Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ava: Bez soucitu - Jessica Chastain také chce být cool!

Ava: Bez soucitu - Jessica Chastain také chce být cool!

Ava
Ava
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ava (Jessica Chastain) je výji­meč­ně dob­rá nájem­ná vra­žed­ky­ně, kte­rá pro taj­nou orga­ni­za­ci likvi­du­je zada­né lid­ské cíle. Dostává ty nej­vy­bra­něj­ší úko­ly - obvykle kra­vaťá­ky z vyso­kých kru­hů byz­ny­su. Ava pra­cu­je bez sou­ci­tu rych­le, čis­tě a nená­pad­ně v růz­no­ba­rev­ných paru­kách, chic kalho­to­vých kos­tý­mech nebo v ele­gant­ních večer­ních šatech. Po jed­né zpac­ka­né akci se ale všech­no nebez­peč­ně změ­ní. Organizace, pro kte­rou pra­co­va­la, potře­bu­je zahla­dit sto­py. O...ficiálně se má ukrýt, vzít si vol­no a dopřát si odpo­či­nek. Neoficiálně ji šéf orga­ni­za­ce Simon (Colin Farrell) chce poslat na odpo­či­nek navě­ky a zce­la bez sou­ci­tu vypí­še Avu jako cíl k likvi­da­ci. Ava se mezi­tím roz­hod­ne ukrýt doma, kde dlou­há léta neby­la, tro­chu napra­vit svo­je vzta­hy s mat­kou (Geena Davis) a sestrou Judy (Jess Weixler). Její otec mezi­tím zemřel a její expří­tel a býva­lý snou­be­nec Michael (Common) pro­pa­dl gam­b­lin­gu a zaple­tl se s míst­ní hráč­skou mafií, kte­rou ona sama z dří­vějš­ka zná až pří­liš dob­ře. Nedá se říci, že by ji domov při­ví­tal s ote­vře­nou náru­čí. A to samo­zřej­mě netu­ší, že se z ní stal kon­trakt a oběť na odstřel a na kaž­dém kro­ku ji může čekat jiný zabi­ják.

Lucy, Atomic Blonde: Bez lítos­ti, Anna. Akčních fil­mů, kte­ré se sna­ží v hlav­ní roli před­sta­vit sil­nou žen­skou hrdin­ku vznik­lo v posled­ních letech mno­ho. Některé se poved­li více (Lucy), někte­ré zase výraz­ně méně (Anna), přes­to se ale pořád sna­ží sku­teč­ně rea­li­zo­vat fil­my kde bude hlav­ní hrdin­ka oprav­du sil­ná a nepů­jde zrov­na o pří­pad Black Widow, Wonder Woman nebo Captain Marvel. Letos se o to pokou­ší akč­ňák Ava, jehož hlav­ní hrdin­ku ztvár­ňu­je Jessica Chastain a jehož scé­náris­ta Matthew Newton, kte­rý měl původ­ně i reží­ro­vat než byl nahra­zen obvi­ně­ní z napa­de­ní a domá­cí­ho nási­lí a sama Jessica Chastain jako výrazná zastán­ky­ně hnu­tí MeToo tou dobou za spo­lu­prá­ci s Newtonem obdr­že­la obrov­ský hejt. Newtona poté jako reži­sé­ra nahra­dil Tate Taylor, reži­sér pořád vel­mi fajn Černobílého svě­ta (prá­vě odsuď se z Jessicou Chastain už zna­jí), oukey Dívky ve vla­ku či bio­gra­fie Jamese Browna Get On Up nebo pod­prů­měr­né­ho horo­ru Máma. A to je mož­ná ze začát­ku hned hlav­ní pro­blém kvů­li kte­ré­mu Ava nemě­la zase tako­vou šan­ci uspět.

Takový Černobílý svět je sice pořád vel­mi pove­de­ná zále­ži­tost a i vět­ši­na ostat­ních Taylorových fil­mů je kou­ka­tel­ných, osob­ně mám ale u Taylora pocit, že pros­tě nemá ruko­pis. Jednoduše se to také roz­po­znat s tím, že pokud ved­le sebe dáte prá­vě Černobílý svět, Dívku ve vla­ku nebo Mámu tak bys­te mini­mál­ně za mně oprav­du těž­ko pozna­li, že jsou dílem toho jed­no­ho samé­ho tvůr­ce. A s Avou se poté pojí ješ­tě jeden zásad­ní pro­blém a to fakt, že Taylor nikdy před­tím akč­ní film neto­čil. A je to na tom oprav­du vel­mi znát.

Ava ale pře­de­vším v samot­ném zákla­du trpí základ­ním pro­blé­mem a to tako­vým, že v sobě má dva zce­la roz­díl­né fil­my: Na jed­nu stra­nu chce jít o akč­ní biják, kte­rý si může podat ruku tře­ba s Johnem Wickem nebo ale­spoň tou Atomic Blonde, záro­veň by ale chtě­la být i něčím víc a to kom­plex­ním pří­bě­hem hlav­ní hrdin­ky, kte­rá si po 8 letech roz­hod­ne tak tro­chu napra­vit vzta­hy s její­mi blíz­ký­mi. Zároveň tak film obsa­hu­je poku­sy o půso­bi­vé akč­ní sek­ven­ce (kte­ré se úpl­ně myjí účin­kem), ale záro­veň chce jít hlav­ní hrdin­ce do nit­ra a vysvět­lit proč dělá to čím se živí. Tohle se tře­ba v rám­ci jedi­né scé­ny poda­ři­lo u Johna Wicka 3 nebo také vel­mi pove­de­né vsuv­ky do nit­ra zabi­já­ka obsa­hu­je Leon Luca Bessona. Jenomže Ava není ani jed­na z těch dvou věcí, kte­rou by chtě­la být- Není ani pove­de­ný akč­ňák a ani funkč­ní rodin­né dra­ma.

Osobně pro­blém vidím už ve scé­ná­ři, kte­rý pros­tě nefunguje- Hlavní hrdin­ka sama o sobě není kdo­ví­jak sym­pa­tic­ká a i když ve fil­mu zazní, že jde snad sku­teč­ně o nej­lep­ší­ho zabi­já­ka na svě­tě s více jak 40 potvr­ze­ný­mi zabi­tí­mi, už původ­ní scé­na uka­zu­je, že je hlav­ní hrdin­ka Ava někdo kdo se minul povo­lá­ním. Následně se sice úvod­ní titul­ky poku­sí v kost­ce vysvět­lit celý život a násled­nou kari­é­ru Avy a násled­ně se též pro­plou­vá celým fil­mem skrz její minu­lost, kte­rá je plná rodin­ných křivd, závis­los­ti na alko­ho­lu či dro­gách či poby­tu v armá­dě. Jenomže žád­né tyhle momen­ty nefun­gu­jí a je to pros­tě ško­da, pro­to­že si doká­žu před­sta­vit, že kdy­by už někdo úvod­ní titul­ky roz­tá­hl na celo­ve­čer­ní film tak by z toho mohl být vel­mi zají­ma­vý film a mož­ná zají­ma­věj­ší než ten­to. Už ze začát­ku je v celém scé­ná­ři bor­del a k hlav­ní hrdin­ce si člo­věk těž­ko hle­dá vztah. Na jed­nu stra­nu nám jí totiž film chví­le­mi pro­dá­vá jako chlad­no­krev­né­ho zabi­já­ka, násled­ně se ale uká­že, že má pře­ce jen se zabí­je­ním tak tro­chu pro­blém a dokon­ce se během svých akcí svých ter­čů ptá co udě­la­li tak špat­né­ho, že by je měla spro­vo­dit ze svě­ta. Český doda­teč­ný podti­tul Bez sou­ci­tu je tak tro­chu zvlášt­ní a akč­ní sek­ven­ce, kte­rá je vlast­ně spouš­tě­čem veš­ke­ré­ho násle­du­jí­cí­ho dění vlast­ně divá­ka tak tro­chu donu­tí vypnout a všech­na ta násle­du­jí­cí a nemi­ze­jí­cí WTF sce­náris­tic­ká a dra­ma­tur­gic­ká roz­hod­nu­tí tak tro­chu igno­ro­vat.

Vyloženě nemám rád scé­ná­ře, kte­ré mění posto­je postav z minu­ty na minu­tu a bou­ra­jí věci, kte­ré pad­li. Nastíní se tak, že má posta­va Colina Farrella k posta­vě Johna Malkoviche vel­mi výraz­nou úctu jen pro­to aby se uká­za­lo, že tomu tak oprav­du není. Postava Jessicy Chastain se pohá­dá s posta­vou Commona jen pro­to aby o pár minut napros­to v poho­dě opět bavi­li. Zároveň je ale oprav­du nut­né zmí­nit, že celé to dění ohled­ně toho, že se z Avy stá­vá lov­ná zvěř je vlast­ně téměř celou dobu upo­za­dě­né na dru­hou kolej a řeší se pře­de­vším to sle­pe­ní rodin­ných vzta­hů a tak podob­ně. Jenomže tyhle váž­ně bra­né momen­ty jsou ve finá­le spí­še k smí­chu už pro­to, že jsou všech­ny dia­lo­gy nesku­teč­ně blbé a pře­de­vším se ani her­cům neda­ří ze sebe něco dostat. Což vlast­ně pla­tí o jejich celé účas­ti v tom­to fil­mu.

Jessica Chastain je vel­mi dob­rá hereč­ka, kte­rá se ale pros­tě neho­dí na roli akč­ní hrdin­ky. Většinou dobu se pou­ze tvá­ří naštva­ně a i ona, hereč­ka, kte­rá je dle mého úpl­ně v poho­dě schop­ná ztvár­nit alko­ho­lič­ku vyse­dá­va­jí­cí na hodi­nách absti­nen­tů nebo ženu s aktu­ál­ně zlo­me­ným srd­cem má v tomhle pří­pa­dě hloupé­ho scé­ná­ře a oči­vid­ně líné a una­ve­né režie v tomhle pří­pa­dě smůlu. Ještě boles­ti­věj­ší tu je fakt, že byl pro mně Colin Farrell herec, kte­rý pro mně i prů­měr­né či pod­prů­měr­né fil­my vždy tahal naho­ru a byl to on kdo doká­zal něco vytě­žit i ze špat­né­ho scé­ná­ře. I prá­vě Farrell je tu ale totál­ně mimo a jeho zápo­rák je čer­no­bí­lej idi­ot bez něja­ké osvět­le­né moti­va­ce. A co zby­tek? John Malkovich se sice sna­ží, ale i on má v tomhle pří­pa­dě pro­blém, Common je tu vel­mi boles­ti­vě upo­zad­něn i přes­to, že v Johnu Wickovi 2 nebo Nočním běž­ci uká­zal, že mu akč­ní polo­ha sedí (vel­mi vtip­ný je fakt, že ho trai­ler uvá­dí jako drži­te­le Oscara..... i přes­to, že ve sku­teč­nos­ti není drži­te­lem Oscara za herec­tví, ale za píseň k fil­mu Selma) a ani on nemá šan­ci se herec­ky před­vést a když už se začne­te rado­vat, že by se aspoň Geena Davis moh­la po dlou­hé době uká­zat a zavzpo­mí­nat si na časy kdy díky fil­mům jako Thelma a Louise byli žen­ské hrdin­ky oprav­du cool, tak se uká­že, že všech­ny scé­ny s ní jsou totál­ně mimo a Davis má oči­vid­ně ty nej­lep­ší časy také za sebou. Když už ani takhle tuč­ný cast nefun­gu­je, tak je pros­tě něco oči­vid­ně špat­ně.

S tím, že Tate Taylor nikdy nedě­lal akč­ní film je pro­blém v násled­ném pro­ve­de­ní jaké­ko­liv akč­ní cho­re­o­gra­fie nebo akč­ních scén. Akční scé­ny jsou nepře­hled­né a neza­jí­ma­vé, cho­re­o­gra­fie jako by poté rov­nou nee­xis­to­va­la. Přitom pra­vě doko­na­le nasní­ma­ná akce nebo mis­trov­sky při­pra­ve­ná cho­re­o­gra­fie je jed­ním z klí­čo­vých prv­ků u tvor­by pove­de­né akč­ní scé­ny, jen­že tady nic tako­vé­ho nehle­dej­te. A pře­de­vším mě sku­teč­ně nikdy nena­padlo, že chci vidět sou­boj Farrell vs. Malkovich a pře­de­vším sou­boj Chastain vs. Farrell, kte­rý má jeden z nej­hor­ších výbě­rů dopro­vod­ných pís­ní v poza­dí všech dob. Jedinou úle­vou je tak v tomhle ohle­du fakt, že těch akč­ních scén zase tolik není. Což je ale zase u fil­mu, kte­rý je ozna­čo­ván pře­de­vším jako akč­ní film tak tro­chu opět špat­ně. Ty komor­něj­ší pasá­že sice nejsou o moc lep­ší, pořád je ale ve finá­le zají­ma­věj­ší sle­do­vat roz­ho­vor Jessicy Chastain a Commona nebo Johna Malkoviche a Colina Farrella než libo­vol­nou akč­ní sek­ven­ci. A to je dal­ší věc, kte­rá dělá tenhle akč­ní omyl tak zvlášt­ní.

Ani vizu­ál­ně nejde o kdo­ví­jak zají­ma­vý film, i když se tu pře­ce jen pár hez­kých zábě­rů najde. Celkově jsem měl ale ze všech loka­cí pocit totál­ní lev­nos­ti a ješ­tě více tvůr­čí lenos­ti, pro­to­že jed­ním z klí­čo­vých prv­ků u akč­ní­ho fil­mu je i sty­lo­vý vizu­ál, což v posled­ní době před­ve­dl prá­vě John Wick 3. Tady se ale měl už někdo u psa­cí sto­lu (kon­krét­ně pan Matthew Newton hádám....) roz­hod­nout zda chce oprav­du dělat akč­ní film o údaj­ně nej­lep­ší zabi­já­ko­vi na svě­tě, pro­ti kte­ré­mu začne jít jeho agen­tu­ra nebo jest­li chce nato­čit film o hle­dá­ní si ces­ty ke svým blíz­kým, kte­ré pro­ta­go­nis­ta dlou­ho nevi­děl. A pak si mohl roz­mys­let jest­li vlast­ně zvlád­ne tyhle dva pří­běhy spo­jit dohro­ma­dy. Dokážu si totiž pořád před­sta­vit, že v pří­pa­dě sil­né­ho scé­ná­ře a ješ­tě lépe sil­něj­ší­ho tvůr­čí­ho ucho­pe­ní mohl vznik­nout oprav­du zají­ma­vý film. Takhle ale vznik­la vel­mi pod­prů­měr­ná akč­ní blbi­na, kte­rá není hezká, zají­ma­vá ani až tak blbá aby byla vlast­ně zábav­ná. Mezi psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem a akč­ním thrille­rem tenhle film pře­šla­pu­je až tak moc až se mu pod­lo­mil led.

Ava: Bez lítos­ti je film ve kte­rém krom pár zají­ma­vých vizu­ál­ních nápa­dů a a pořád ale­spoň sym­pa­tic­kém cas­tu nefun­gu­je sku­teč­ně sko­ro vůbec nic. Závěr, kte­rý navíc nechá­vá ote­vře­ná vrát­ka pro dal­ší pokra­čo­vá­ní je bru­tál­ně úsměv­nou teč­kou, pro­to­že vel­mi pochy­bu­ji, že měli tvůr­ci, kte­ří neda­li dohro­ma­dy pořád­ně ani jeden film měli v hla­vě něja­ké pořád­né plá­ny na poten­ci­o­nál­ní pokra­čo­vá­ní (jehož šan­ce na reál­né vznik­nu­tí jsou 0, 099%). Jestli se navíc na dneš­ní trai­le­ry nadá­vá v tom ohle­du, že vyzra­zu­jí z fil­mu až pří­liš.... tak můžu jenom říct, že trai­ler na Avu: Bez lítos­ti je vlast­ně fil­mem v kost­ce, kte­rý sestří­hal veš­ke­ré akč­ní a ale­spoň tro­chu zají­ma­vé momen­ty a vlast­ně i vyzra­zu­je finá­le, kte­ré je vyvr­cho­le­ním WTF scé­ná­ře gigan­tic­kých veli­kos­tí, z něhož není cítit osu­do­vost nebo ale­spoň sku­teč­ně funkč­ní momen­ty. Co dodat závě­rem? Střihačem fil­mu je Zach Staenberg, kte­rý sto­jí i za stři­hem tri­lo­gie Matrix..... tak proč je ten střih akč­ních scén tak sak­ra špat­ný?- Odpověď: Střihač jen obdr­žel co dostal, tudíž kdy­by Tate Taylor takhle nato­čil tri­lo­gii Matrix, tak bychom dnes měli vel­mi špat­né fil­my, kte­ré by si svůj dneš­ní kul­tov­ní sta­tus roz­hod­ně neza­slou­ži­li. Takže Staenbergovi zásad­ně nevy­čí­tat nic a jen se smí­řit s tím, že ten­to film exis­tu­je. Zase si ale zahra­ju na ďáblo­va advo­ká­ta a řek­nu, že exis­tu­jí i vět­ší fil­mo­vá pek­la. Výrazně vět­ší fil­mo­vá pek­la!

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © Voltage Pictures


Podívejte se na hodnocení AVA: Bez soucitu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12729 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71995 KB. | 22.07.2024 - 15:02:57