Kritiky.cz > Recenze knih > Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky

Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky

redhot
redhot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S touhle kni­hou se nau­čí­te hra­vě vytvá­řet nejen ze suše­né­ho, uze­né­ho, ale hlav­ně z čer­stvé­ho chil­li vel­mi lahod­né a pod­ma­ni­vé pokr­my, jež si vás zís­ka­jí svo­jí neza­mě­ni­tel­nou a neo­do­la­tel­nou chu­tí.

Ve sklad­bě jídel a výbě­ru jed­not­li­vých recep­tů si sku­teč­ně na své při­jde oprav­du kaž­dý tj. jak milov­ní­ci vydat­ných jídel, tak i mlsouni, jež dáva­jí před­nost slad­kým jídlům.

Díky této kuchař­ce se sta­ne­te svěd­ky nevšed­ních a gur­mán­ských zážit­ků, pozná­te nej­růz­něj­ší kuchy­ně z celé­ho svě­ta, i těch exo­tic­kých; a nech­te se kouz­lit jejich ostrou exo­ti­kou....

„Pálivé, páli­věj­ší, nej­pá­li­věj­ší.... ale vždy lahod­né!“

V před­mluvě této kni­hy se sezná­mí­me něco málo z his­to­rie paprik a jejich nej­růz­něj­ších odrů­dách, kte­ré svou mír­nou, šťav­na­tou či ohni­vou páli­vos­tí pro­půj­ču­jí pokr­mům zce­la zvlášt­ní aro­ma a chuť.

Začátek kni­hy je vel­mi vtip­ně roze­psán do tří úsměv­ných názvů kapi­tol: „Požární poplach“, „Požární ochra­na“ a „Hasící pro­střed­ky“.  Už samot­né názvy kapi­tol nazna­ču­jí, jaké­mu kon­krét­ní­mu téma­tu se věnu­jí.

V požár­ním popla­chu vás autor sezná­mí s „páli­vos­tí“ tj. s jed­not­li­vý­mi páli­vý­mi slož­ka­mi Chilli. Dočtete se, co dělá na vita­mí­ny boha­té chil­li tak ost­ré a dráž­di­vé. Kromě toho vás i navíc sezná­mí s jed­not­li­vý­mi stup­ni páli­vos­ti, kte­ré kdy­si v roce 1912 sta­no­vil ame­ri­čan Wilbur Lincoln Sloville, a to pomo­cí tes­tů ost­ros­ti jed­not­li­vých paprik.

A co by to bylo za výčet, kdy­by chy­běl seznam 18 odrůd jed­not­li­vých Hot Chilli Peppers, a to od mír­ných odrůd až po ty páli­vé, včet­ně uve­de­ní jejich mís­ta půvo­du a samot­né­ho aro­ma.

Po požár­ním popla­chu násle­du­je kapi­to­la věno­va­ná požár­ní ochra­ně, kte­rá vás chce upo­zor­nit, a tak tro­chu ochrá­nit od „popá­le­nin“.  Z toho důvo­du vám před­lo­ží něko­lik málo věcí, na kte­ré bys­te roz­hod­ně měli dávat pozor, a před­chá­zet jim, abys­te tak zabrá­ni­li pří­pad­ným „popá­le­ni­nám“, a co si může­te dopře­du nachys­tat jako prv­ní pomoc na zahná­ní „nesne­si­tel­né­ho“ pále­ní.

Zklidňující pro­střed­ky, jež pomá­ha­jí ost­rost v ústech neutra­li­zo­vat, bys­te měli mít stá­le na pamě­ti, až se pus­tí­te do samot­né­ho vaře­ní dle recep­tů této kni­hy. Poradí vám zázrač­ná jíd­la, bez kte­rých se zce­la urči­tě neo­be­jde­te, a jež pří­pad­ně zmír­ní vaše utr­pe­ní. A co by to bylo za kuchař­ku, kdy­by navíc nepři­ho­di­la i recep­ty na lahod­né „hasí­cí pro­střed­ky“, jež mohou být podá­vá­ny buď spo­lu s jíd­lem ane­bo po něm.

Všechny recep­ty jsou opat­ře­ny stup­ni páli­vos­ti, tak­že hned před samot­nou pří­pra­vou recep­tu víte, do čeho jde­te a vel­mi rych­le se zori­en­tu­je­te v to, zda je recept určen pro nováč­ky, pro pokro­či­lé nebo pro pro­fí­ky, kte­rým neva­dí ani ohni­vá páli­vost a vzru­šu­jí­cí „vel­mi ost­rý“ záži­tek.

Všechny recep­ty jsou roz­dě­le­ny do čtyř vel­kých kapi­tol, a to „Omáčky, dipy a spol.“ , „Předkrmy“ , „Hlavní jíd­la“ a „Svačinky & Sladkosti“.

A jak jsou jed­not­li­vé recep­ty pre­zen­to­vá­ny? Každému z recep­tů či podob­ných recep­tů je věno­vá­na dvou­stra­na kni­hy, kde na jed­né stra­ně je zob­ra­ze­na foto­gra­fie výsled­né­ho recep­tu a na stra­ně dru­hé samot­ný recept.

Recept obsa­hu­je název spo­lu s uve­de­ním počtu stráv­ní­ků nebo hoto­vých kous­ků, samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani stu­peň páli­vos­ti, dále  ingre­di­en­ce a v nepo­sled­ní řadě i samot­ný a vel­mi podrob­ně popsa­ný recept pří­pra­vy.

Všechny zvo­le­né ingre­di­en­ce jsou snad­no dostup­né, vel­mi zná­mé suro­vi­ny běž­né­ho pou­ží­vá­ní, kte­ré najde­te v kaž­dé domác­nos­ti. V závě­ru kaž­dé­ho recep­tu může být, ale není to pra­vi­dlem, TIP na malou obmě­nu recep­tu nebo vychy­táv­ku.

Fotografie jsou vel­mi barev­né, ost­ré, zamě­ře­né na jed­not­li­vý detail. Všechny zob­ra­ze­ná jíd­la jsou krás­ně naser­ví­ro­va­ná, food-stylista si s tím sku­teč­ně vyhrál, neboť je to pas­tva pro oči a chu­ťo­vé pohár­ky, zde sku­teč­ně design jíd­la vysti­hl jeho samot­nou chuť i vůni.

Nechte se vést odbor­ní­kem a nauč­te se, jak si vybí­rat jed­not­li­vé papri­ky, s čím je kom­bi­no­vat, a jak je per­fekt­ně snou­bit s ostat­ní­mi chu­tě­mi a ingre­di­en­ce­mi. Budete mile pře­kva­pe­ni tím, jak se s nimi dá kouz­lit a dělat sku­teč­né zázra­ky....

„Nechte se zlá­kat pikant­nos­tí a zažehně­te v sobě pla­men lás­ky k chil­li!“

Red Hot Chilli kuchař­ka

Anton Enns, Nadja Buchcziková

Překlad: Eva Nakládalová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 94

ISBN 978-80-264-1998-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34056 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71588 KB. | 23.06.2024 - 06:33:11