Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 23. díl

Shingeki no Kyojin 23. díl

vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úsměv: Útok na Stohess (1. část)

Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat.

Právě tím­to měs­tem má dnes pro­chá­zet Eren a jeho dopro­vod na ces­tě do hlav­ní­ho měs­ta. Lidé na uli­ci dis­ku­tu­jí o této udá­los­ti. Jeden z můžu dou­fá, že ten­to­krát dojde na Erenovu pitvu. Jiný si zase pře­je, aby se našel způ­sob, jak uzavřít poni­če­nou brá­nu. To pobou­ří pří­tom­né­ho vyzna­va­če víry zdí a začne kázat svo­je pře­svěd­če­ní o tom, že zdi jsou Bohyně a lidé je nesmí svý­ma špi­na­vý­ma ruka­ma zne­u­ctít.

Annie již oble­če­ná ve své uni­for­mě schá­zí ze scho­dů a při­po­ju­je se k dal­ším kade­tům vojen­ské poli­cie nastou­pe­ným na chod­bě. Dívka na kra­ji řady říká Annie, že ji nechtě­la budit, pro­to­že ve spán­ku budí strach. Chlapec sto­jí­cí ved­le ní vyč­te Annie její lhos­tej­nost a dív­ka zase její nepřá­tel­skost. Jiný chla­pec opo­dál se Annie zasta­ne argu­men­tem, že je Annie z okre­su Trost a je jedi­ná z nich, kdo si pro­šel bojem, pro­to by jí měli dát čas na vzpa­ma­to­vá­ní. Annie se opře o zeď ved­le dív­ky na kra­ji. Nikoho kolem sebe si nevší­má.

Do chod­by při­chá­zí důstoj­ník a nastou­pe­ní kade­ti mu salu­tu­jí. Důstojník jim ozna­mu­je jejich dneš­ní úkol – ochra­ňo­vat prů­zkum­nou jed­not­ku při prů­cho­du měs­tem. Chlapec sto­jí­cí ved­le dív­ky na kra­ji se důstoj­ní­ka ptá, před čím mají prů­zkum­nou jed­not­ku ochra­ňo­vat. Je pře­ce neprav­dě­po­dob­né, že by se někdo mezi zdmi posta­vil krá­li. Kadetův zájem důstoj­ník iro­nic­ky vyu­ži­je k tomu, že ho pově­ří vele­ním pro tuto misi a zba­ví se tak povin­nos­ti. Dá vojá­ko­vi papí­ry s detai­ly o akci a odchá­zí.

Kadeti ve ven­kov­ních pro­sto­rách základ­ny kri­ti­zu­jí vojen­skou poli­cii. Nelíbí se jim ale jen detai­ly, jinak se při­zná­va­jí k tomu, že si tuto jed­not­ku vybra­li prá­vě pro její nefé­ro­vost. Jen jeden z nich říká, že je lep­ší než oni všich­ni a že se do vojen­ské poli­cie při­hlá­sil pro­to, aby v ní něco změ­nil. Je to onen kadet, kte­rý byl pově­řen vele­ním. Jmenuje se Marlo. Dívka, kte­rá stá­la na kra­ji, se Marlovi neskry­tě vysmí­vá. Marlo se ale nene­chá odra­dit a mlu­ví o svém cíli. Annie pro­hlá­sí, že kdy­by se vede­ní vojen­ské poli­cie ujal dob­rý člo­věk, byl by to spí­še konec lid­stva. Potom se zmí­ní o Erenovi, jako o někom, koho zná a kdo má podob­né myš­le­ní jako Marlo. Marlo vydá roz­kaz k odcho­du.

Vojáci v zástu­pu při­chá­zí do pří­sta­viš­tě, odkud se mají lodí vydat na mís­to své mise. Tam ale uvi­dí dva čle­ny vojen­ské poli­cie a obchod­ní­ka. Důstojníci pře­bí­ra­jí od obchod­ní­ka pení­ze a on si naklá­dá na loď bed­nu se 3D výstro­jí. Když to vidí šle­chet­ný Marlo, je mu jas­né, že jde o ile­gál­ní obchod se stát­ním majet­kem, a chce s tím něco udě­lat. Od důstoj­ní­ků, kte­rým začne vyhro­žo­vat, však skli­dí jen pořád­ný výprask. Annie a dív­ka, co stá­la na kra­ji, ho zachrá­ní před dal­ším bitím sli­bem, že si ho srov­na­jí samy. Marlo se nata­hu­je po své puš­ce, kte­rá mu upadla na zem, a nej­spíš má v úmys­lu zastře­lit odchá­ze­jí­cí důstoj­ní­ky. Annie mu nabíd­ne, že mu s tím pomů­že. Jenže ve chví­li, kdy jeho koná­ní zís­ká svěd­ky, ztra­tí Marlo odhod­lá­ní.

Kadeti vojen­ské poli­cie jsou vyrov­ná­ni na okra­jích uli­ce a salu­tu­jí pro­jíž­dě­jí­cím vozům prů­zkum­né jed­not­ky. Jakmile je vozy míjí, kade­ti se vydá­va­jí je dopro­vá­zet. Když Annie pro­chá­zí kolem jed­né meze­ry mezi domy, zaslech­ne, jak ji tiše oslo­vu­je zná­mý hlas. Jde se podí­vat na mís­to, odkud vychá­zí, a tam vidí mas­ko­va­né­ho Armina. Ten ji zasvě­tí do jejich plá­nu na Erenův útěk a požá­dá ji o její pomoc. Když se ale Annie zeptá na někte­ré detai­ly a Armin jí je odmít­ne říct, Annie mu odmít­ne pomo­ci. Armin ale pro­sí dál. Annie nako­nec sou­hla­sí. Přitom si sun­dá z rame­ne puš­ku a na prst si nasa­dí zvlášt­ní prs­ten.

Ulicí pro­chá­zí Armin, Mikasa a Eren, všich­ni tři zaha­le­ni do plášťů prů­zkum­né jed­not­ky. Doprovází je Annie v uni­for­mě vojen­ské poli­cie. Eren má prá­vě sedět ve voze, ale mís­to něj je tu Jean. Eren zamí­ří ke scho­dům vedou­cím z uli­ce do pod­ze­mí a říká, že dál musí jít tudy. Všichni tři prů­zkum­ní­ci sejdou zhru­ba do polo­vi­ny scho­dů, ale Annie zůstá­vá stát naho­ře a odmí­tá jít dolů. Eren ji popi­chu­je, jest­li se bojí tmy. Annie to beze stu­du potvr­dí a ani přes Erenovo hrubé pobí­ze­ní neu­dě­lá ani jeden krok dolů a opa­ku­je, že ji tako­vá mís­ta děsí. Potom napros­to plyn­ně pře­jde k roz­ho­vo­ru, z nějž vyplý­vá, že si je vědo­ma toho, že na ni její kama­rá­di nastra­ži­li past. V tom oka­mži­ku vidí­me čle­ny prů­zkum­né jed­not­ky poscho­vá­va­né všu­de oko­lo. Annie začne mlu­vit k Arminovi. Ptá se ho, odkdy ji má za nepří­te­le. Armin zmí­ní dobu, kdy byli kade­ti vyšet­řo­vá­ni kvů­li vraž­dě Sawneyho a Beana. Všiml si teh­dy, že Annie nemá u sebe svo­ji 3D výstroj, ale Marcovu. Armin se ptá Annie, jest­li to byla ona, kdo zabil pokus­né titá­ny. Annie to při­pus­tí, ale nepo­tvr­dí. Na oplát­ku se ptá Armina, proč neu­dě­lal něco už teh­dy, když ji pode­zří­val. Armin odpo­ví, že dou­fal, že se mýlí. Potom mlu­ví o výpra­vě prů­zkum­né jed­not­ky, kdy nad bez­vlád­ným Arminem stál žen­ský titán. Armin v něm poznal Annie a ptá se jí, proč ho teh­dy neza­bi­la. Annie řek­ne, že sama neví, ale že kdy­by ho teh­dy zabi­la, nesta­lo by se toto, neměl by ji kdo usvěd­čit. Teď mlu­ví, spí­še kři­čí, k Annie Eren a dává jí mož­nost doká­zat, že Arminovy domněn­ky nejsou prav­di­vé tím, že sejde za nimi dolů. Annie odmí­tá. Armin se ji sna­ží pře­svěd­čit, že si mohou pro­mlu­vit. Ale Mikasa mlu­vit nehod­lá. Odhazuje plášť a vyta­hu­je čepel. Annie se začne sví­jet v záchva­tu smí­chu. Řekne Arminovi, že vyhrál svou hru, když ji pře­svěd­čil, aby jim pomoh­la, ale že teď začí­ná její hra. Chce se kous­nout do prs­tu. Než to stih­ne udě­lat, Armin vystře­lí ze sig­nál­ní pis­to­le a ukry­tí prů­zkum­ní­ci se vrh­nou k Annie. Zajmou ji a spou­ta­jí. Jenže z prs­te­nu na Annieině prs­tu vyle­ze hrot a říz­ne ji do ved­lej­ší­ho prs­tu. Vystříkne krev a obje­ví se explo­ze.

Dosud zná­mé infor­ma­ce z 23. dílu

Tentokrát se dozví­dá­me podrob­něj­ší infor­ma­ce o vojen­ské poli­cii. Čítá 2000 čle­nů, ale spa­dá pod ni i měst­ská hlíd­ka s dal­ší­mi cca 3000 čle­ny. Vojenská poli­cie je roz­dě­le­na mezi všech­na opev­ně­ná měs­ta, v kaž­dém z nich je zhru­ba 200 vojá­ků. Ti mají za úkol cvi­čit kade­ty, dohlí­žet na měst­skou hlíd­ku a účast­nit se bojů v dané oblas­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79639 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72035 KB. | 16.04.2024 - 18:57:32