Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ukradené Vánoce - Chcete vědět, jak se slaví Vánoce v předvečer Všech svatých?

Ukradené Vánoce - Chcete vědět, jak se slaví Vánoce v předvečer Všech svatých?

UkradVanoce
UkradVanoce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ukradené Vánoce-1Tim Burton napsal počát­kem osm­de­sá­tých let báseň s názvem The Nightmare Before Christmas, kte­rá byla vydá­na v podo­bě boha­tě ilu­stro­va­né kni­hy. Později se autor roz­ho­dl pro nato­če­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu pod­le vlast­ní před­lo­hy. Každou jed­not­li­vou posta­vu, jež se v jeho díle obje­vi­la, si Burton pro­mys­lel do nejmen­ších detai­lů, a to neje­nom po cha­rak­te­ro­vé strán­ce, ale rov­něž vypra­co­val počá­teč­ní návrhy, jak mají vypa­dat figur­ky hrdi­nů Ukradených Vánoc.  Nicméně ve výsled­ku si odve­dl roli „pou­hé­ho“ pro­du­cen­ta a hlav­ní­ho porad­ce. Jako reži­sér pro Burtonův pro­jekt byl vybrán auto­rův dlou­ho­le­tý zná­mý a uzná­va­ný pro­fe­si­o­nál Henry Selick.

Jack Skellington (Dýňový král měs­teč­ka Halloween - The Pumpking King of Halloweentown), ztě­les­ně­ný sym­pa­tic­kou kostrou v dob­ře pad­nou­cích šatech, je otrá­ve­ný ze stá­le stej­né kaž­do­roč­ní osla­vy. Zbytek měst­ských oby­va­tel nesdí­lí jeho sklí­če­nost a se stej­ným zápa­lem jako kaž­dý rok věnu­je čas pří­pra­vám nad­chá­ze­jí­cí­ho Halloweenu. Čirou náho­dou, během zadu­ma­né­ho blou­dě­ní lesem, nara­zí Jack na pra­zvlášt­ní strom se dveř­mi ve tva­ru vánoč­ní­ho strom­ku. Zvědavost ho pře­mů­že, a Jack udě­lá „malý krů­ček pro něho, zato vel­ký pro zby­tek fil­mu“.

Ukradené Vánoce-2Ocitá se v Christmastown(u) – uli­ce pokry­té sně­hem, růz­no­ba­rev­né výzdo­by, dob­rá nála­da a nakaž­li­vé vese­lí jsou tu doma. Takový záži­tek nemohl nechat Jacka lhos­tej­ným, obzvláš­tě v jeho dušev­ním roz­po­lo­že­ní. Tohle je pře­ce ta změ­na, kte­rou hle­dal! Tohle je svá­tek, kte­rý musí zavést doma! Otočí se na pod­pat­ku a utí­ká do Halloweentown(u), zatím­co se mu v hla­vě rodí stá­le nové a nové nápa­dy. Už se vidí jak dětem, coby nový Santa, roz­dá­vá dárky...ale dle vlast­ní­ho výběru...a poně­kud netra­dič­ní...

Ukradené Vánoce-3Po dobu 70 minut bude­te sle­do­vat obživlé hrdi­ny fil­mu a nechá­te se vtáh­nout do dění, jehož jsou účast­ní­ky. Na obra­zov­ce se stá­le něco ode­hrá­vá! Různí upí­ři, věd­my, kost­ry a mno­hé jiné malé i vel­ké nestvů­ry a nestvůr­ky se pořád obje­vu­jí a mizí, zpí­va­jí a tan­čí, mlu­ví a mlčí -  a zno­va doko­la. Na poza­dí těch­to mini her a mini scén je roz­ví­jen dal­ší pří­běh. Je to lyric­ká báseň, jem­ná pavu­či­na něž­né lás­ky Sally, útlé dív­ky s vel­ký­ma oči­ma a gotic­kým zevnějš­kem, kte­rou ze zbyt­ků mrtvých těl sesta­vil Dr. Finklestein a Jacka Skellingtona. Jak to mezi obě­ma dopad­ne? Asi tuší­te.

Film je půso­bi­vou ukáz­kou fan­tasie, výbor­né hud­by, zají­ma­vých tex­tů a vtip­ných dia­lo­gů, humo­ru a v nepo­sled­ní řadě kva­lit­ní režie. Tohle všech­no dělá z Ukradených Vánoc Tima Burtona (alter­na­tiv­ní název) kla­si­ku, kte­rou kaž­dý milov­ník auto­ro­vy tvor­by nebo jed­no­du­še ani­mo­va­né­ho fil­mu musí vidět!


Podívejte se na hodnocení Ukradené Vánoce na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53072 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72074 KB. | 25.04.2024 - 09:15:42