Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %

Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %

PC02
PC02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čím zavr­šit 10. sezo­nu novo­do­bé­ho Pána času? Asi tím, že zase zachrá­ní svět a ztra­tí svo­ji poboč­ni­ci. S novou poboč­ni­cí Bill zažil pou­ze 12 dílů, než se z ní sta­la zno­vu, jako z před­cho­zí Clarou, nová for­ma živo­ta, kte­rá Doktorovi zno­va ute­če do svě­ta bez roz­lou­če­ní.

Poslední díl není jenom o roz­lou­če­ní s hlav­ním před­sta­vi­te­lem, veli­ce zku­še­ným Peterem Capaldim, ale s celou jeho nej­zná­měj­ší par­tou kolem jeho spo­leč­ni­ce, ale i s Masterem a jeho rein­kar­na­cí Missy.

Příběh pokra­ču­je v před­cho­zím téma­tu o vzni­ku kyber­li­dí, Doktor zase zachra­ňu­je obyd­le­ný svět, ale je to oprav­du jeho posled­ní pří­běh ve stá­va­jí­cí rein­kar­na­ci. Aby to neby­lo jenom o roz­lou­če­ní s hlav­ním her­cem, tak vel­kou část pří­bě­hu zabí­rá vztah Mastera a Missy. Missy, jako dal­ší rein­kar­na­ce, je zku­še­něj­ší a také dost kom­plex­něj­ší, než její mlad­ší já, a tak vel­ké jis­kře­ní mezi Johnem Simmem a Michelle Gomez zasti­ňu­je vlast­ní pří­běh Doktora a jeho spo­leč­ni­ce.

Velký roz­luč­ko­vý díl by se dal vzít i tro­chu jinak, během něko­li­ka sezon, co seri­ál sle­du­ji, bylo něko­lik i lep­ších dílů, kte­ré byly zábav­něj­ší a i tem­něj­ší. Hlavní tvůr­ce seri­á­lu,  Steven Moffat, taky v dal­ší sezó­ně už pokra­čo­vat nebu­de, a tak pří­běhy s nový­mi před­sta­vi­te­li, mož­ná i s tro­chu cameí, budou pokra­čo­vat dál.

Peter Capaldi během svých dílů doká­zal svo­ji posta­vu dost oži­vit a vylep­šit a díky jeho herec­tví v kaž­dé­mu pří­bě­hu vne­sl do své posta­vy dost své duše. Jeho nová spo­leč­ni­ce Bill si ale nestih­la během své­ho půso­be­ní ve 12 dílech utvo­řit s Doktorem tak vel­ký vztah, aby se jejich vzá­jem­né city (ulít­lý děde­ček – učni­ce) pře­nes­ly do celé série a vyvr­cho­li­ly. Zažili spo­lu hod­ně zají­ma­vých pří­bě­hů, s nový­mi i sta­rý­mi nepřá­te­li, ale 12 epi­zod je straš­ně málo na to, aby se tolik navzá­jem pozna­li.

V posled­ním díle nesmí­me zapo­me­nout i na novou rein­kar­na­ci, kte­rou schvál­ně Moffat neu­stá­le odda­lu­je, pro­to­že se stá­le neví, kdo bude hrát Doktora dál. Docela dost to vyru­šu­je od pří­bě­hu, kte­rý by měl pokra­čo­vat nově. Na finál­ní pře­mě­nu oso­by vněj­ší i vnitř­ní nedo­jde, a tak musí­me počkat na novou sezo­nu, kde nám urči­tě bude před­sta­ven nový před­sta­vi­tel ve spo­lu­prá­ci s úpl­ně prv­ním Doktorem (David Bradley), kte­rý se obje­vil na posled­ních pár minut, aby prav­dě­po­dob­ně pře­mlu­vil Doktora (Capaldi), aby svo­ji rein­kar­na­ci dokon­čil.

Capaldiho Pán času byl vel­mi pove­de­ný, posled­ní díl také zakon­čil s úctou všech­ny důle­ži­té prv­ky, ale příští sezo­ny už budou pros­tě jiné, mož­né camea urči­tě budou, jako tře­ba Clara Oswald, Amy i Bill, ale už to pros­tě nebu­de tako­vé, jaké to bylo v posled­ních 10 letech.

Celou epi­zo­du hod­no­tím doce­la pod­prů­měr­ně, pou­ze 70  %. Možná si říká­te, že je to málo, ale na to, že se nám lou­čí Capaldi, Pearl Mackie i John Simm a Michelle Gomez a samo­zřej­mě i hlav­ní tvůr­ce Steven Moffat, tak jsem čekal oprav­du víc. Možná tro­chu více cameí, tře­ba i chvil­ko­vý návrat před­cho­zích spo­leč­nic.  Nic nepři­šlo, než jenom pří­běh, kte­rý byl tro­chu rozkous­ko­ván část­mi, ve kte­rých se Doktor sna­ží zasta­vit rein­kar­na­ci. Druhou věcí, kte­rá mi tro­chu vadí, jsou někte­ré čás­ti, kte­ré si Master a Missy berou napros­to pro sebe. Prostě jsem čekal víc a jsem zvě­da­vý na úpl­ně nové obsa­ze­ní, jak se pope­rou se svo­jí slav­nou his­to­rií.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12001 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71656 KB. | 24.06.2024 - 14:45:30