Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Songbird - USA, 2024. Virus COVID-19 zmutoval v COVID-23 a svět nyní zažívá již čtvrtý rok zachvácený pandemií.

Songbird - USA, 2024. Virus COVID-19 zmutoval v COVID-23 a svět nyní zažívá již čtvrtý rok zachvácený pandemií.

Song
Song
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V nasta­ve­ném cha­o­su se mla­dý muž Nico (KJ Apa) poku­sí zachrá­nit svou pří­tel­ky­ni Saru (Sofia Carson) od zlých zdra­vot­ní­ků, kte­ří chtě­jí Saru a její nemoc­nou babič­ku Lilu (Elpidia Carrillo) odvést...

S pan­de­mií COVID-19 se růz­ní lidé popa­so­va­li vše­li­jak. Michael Bay se napří­klad cho­pil pro­duk­ce sním­ku Songbird. Thriller reži­sé­ra Adama Masona dle scé­ná­ře, kte­rý Mason napsal spo­leč­ně se Simonem Boyesem se zamys­lel nad tím, že by pan­de­mie z toho­hle svě­ta jen tak nezmi­ze­la a začal by muto­vat. Mason a Boyes s plá­ny při­šli krát­ce poté co COVID-19 poza­sta­vil veš­ke­rou fil­mo­vou pro­duk­ci a šlo o prv­ní film, kte­rý se začal po zasta­ve­ní natá­čet. Tato novin­ka při­tom měla ješ­tě během rea­li­za­ce pro­blém, pro­to­že tvůr­ci nepo­skyt­li přes­ná opat­ře­ní, jimiž chtě­jí štáb před aktu­ál­ní pan­de­mií chrá­nit a nedo­šlo k pod­pi­su něko­li­ka důle­ži­tých doku­men­tů, což mělo za násle­dek, že herec­ká aso­ci­a­ce SAG-AFTRA vyda­la přís­ný zákaz, aby na něm jaký­ko­liv herec pra­co­val a účin­ko­val v něm. Natáčení nako­nec úspěš­ně pro­běh­lo během léta a nyní je film mož­né shléd­nout pro­střed­nic­tvím stre­a­mo­va­cích slu­žeb. A sku­teč­ně ve finá­le není žád­ný důvod proč tenhle sní­mek vidět.

Už od začát­ku mám s exis­ten­cí toho­to pro­jek­tu ten pro­blém, že pochy­bu­ji, že divá­ci, kte­ré karan­té­na už téměř rok v kuse dohá­ní k šílen­ství budou mít sku­teč­ně zájem kou­kat prá­vě na ten­to sní­mek. Snaha svézt se na vlně aktu­ál­ní svě­to­vé situ­a­ce se dle mého názo­ru u toho­hle fil­mu mine účin­kem a zvláš­tě pokud film dora­zí sku­teč­ně už letos, kdy pan­de­mie nadá­le pro­bí­há v plném prou­du. Zaujali mě ovšem sli­by o tom, že film zapo­jí i růz­né kon­spi­rač­ní teo­rie a bude též více­mé­ně pojed­ná­vat o tom jaký má na člo­vě­ka karan­té­na vliv po psy­chic­ké strán­ce. Problém je ovšem ten, že Songbird neje­nom vůbec nevy­u­ži­je svůj poten­ci­ál, ale záro­veň je sku­teč­ně špat­ným fil­mem. Ale není to jenom špat­ný film. Je to doslo­va urá­že­jí­cí sní­mek, kte­rý je stu­pid­ní, nekre­a­tiv­ní, zdlou­ha­vý, neza­jí­ma­vý a záro­veň je též ukáz­ko­vě nezod­po­věd­ný ohled­ně toho, že vyu­ži­tí kon­spi­rač­ních teo­rií v tomhle ohle­du zna­me­ná to, že film vyu­ži­je čás­teč­ně kon­spi­rač­ní teo­rii o tom, že je to celé vlast­ně svě­to­vé spik­nu­tí. Zároveň se u toho dá říct, že tvůr­ci v pod­sta­tě celou aktu­ál­ní svě­to­vou situ­a­ci zleh­ču­jí a i tímhle doka­zu­jí, že je tenhle film jed­no­du­še jeden vel­ký omyl.

Songbird se dal dohro­ma­dy rake­to­vým tem­pem a doslo­va se sve­zl na aktu­ál­ní situ­a­ci, kte­rou ale zne­u­žil k napros­to odpu­di­vé a vylo­že­né špat­né fil­ma­ři­ně, kde Michael Bay jako pro­du­cent bohu­žel svě­řil otě­že dvě­ma napros­tým pole­nům, kte­ří oči­vid­ně úpl­ně nepo­cho­pi­li váž­nost aktu­ál­ní svě­to­vé situ­a­ce a nato­či­li jed­no­du­še celo­ve­čer­ní WTF podí­va­nou, kde nefun­gu­je abso­lut­ně nic. Ani pře­ska­ko­vá­ní mezi žán­ry, ani totál­ně hloupý a nefunkč­ní scé­nář a ani těch pár sna­ží­cích se her­ců. Ten film je pros­tě prů­švih.

Ten film je vylo­že­ně směš­ný. Jde o ten typ fil­mu, kte­rý ve vás vyvo­lá dojem, že bys­te to s tím roz­poč­tem (ten se točil kolem 750 tisíc- 2, 5 mili­o­nů dola­rů) nato­či­li roz­hod­ně líp. Naprosto stu­pid­ní scé­nář, kte­rý byl sku­teč­ně vypra­co­ván dle kon­spi­rač­ních videí vycu­ca­ných z prs­tu zde jako hlav­ní zápo­rá­ky před­sta­vu­je vlá­du a zdra­vot­ní­ky. Tenhle film doslo­va sha­zu­je váž­nost celé té pan­de­mie a fakt, že lidé nadá­le umí­ra­jí. Béčkový námět, kte­rý je tvo­řen ze šíle­né před­zvěs­ti toho kam se celá pan­de­mie za pár let vyvi­ne je pře­ta­ven v chví­le­mi aspoň tro­chu nápa­di­tou ale pořád napros­tou uny­lou, hloupou a vylo­že­ně směš­nou podí­va­nou. Nejlepší na celém fil­mu je tak ve finá­le Peter Stormare jako hla­va zdra­vot­ní­ků, pro­to­že jeho pře­hrá­vá­ní je v rám­ci celé­ho fil­mu ješ­tě tak v nor­mě, že je sku­teč­ně radost se na něj v téhle roli podí­vat. Na Alexandru Daddario se ale­spoň hez­ky kou­ká, z Paul Walter Hausera, Bradley Whitforda, Demi Moore a Craiga Robinsona jsem měl aspoň chví­le­mi pocit, že se sku­teč­ně herec­ky sna­ží..... a pak už je to fakt jenom vylo­že­ně špat­ný.

Tomu fil­mu vlast­ně chy­bí jaká­ko­liv for­ma spá­du, je vylo­že­ně neza­jí­ma­vý a při­tom u toho máte pořád pocit, že si jeho tvůr­ci mys­le­li, že točí něco svě­to­bor­né­ho nebo ale­spoň něco víc než pou­hý hloupý thriller, kte­rý nezvlá­dá ani správ­ně pra­co­vat s cha­rak­te­ry a jejich vzá­jem­ný­mi vzta­hy a je to celé vylo­že­ný omyl. Přitom všem by ale pořád bylo všech­ny ty výraz­né chy­by fil­mu odpus­tit a ten­to film ozna­čit jen za vel­mi špat­ný film. Fakt, že tenhle film ale sku­teč­ně chví­le­mi sha­zu­je váž­nost celé aktu­ál­ní svě­to­vé situ­a­ce (a nej­hor­ší na tom je, že si to dost mož­ná tvůr­ci samot­ní neu­vě­do­mi­li) doka­zu­je, že tohle je sku­teč­ně jeden vel­ký omyl, kte­rý se sna­žil na aktu­ál­ní situ­a­ci při­ži­vit a ve finá­le je jed­ním vel­kým fuck-offem celé té tra­gic­ké situ­a­ci. Je to pros­tě fail po všech strán­kách, kte­rý zachra­ňu­je jen fakt, že to pořád vypa­dá jako film a her­ci se chví­le­mi ale­spoň sna­ží. Jinak je to ale fakt vylo­že­ný prů­švih a jen dou­fám, že se mé teo­rie potvr­dí a tenhle thriller kdo­ví­ja­ký boom neskli­dí. Zatím to vypa­dá tak, že spra­ve­dl­nost ješ­tě pořád exis­tu­je a na tenhle omyl se zapo­me­ne hod­ně rych­le.

Trailer:

Verdikt: 1 z 5


Foto: STX Entertainment


Podívejte se na hodnocení Songbird na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08262 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72501 KB. | 25.05.2024 - 12:06:43