Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ukradené Vánoce - Jeden z nejlepších animovaných/loutkových muzikálů všech dob!

Ukradené Vánoce - Jeden z nejlepších animovaných/loutkových muzikálů všech dob!

Photo © 1993 Touchstone Pictures
Photo © 1993 Touchstone Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V měs­teč­ku Halloween si prá­vě všich­ni uží­va­jí osla­vu stej­no­jmen­né­ho svát­ku. Tedy všich­ni až na oblí­be­né­ho a vše­mi uzná­va­né­ho kost­liv­ce Jacka. Ten je sice pro míst­ní oprav­do­vou mod­lou, ale on sám se necí­tí moc šťast­ně. Uvnitř ho doslo­va sží­rá prázd­no­ta a jeho jedi­ným oprav­do­vým pří­te­lem je duch psa. Při spo­leč­né vycház­ce do lesa, nara­zí na něko­lik dve­ří do jiných pohád­ko­vých měst. Rozhodne se pro návště­vu toho Vánočního a panu­jí­cí atmo­sfé­ra toho­to krás­né­ho mís­ta jej doslo­va uchvá­tí a inspi­ru­je. Hodlá usku­teč­nit letoš­ní Vánoce pod­le své­ho. Přemluví ostat­ní pří­šer­ky ze své­ho měs­ta ke spo­lu­prá­ci a teď už jen nahra­dit „Satana Kalouse“. Po jeho úno­su se Jack vydá­vá do lid­ské­ho svě­ta roz­dá­vat dětem radost a dár­ky, ovšem pro ty se sta­ne Štědrý den spí­še zlou noč­ní můrou…

 • Český název: Ukradené Vánoce Tima Burtona
 • Režie: Henry Selick
 • Rok výro­by: 1993
 • Délka: 76 min
 • Země: USA
 • Hrají (hla­sy):
 • Chris Sarandon...(Jack Skellington - hlas)
 • Danny Elfman...(Jack Skellington - zpěv)
 • Catherine O’Hara...(Sally / Shock - hlas)
 • Ken Page...(Oogie Boogie - hlas)
 • Glenn Shadix...(starosta - hlas)
 • Edward Ivory...(Santa - hlas)
 • ...a dal­ší

Přestože Tim Burton pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší tvůr­ce a jeho fil­my se těší obrov­ské divác­ké příz­ně, já jeho tvor­bu moc čas­to nevy­hle­dá­vám. Ne snad pro­to, že by se mi nelí­bi­la, ale pře­ce jenom dávám před­nost něče­mu jiné­mu (vlast­ně jsem viděl jen ty, kte­ré se týka­jí horo­ro­vé­ho žán­ru). Presto jsem ten­to­krát udě­lal vyjím­ku a na ani­mo­va­ný muzi­kál se podí­val. No a urči­tě toho neli­tu­ji. Souhlasím s názo­rem, že jde o jeden z nej­lep­ších ani­mo­va­ných muzi­ká­lů všech dob. Režie se ujal Henry Selick, kte­rý měl s ani­mo­va­ný­mi / lout­ko­vý­mi fil­my v té době mno­hem více zku­še­nos­tí. Popravdě moc nechá­pu, proč dalo Walt Disney od toho v začát­cích ruce pryč. Myslím si, že poz­dě­ji dost lito­va­li.

Nádherné pís­ně Danny Elfmana i cel­ko­vé poje­tí stra­ši­del­né­ho měs­teč­ka a jeho zlo­věst­ných oby­va­tel, bylo napros­to úchvat­né. Doslova mě vtáh­lo doprostřed děje a já si ten­to film oprav­du užil. Až na pár hlu­chých (či lépe řeče­no slab­ších) míst tomu nemám abso­lut­ně co vytknout. Pohádkové kouz­lo oko­ře­ně­né čer­ným humo­rem a výbor­ným scé­ná­řem – napros­to doko­na­lá kom­bi­na­ce. Když k tomu při­po­čí­tám i zruč­nost lout­ká­řů a samot­ný vzhled jejich výtvo­rů, byl jsem oprav­du nad­mí­ru spo­ko­je­ný. Občas si říkám, proč vět­ši­nu své­ho času věnu­ji céč­ko­vým horo­rům, namís­to toho abych se spí­še věno­val podob­ně ladě­ným ani­mo­va­ným kous­kům. Rozhodně se u toho více poba­vím – snad až bude na svě­tě něja­ké to potom­stvo…

Posledních zhru­ba dva­cet minut je však napros­to doko­na­lých a na vánoč­ní dár­ky od Jacka děti jen tak neza­po­me­nou! Ukradené Vánoce Tima Burtona tak ve svém pomy­sl­ném žeb­říč­ku řadím hod­ně vyso­ko. Našel jsem si dal­ší ide­ál­ní film s vánoč­ní téma­ti­kou, kte­rý si budu pouš­tět na Štědrý večer hned po Gremlins. Takže pokud jste to ješ­tě nevi­dě­li (věřím, že tako­vých vás urči­tě moc není), tak to co nejdří­ve naprav­te! Litovat urči­tě nebu­de­te.

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68056 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71685 KB. | 14.07.2024 - 23:04:40