Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec ³ - První Fincherův velkofilm pod „hlavouny“ z 20th Century Fox.

Vetřelec ³ - První Fincherův velkofilm pod „hlavouny“ z 20th Century Fox.

Vetrelec3 070
Vetrelec3 070
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co bys­te asi čeka­li? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  nato­čil v roce 1992. Má dvě ver­ze. První šla v kinech v době pre­mi­é­ry a dru­há je na DVD/Blu-ray. Každá má své kla­dy a zápo­ry, ale bohu­žel David Fincher, kte­rý ten­to film nedo­ká­zal vzdo­ro­vat pro­du­cent­ským tla­kům a rad­ši ode­šel a tak na finál­ní střih nedo­hlí­žel a roz­ší­ře­nou ver­zi, kte­rá je na digi­tál­ních nosi­čích, nově sestří­ha­li pro­du­cen­ti z reži­sér­ských pozná­mek.

Neviděl jsem 3. díl v kinech. O víken­du jsem si pus­til v rám­ci opa­ko­vá­ní his­to­rie Vetřelce reži­sér­skou ver­zi. Mně se líbi­la. Příběh je  sice plný nábo­žen­ství. Ale tato víra pomá­há věz­ňům pře­žít na osa­mo­ce­né pla­ne­tě, kde je jedi­ným roz­ptý­le­ním.

Na tuto pla­ne­tu plnou věz­ňů padl úni­ko­vý modul z před­cho­zí­ho dílu. S Ripleyovou, Newt, Bishopem a vojá­kem Hicksem, kte­rý ji zbyl z její ochran­né jed­not­ky. Bohužel pře­ži­je jenom Ripleyová a věz­ňům, kte­rý žijí jenom pro víru, udě­lá čáru přes roz­po­čet. To, že je to žena, to se dá pře­ci jenom pře­žít. Ale to že v úni­ko­vém modu­lu ve skry­tu pod­voz­ků pře­ži­lo Vetřelčí vej­ce s nově vyklu­ba­ným Facehuggerem, to už bohu­žel věz­ni hned tak nepře­ži­jí. Ani psy­chic­ky, natož fyzic­ky.

Vetřelec se nevy­líh­ne z lid­ské obě­ti, ale vez­me si pro svůj vývoj krávu/psa (dle ver­ze kino/rozšířená) a vyvi­ne se do nové­ho Vetřelce, rych­lej­ší­ho, akč­něj­ší­ho a hlav­ně chytřej­ší­ho.

Postupně zabi­jí lidi na pla­ne­tě. U kaž­dé­ho z vězňů/ochranky se dozví­dá­me něja­ké podrob­nos­ti, než zemře a Ripleyová se také dozví, že od posled­ní­ho setká­ní s krá­lov­nou je i ona mat­kou Facehuggera, ten­to­krát „krá­lov­ny“. Vetřelec se musí zni­čit, spá­lit, zabít a to nejde lehce, když vězeň­ská pla­ne­ta má pou­ze ome­ze­né mož­nos­ti.

Nedivím se, že David Fincher od fil­mu ke kon­ci ode­šel. Scénař byl neu­stá­le pře­pra­co­vá­ván, pro­du­cen­ti mu neu­stá­le radi­li a tak v rám­ci fil­mu, se kte­rým si scé­náris­té, ani pro­du­cen­ti, nevě­dě­li rady je tře­tí Vetřelec dob­rým fil­mem. Rozšířená ver­ze je o dost lep­ší a vyjas­ňu­je hod­ně nedo­myš­le­ných věcí z kina ver­ze. Tak uvi­dí­te naro­ze­ní Vetřelce z krá­vy mís­to ze psa a čle­no­vé vězeň­ské pla­ne­ty i za cenu obě­tí doká­žou Vetřelce chy­tit a zavřít.

K prv­ním dvě­ma fil­mům sice kva­li­ta Vetřelce 3 bohu­žel nedo­sa­hu­je, ale přes­to by jej měl fanou­šek vesmír­ných potvor a zabi­já­ků, s ohle­dem na prv­ní dva díly, ve své sbír­ce mít. Není to až tak špat­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré zaz­di­lo sérii.


Fota: Blu-ray Vetřelec ³ & 1992 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,89384 s | počet dotazů: 261 | paměť: 73088 KB. | 25.06.2024 - 17:21:37