Kritiky.cz > Horory > Tunnel, The (2011)

Tunnel, The (2011)

rp cover.jpg
rp cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se skrý­vá v tune­lech pod Sydney?

Austrálie se potý­ká s nej­vět­ším úbyt­kem pit­né vody ve své his­to­rii a pro­to se poli­ti­ci roz­hod­nou vyu­žít sta­ré tune­ly pod Sydney k jejich zapla­ve­ní. Jenže v pod­ze­mí žijí stov­ky bez­do­mov­ců, kte­ří by násled­ně zapla­vi­li uli­ce met­ro­po­le a toho se děsí vět­ši­na oby­va­tel. Vláda však tvr­dí, že všech­ny lidi bez domo­va už vystr­na­di­la, jen­že potom náh­le celý pro­jekt umlk­ne. Natasha je ambi­ci­óz­ní novi­nář­ka hle­da­jí­cí sen­za­ci a tak se spo­leč­ně se tře­mi kole­gy roz­hod­ne vstou­pit do pod­ze­mí a vypá­t­rat důvod, proč se tak sta­lo. Tají snad něco vlá­da? Brzy však své­ho činu budou lito­vat…

Režie: Carlo Ledesma
Rok výro­by: 2011
Délka: 90 min
Země: Austrálie
Hrají:
Bel Deliá …(Natasha Warner)
Steve Davis …(Steve Miller)
Andy Rodoreda …(Peter Ferguson)
Luke Arnold …(Jim „Tangles“ Williams)
…a dal­ší

Včera při­šel na řadu dal­ší z dlou­hé řady fil­mů nato­če­ných ruč­ní kame­rou, ze kte­rých už začí­nám být znač­ně una­ve­ný. Většina z nich za moc nesto­jí, víc než polo­vi­na je „pod­le sku­teč­né udá­los­ti“, což je jen mar­ke­tingo­vý tah, kte­rý ovšem pořád fun­gu­je a tvůr­ci tak rýžu­jí dal­ší pení­ze. Tomuto aus­tral­ské­mu sním­ku jsem dal šan­ci hlav­ně pro­to, že jsem si ten­to­krát o něm pře­če­tl pár komen­tá­řů (což nor­mál­ně nedě­lám, pro­to­že nechci být ochu­zen o pro­ži­tek a vlast­ní dojmy) a zjis­til, že se tak tro­chu liší od svých „kole­gů“. Přece jenom nebý­vá moc zvy­kem, aby násled­ně zábě­ry ješ­tě „live“ oko­men­to­va­li zúčast­ně­ní. 

Ovšem po prv­ní polo­vi­ně jsem měl neho­ráz­nou chuť to vypnout a stře­lit tomu rov­nou odpad. Zdlouhavé sezna­mo­vá­ní s ústřed­ní čtve­ři­cí mě nesku­teč­ně uspá­va­lo, půl­ho­di­ny se nic zají­ma­vé­ho nedě­lo a ani jed­na posta­va mi zpr­vu neby­la ani tro­chu sym­pa­tic­ká. Já chtěl ovšem vědět, cože se to skrý­vá v pod­ze­mí a tak jsem znudě­ně civěl na moni­tor. Čas běžel, jeden nezá­živ­ný dia­log stří­dal dru­hý, kva­li­ta kame­ro­vých zábě­rů byla dost cha­bá, ale potom koneč­ně došlo ke zlep­še­ní. Zavládla pani­ka, strach z nezná­mé­ho, úprk tem­ný­mi chod­ba­mi – no koneč­ně se dosta­vi­la ale­spoň troš­ku zají­ma­vá atmo­sfé­ra. A já pořád čekal, co nebo kdo se skrý­vá v té tmě. Trošku mě ovšem tvůr­ci nasra­li, pro­to­že pořád­né­ho vysvět­le­ní jsem se za celou dobu nedo­čkal. Je sice pěk­né, že to necha­li na divá­ko­vě před­sta­vi­vos­ti a důvti­pu, ale i tak se nemůžu zba­vit poci­tu ochu­ze­ní. Přitom závěr pří­jem­ně gra­do­val, leč žád­né vel­ko­le­pé finá­le se neko­na­lo.

Takže pojď­me to shr­nout: Jelikož já pat­řím k té sku­pi­ně, kte­rá podob­ně ladě­né fil­my moc nemu­sí (Blair Witch pova­žu­ju za ubo­host, PA jsem doteď nevi­děl a i těch něko­lik dal­ších fil­mů mě moc nenadchlo, snad kro­mě REC), nebu­de mé hod­no­ce­ní moc vel­ké. Hodně dlou­ho jsem se u toho nudil, kame­ra hroz­ná (až na pár výji­mek), posta­vy mě nějak zvlášť neza­u­ja­ly, atmo­sfé­ra zača­la fun­go­vat až ke kon­ci fil­mu, v hla­vě mi zůsta­lo něko­lik otaz­ní­ků a těch pár dob­rých oka­mži­ků neza­chrá­ní ani prů­měr­né hod­no­ce­ní.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80060 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72225 KB. | 24.05.2024 - 11:50:28