Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce.

Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce.

NaHromnice
NaHromnice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Samolibý a vším otrá­ve­ný mode­rá­tor poča­sí Phil Connors (Bill Murray) je pově­řen nato­če­ním repor­tá­že o kaž­do­roč­ních osla­vách Hromnic. Na ces­tě z měs­ta Punxusutawney se dosta­ne do ohrom­né bou­ře, kte­rá pře­ru­ší dopra­vu. Následujícího dne Phil zjis­tí, že se oci­tl v časo­vé smyč­ce, díky kte­ré má spous­tu času, aby se nad sebou mohl zamys­let...

Scenáristické duo Harold Ramis/Danny Rubin, záro­veň Ramis jako reži­sér a Bill Murray v hlav­ní roli. Tohle trio dohro­ma­dy sto­jí za kome­di­ál­ní kla­si­kou a nedo­ce­ně­nou valen­týn­skou stá­li­cí, kte­rá se sta­la tak iko­nic­kou, že jí dokon­ce jed­nou na AXN ve sty­lu fil­mu pouš­tě­li ve smyč­ce pořád doko­la.

Na Hromnice o den více je jed­na z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších roman­tic­kých kome­dií všech dob, kte­rá fun­gu­je pře­de­vším díky feno­me­nál­ní­mu výko­nu Billa Murrayho. Ten se zde obje­vu­je v roli napros­té­ho mrzou­ta, kte­rý se ránou osu­du ocit­ne v časo­vé smyč­ce, kte­rá má poten­ci­ál změ­nit pří­stup toho­hle otrá­ve­né­ho člo­vě­ka k živo­tu. Mrzutý člo­věk tak něko­li­krát po sobě pro­ží­vá 2. úno­ra, zlep­šu­je se v něko­li­ka čin­nos­tech, jeho pova­ha se začí­ná měnit a pře­de­vším koneč­ně nechá­vá prů­chod svým citům vůči své pro­dukč­ní Ritě v podá­ní Andie MacDowell. A Murray to celou dobu hra­je se svým napros­to klid­ným kome­di­ál­ním posto­jem, při­čemž mu ale nedě­la­jí pro­blém ty správ­né kome­di­ál­ní gri­ma­sy a záro­veň i váž­né pasá­že.

Celé to má samo­zřej­mě před­ví­da­tel­ný konec, téhle roman­tic­ké kome­dii se ale už prá­vě díky spe­ci­fic­ké­mu prv­ku záplet­ky vyhý­ba­jí všech­ny mož­ná klišé. Točit fil­my v časo­vé smyč­ce vůbec není tak snad­né, jak se může zdát. Naopak se vždy musí dbát důraz na co nejmen­ší detai­ly, při­čemž se prá­vě to Ramisovi daří nesku­teč­ně. Datum 2. úno­ra se pro Phila Connorse sta­ne jed­no­du­še peklem, kte­ré Ramis a Rubin skr­ze scé­nář pro­dá­va­jí napros­to zábav­ně. Ramis a Rubin mají tuny nápa­dů, kte­ré jsou v rám­ci Na Hromnice o den více bra­vur­ně vyu­ži­té a navíc Na Hromnice o den více sto­jí na vylo­že­ně inte­li­gent­ním humo­ru. Na Hromnice o den více fun­gu­jí jako kre­a­tiv­ní sní­mek, kte­rý je záro­veň vtip­ný, záro­veň roman­tic­ký a záro­veň při­ná­ší zají­ma­vý pohled na člo­vě­ka, kte­rý zkou­ší věci, kte­ré by ho nikdy nena­pad­li a to jen díky tomu, že ví, že ho po pár zku­še­nos­tech z časo­vé smyč­ky nemů­že dostat snad téměř nic. Dost mož­ná tepr­ve až prá­vě uvě­do­mě­ní, že ke své­mu živo­tu celou dobu při­stu­po­val špat­ně a to co celou dobu potře­bu­je má vlast­ně hned ved­le sebe- Ritu.

Na Hromnice o den více bra­vur­ně balan­cu­je mezi kome­di­ál­ní­mi a roman­tic­ký moti­vy, před­sta­vu­je Billa Murrayho ve vrchol­né for­mě a jed­nom z nej­kre­a­tiv­něj­ších kome­dií všech dob. Dost mož­ná jen zamr­zí, že se pořád krá­če v pří­liš jas­ně vyšla­pa­né ces­tič­ce a jeho ori­gi­nál­ní dějo­vý prvek je v pod­sta­tě to jedi­né, co tuhle kome­dii obzvlášt­ňu­je. Jenomže je to pořád tak nesku­teč­ně milá řachan­da, že je vlast­ně sku­teč­ně ide­ál­ní na Valentýna a záro­veň má pořád tolik kre­a­tiv­ních a chyt­rých nápa­dů, že je sku­teč­ně těž­ké si na Na Hromnice o den více čas­to nevzpo­me­nout. Už kvů­li sviš­ťo­vi Philovi, Nedovi Ryersonovi (nedo­ce­ně­ný Stephen Tobolowsky) a pár dal­ších fajn ved­lej­ších posta­vách, mno­ha sym­pa­tic­kým aspek­tům a pře­de­vším chytla­vé I Got You Babe. Tahle kome­di­ál­ní kla­si­ka navíc pat­ří mezi nej­zná­měj­ší fil­my, kte­ré pojed­ná­va­jí o časo­vé smyč­ce a mno­ha fil­mů, kte­ré se točí prá­vě kolem této smyč­ky se vět­ši­nou inspi­ru­jí prá­vě touhle bra­vur­ní kome­dií Harolda Ramise. A Bill Murray je Bill Murray!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Columbia Pictures Corporation


Podívejte se na hodnocení Na Hromnice o den více na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31617 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72170 KB. | 24.04.2024 - 11:40:12