Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Anna Stark: Karty posvátné duše

Anna Stark: Karty posvátné duše

IMG 20220922 123206
IMG 20220922 123206
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každá kar­ta má svou léči­vou ener­gii; kaž­dá kar­ta své sdě­le­ní. Svůj malý mini­pří­běh, kte­rý může být zdro­jem infor­ma­cí, kte­ré potře­bu­je­te číst a vní­mat. Možná to bude  prá­vě to, co vám dá odpo­věď na to, co řeší­te.

Fungují tako­vé kar­ty v pra­xi?

Ano! Berme je jako pro­střed­ní­ky, spo­leč­ní­ky a dob­ré vyk­la­da­če živo­ta tako­vé­ho, jaký je. Když jsem pro­šla celou sadu a uči­ni­la mno­ho dal­ších výkla­dů, došlo mi, že prá­vě Karty posvát­né duše jsou vel­mi hez­ky struk­tu­ro­va­né: A to jak z hle­dis­ka základ­ní­ho význa­mu, klí­čo­vých slov  a obráz­ků, což si může­te pro­hléd­nout již při výkla­du samot­ný­mi kar­ta­mi, tak hlav­ně ve chví­li, kdy začne­te číst kníž­ku. Nebo si jen „vyklá­dat kar­ty“ otví­rá­ním kníž­ky. I to náhod­né čte­ní je výbor­ným dru­hem věšt­by, pro­to­že ty dvě tři věty jsou téměř vždy přes­né:

Třeba nyní:

„Není ztra­ce­no vše, ale pokud chceš změ­nu, musíš jed­nat. Budeš-li nadá­le pro­blémy igno­ro­vat, situ­a­ce se tím pou­ze zhor­ší. Prospělo by ti, kdy­bys vyhle­da­la pro­fe­si­o­nál­ní pomoc…“

„… vše si dob­ře roz­mys­li. A pak jed­nej…“

Tak tře­ba tak­to může vypa­dat malá věšt­ba z těch­to karet.

Milými spo­leč­ní­ky mohou tyto kar­ty být. Anna Stark vel­mi hez­ky vystih­la magic­kou, až posvát­nou nála­du, kte­rá je při­taž­li­vá.

Je to přes­ně ten typ karet, kte­ré si zami­lu­je­te na prv­ní pohled, má-li to tak být. Ale také se vám pro svou oso­bi­tost nebu­dou líbit, pokud pros­tě nejste ten typ.

Dá se s nimi skvě­le vyklá­dat jak s obráz­ky, tak jenom s kní­žeč­kou, pro­bí­rat s nimi kaž­do­den­ní všed­nost, ale i hlu­bo­ké pro­blémy. Každý den, jed­nou za čas. Alespoň mne při­šlo, že jsou povol­né jaké­mu­ko­liv výkla­du i otáz­ce. Nezdálo se mi, že by vyža­do­va­ly urči­tá téma­ta.

Ostatně, kolik taza­te­lů, tolik pří­stu­pů.

IMG 20220922 123206
IMG 20220922 123206
IMG 20220922 123129
IMG 20220922 123129

O auto­rech:

Anna Stark vyrost­la v Austrálii a snad i díky své jem­nos­ti a napo­je­ní byla ter­čem škol­ní šika­ny. Své rysy a pova­hu však s pomo­cí své mamin­ky dob­ře ucho­pi­la a dnes se věnu­je alter­na­tiv­ním léčeb­ným meto­dám a umě­ní, ve kte­rém pře­dá­vá své zku­še­nos­ti, nejen z dět­ství, ale i s vylé­če­ním panic­ké poru­chy.

Louis Dyer je digi­tál­ní umě­lec z Velké Británie, kte­rý kro­mě tech­nic­kých vymo­že­nos­tí vyu­ží­vá i svůj talent kla­sic­ké­ho malí­ře. Láska k umě­ní se u něj zro­di­la v pěti letech a od té doby malo­val všech­no, co kde viděl všem dostup­ný­mi meto­da­mi. Považuje umě­ní za sou­část léči­vých darů svě­ta.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2021, www.synergiepublishing.com

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24781 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71755 KB. | 29.02.2024 - 14:03:18