Kritiky.cz > Seriály > Star Wars: Příběhy rytířů Jedi (recenze)

Star Wars: Příběhy rytířů Jedi (recenze)

picture @ Disney+
picture @ Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Disney+ při­stál tře­tí letoš­ní seri­ál ze svě­ta Star Wars, kte­rý tak násle­du­je květ­no­vou mini­sé­rii Obi-Wan Kenobi a aktu­ál­ně vychá­ze­jí­cí prv­ní sezó­nu seri­á­lu Andor. Jde o anto­lo­gii krát­kých ani­mo­va­ných pří­bě­hů ode­hrá­va­jí­cích se před a v obdo­bí preque­lo­vé tri­lo­gie a klo­no­vých válek. Za pro­jek­tem, podob­ně jako téměř za kaž­dým ani­mo­va­ným Star Wars seri­á­lem, sto­jí Dave Filoni - jak se mu tedy jeho nej­no­věj­ší počin?

Příběhy rytí­řů Jedi se sou­stře­dí pře­váž­ně na dvě posta­vy - Ahsoku Tano a hra­bě­te Dooku. Ahsoka je milo­va­ná posta­va Davea Filoniho. Před čtr­nác­ti lety ji před­sta­vil v celo­ve­čer­ním ani­mo­va­ném fil­mu Klonové vál­ky jakož­to novou pada­wan­ku Anakina Skywalkera. Tehdy neby­la při­ja­ta vůbec dob­ře, ovšem pod­le Filoniho plá­nu v prů­bě­hu let vyrost­la pub­li­ku před oči­ma a sta­la se z ní jed­na z nej­po­pu­lár­něj­ších postav z celé­ho uni­ver­za, kte­rá se příští rok dočká vlast­ní hra­né série. Není tedy divu, že si Filoni pro ten­to seri­ál vybral prá­vě ji. A je to dob­ře, pro­to­že zapr­vé je z celé­ho pro­jek­tu oprav­du cítit Daveova péče a lás­ka, a zadru­hé snad její popu­la­ri­ta při­lá­ká více divá­ků, než by doká­zal navna­dit dru­hý hlav­ní aktér série, hra­bě Dooku. Ahsoka a Dooku si seri­ál roz­dě­li­li a oba dosta­li tři epi­zo­dy. Pojďme si je pro­brat postup­ně.

1. Život a smrt - 75%

První epi­zo­da se sou­stře­dí na Ahsočino dět­ství. Začínáme s jejím naro­ze­ním a pak se pře­su­ne­me do doby, kdy jí je něco přes rok, a vidí­me její prv­ní důle­ži­tou život­ní lek­ci. Její mat­ka, Pav-ti (Janina Gavankar), ji vez­me do lesa, kde se Ahsoka má popr­vé setkat se smr­tí, když její mat­ka zastře­lí zví­ře. Nejde o zabi­tí pro zába­vu - z ulo­ve­né­ho zví­ře­te se nají celá ves­ni­ce, a Pav-ti neza­bi­je víc zví­řat, než musí. Pak na ně však zaú­to­čí šel­ma a malou Ahsoku une­se do lesa. Zde Ahsoka popr­vé pou­ži­je Sílu, aniž by o tom sama vědě­la. A je to oprav­du nád­her­né - hud­ba, ani­ma­ce, vše hra­je divá­ko­vi na city, a ten způ­sob, jakým si Ahsoka doká­že zví­ře pod­ma­nit, napros­to sedí do její­ho cha­rak­te­ru. Celá prv­ní epi­zo­da je veli­ce mystic­ká, až fan­ta­sy, což vlast­ně per­fekt­ně sedí do původ­ní vize Star Wars - George Lucas vždy Star Wars pre­zen­to­val jako fan­ta­sy, niko­liv sci-fi.

2. Spravedlnost - 80%

Druhá epi­zo­da se sou­stře­dí na hra­bě­te Dookua, zřej­mě něko­lik desí­tek let před Skrytou hroz­bou. Dooku (Corey Burton) a jeho pada­wan Qui-Gon Jinn (Micheál Richardson - syn Liama Neesona) vyšet­řu­jí únos syna sená­to­ra jed­né pla­ne­ty. Čtenáři knih a komik­sů již Dookua jakož­to rytí­ře Jedi zna­jí, a jeho pro­pad­nu­tí tem­né stra­ně mají rela­tiv­ně dob­ře pro­zkou­ma­ný, ovšem pro běž­né­ho divá­ka, kte­rý zná jen fil­my a tře­ba někte­ré seri­á­ly je to prak­tic­ky popr­vé, co se s mlad­ším Dookuem setká­va­jí popr­vé, a osob­ně si mys­lím, že tato epi­zo­da (respek­ti­ve všech­ny tři jeho epi­zo­dy v tom­to seri­á­lu) jeho postup­ný pád veli­ce dob­ře nasti­ňu­jí. V tom­to pří­bě­hu je dob­ře zná­zor­ně­no jeho pohrá­vá­ní si s tem­nou stra­nou, a také jeho nená­vist vůči korup­ci a zka­že­nos­ti, kte­rá nako­nec jeho pád způ­so­bi­la. Dooku nepro­pa­dl tem­né stra­ně, pro­to­že by byl ve své pod­sta­tě zlý. Propadl, pro­to­že mu řád Jedi při­šel zko­rum­po­va­ný a zka­že­ný. A zárod­ky toho vidí­me prá­vě zde. Zároveň je zají­ma­vé pozo­ro­vat jeho vztah s Qui-Gonem, a jaký na něj má jeho uče­ní dopad.

Pokud vám tato epi­zo­da sed­la a chtě­li bys­te se o Dookuově čase v řádu Jedi a o jeho pády chtě­li vědět více, dopo­ru­ču­ji audiodrama/knihu Dooku: Jedi Lost od Cavana Scotta.

3. Volba - 85%

Ve tře­tí epi­zo­dě se posou­vá­me o něko­lik let dopře­du (ovšem stá­le před Skrytou hroz­bou) a sle­du­je­me mis­tra Dooku a mis­tra Windu (Terrence C. Carson) na misi, kde vyšet­řu­jí vraž­du jed­né mis­try­ně Jedi. Epizoda více méně ply­nu­le nava­zu­je na před­cho­zí díl, a vidí­me zde, v čem se Dooku liší od ostat­ních Jediů. V tom­to ohle­du per­fekt­ně fun­gu­je spá­ro­vá­ní Dookua s Macem Windu. Windu je nej­spíš jeden z nejdogma­tič­těj­ších Jediů jeho doby a plně věří v radu Jedi, zatím­co Dooku začí­ná o radě čím dál více pochy­bo­vat a jeho meto­dy jsou stá­le více neor­to­dox­ní.

4. Sithský lord - 100%

Bezpečně nej­lep­ší epi­zo­da celé série. Jedná se jakési zavr­še­ní Dookuovy pomy­sl­né mini tri­lo­gie, a záro­veň asi o nej­dů­le­ži­těj­ší epi­zo­du vůbec co se šir­ší­ho kon­tex­tu týče. Bez vět­ších spo­i­le­rů nelze moc mlu­vit o pří­bě­hu, tak jen řek­ně­me, že se zde fanouš­ci dozví­da­jí infor­ma­ce veli­ce důle­ži­té pro preque­lo­vou tri­lo­gii a kon­krét­ně Epizodu I. Díl je vel­mi atmo­sfé­ric­ký, s nád­her­nou hud­bou a vizu­á­ly (což ovšem pla­tí vlast­ně pro celou anto­lo­gii), a lépe než coko­liv před­tím zachy­cu­je atmo­sfé­ru preque­lů. Skutečně jsem měl pocit, jako bych se díval na část Skryté hroz­by. Poprvé od roku 1999 se nám také na obra­zov­ce před­sta­vu­je Yaddle, mis­try­ně Jedi stej­né rasy, jako je Yoda. Hlas jí zapůj­či­la hereč­ka a reži­sér­ka Bryce Dallas Howard, kte­rá napří­klad reží­ro­va­la něko­lik epi­zod Mandaloriana, a upřím­ně dou­fám, že dosta­ne šan­ci si roli někdy v budouc­nu zopa­ko­vat, pro­to­že odved­la vyni­ka­jí­cí prá­ci.

5. Cvičení dělá mis­tra - 80%

V pátém pří­bě­hu se vra­cí­me k Ahsoce (Ashley Eckstein) a zastih­ne­me ji během tré­nin­ku na začát­ku Klonových válek. Ještě si na sebe s Anakinem pořád­ně nezvyk­li, a je upřím­ně zají­ma­vé vrá­tit se zpět na začá­tek jejich vzta­hu potom, co jsme je vidě­li spo­lu dospět a navzá­jem se tolik nau­čit a obo­ha­tit a dopl­ňo­vat. Anakinovi nepři­jdou chrá­mo­vé tré­nin­ko­vé meto­dy dosta­ču­jí­cí a tak se roz­hod­ne Ahsoku podro­bit mno­hem nároč­něj­ší zkouš­ce - posta­ví ji pro­ti kapi­tá­nu Rexovi a jeho vojá­kům. Nevědomky ji tak vlast­ně při­pra­vu­je na výzvu, kte­ré bude čelit na kon­ci vál­ky, a to roz­ka­zu 66. Rozhodně nejde o nej­dů­le­ži­těj­ší z epi­zod, krás­ně však umoc­ňu­je důle­ži­tost Anakinova výcvi­ku a jeho schop­nost vidět nedo­ko­na­los­ti řádu Jedi a pře­ko­nat je po svém. Zároveň jde o dojem­ný dopl­ňek k finá­le 7. série Klonových válek, kde Ahsoka prá­vě ten­to výcvik uplat­ní v pra­xi. Pro pozor­né fanouš­ky Klonových válekPovstalců a vlast­ně i Vadné vár­ky jsou zde i něja­ká veli­ce pří­jem­ná camea, tak měj­te oči i uši nastra­že­né.

6. Rozhodnutí - 70%

Poslední pří­běh se opět věnu­je Ahsoce, ten­to­krát těs­ně po roz­ka­zu 66, na pohřbu Padmé Amidaly. Následně se pře­su­ne­me o něja­ký čas dopře­du, když žije pod jmé­nem Ashla na odleh­lé pla­ne­tě a pra­cu­je na poli. Zde ovšem při­chá­zí hlav­ní pro­blém epi­zo­dy - my už jsme ten­to pří­běh jed­nou dosta­li, a to v kni­ze Ahsoka od spi­so­va­tel­ky E. K. Johnson. A prá­vě tato kni­ha jej odvy­prá­vě­la mno­hem, ale oprav­du mno­hem lépe. Příběh musel být pro potře­by této anto­lo­gie pocho­pi­tel­ně extrém­ním způ­so­bem zjed­no­du­šen a dost výraz­ně pozmě­něn, aby se vešel do těch cca dese­ti minut, což je ale vel­ká ško­da neboť kni­ha je veli­ce pove­de­ná a toto obdo­bí v Ahsočině živo­tě zob­ra­zi­la váž­ně skvě­le. Tímto dílem však byla de fac­to deka­no­ni­zo­vá­na, a to byla pod­le mě špat­ná vol­ba. Mnohem rad­ši bych těch deset minut věno­val tře­ba začát­kům její­ho fun­go­vá­ní coby Povstaleckého agen­ta s kry­cím jmé­nem Fulcrum, jímž se sta­la prá­vě na kon­ci zmí­ně­né kni­hy. Epizoda jako tako­vá vlast­ně není vůbec špat­ná, bohu­žel ale v porov­ná­ní s oním romá­nem je o mno­ho slab­ší, a pro­to musím sáh­nou po niž­ším hod­no­ce­ní.

Celkový ver­dikt

Příběhy rytí­řů Jedi jsou per­fekt­ní ukáz­kou toho, v čem je Dave Filoni tak dob­rý. On totiž doko­na­le rozu­mí pod­sta­tě Star Wars a doká­že v člo­vě­ku svou tvor­bou vyvo­lat poci­ty jako jen málo­kdo. Když se do toho při­dá fan­tas­tic­ká ani­ma­ce, nád­her­ná hud­ba (kte­rá je mimo­cho­dem vět­ši­nou původ­ní pro ten­to seri­ál a jen občas sáh­ne po kla­sic­kém Williamsově mate­ri­á­lu, díky čemuž jsou pak ty momen­ty ješ­tě více spe­ci­ál­ní), navrá­ti­vší se obsa­ze­ní jak z ani­mo­va­ných sérií, tak i z hra­ných fil­mů, a samo­zřej­mě (což je pře­ci jen nej­dů­le­ži­těj­ší) výbor­ný scé­nář, výsled­kem je prvotříd­ní Star Wars pro­jekt, dokon­ce se nebo­jím říct jeden z nej­lep­ších za posled­ních něko­lik let, kte­rý by neměl ujít žád­né­mu fanouš­ko­vi toho­to uni­ver­za. Díky Dave Filoni, za pokra­čo­vá­ní Georgova odka­zu a jeho vize.

85%

tales
pictu­re @ Disney+

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08966 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72118 KB. | 18.04.2024 - 02:25:06