­ho ty potvo­ry vymys­lí.

Martian babe Skutečnými hrdi­ny jsou však samot­ní mar­ťa­ni. Ve vět­ši­ně fil­mů je vlast­ně nikdy pořád­ně neu­vi­dí­me, a když, tak jsou to sli­zouni buď done­ko­neč­na opa­ku­jí­cí nápad z Vetřelce, nebo nato­lik huma­no­id­ní, že by jim dneš­ní člo­věk nanej­výš na chod­ní­ku vyhnul. Jen se nech­te pře­kva­pit, jak živě se může ani­ma­ce mísit s lid­ský­mi posta­va­mi.

Mars Attacks! byl hotov už v létě, ale musel počkat až do Vánoc kvů­li úspě­chu a (údaj­né) podob­nos­ti s Dnem Nezávislosti. Vězte však, že je to úpl­ně jiná par­ke­ta.
Dětem se urči­tě bude líbit, tře­ba­že jim někte­ré poin­ty asi unik­nou. Navíc by jim (nebo vám) moh­lo vadit sice jen ani­mo­va­né, ale pře­ce jen nási­lí, horro­ro­vé scé­ny s kostra­mi a zele­nou hmo­tou mozko­vou explo­du­jí­cí v prů­hled­ných příl­bách. Jinak Mars úto­čí! zejmé­na na naše brá­ni­ce, a srdeč­ně jej dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří jste při­pra­ve­ni nechat se unést na bláz­ni­vou pro­jížď­ku.

Více na Kritiky.cz
Novela zákona ...
Konec vtipu ...
Erin Brockovich Erin Brockovich je od přírody krásná žena, která ráda nosí boty s minimálně sedmicentimetr...
ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM „Filmem nechci nikoho odrazovat od pití. Rád bych, aby diváky zasáhl emočně.” Jak vznikl...
Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se ...

Hodnocení: VELICE DOBRÉ


Shaking handsHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

To je zádrhel - na šíle­né kome­dii se sko­ro nic nedá zkri­ti­zo­vat - kixy jsou sou­čás­tí scé­ná­ře.

  • Proč jsou mar­ťa­ni tak úpl­ně pito­mí? Nojo, já vím, to by neby­la ta prča.
  • Proč je z obra­zu niče­né Země zase vyne­chá­no Rusko (OK, 60. léta - Sovětský svaz)?
  • Kde bere pro­fe­sor Kessler hlas, když nemá plí­ce?

Ach jo, je to mar­né. Všechno jsou to gagy. Přeji pří­jem­nou zába­vu.


Podívejte se na hodnocení Mars útočí! na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29857 s | počet dotazů: 284 | paměť: 69680 KB. | 30.11.2023 - 14:53:40