Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...

Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...

Bruce2
Bruce2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

https://web.archive.org/web/20070610193113im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super39/bruce00.jpg Na svě­tě je spous­ta nemož­ných úko­lů. Jedním z nich je i nato­če­ní tako­vé kome­die, kte­rá by se líbi­la všem – bez roz­dí­lu věku, pohla­ví či sexu­ál­ní ori­en­ta­ce. Tímto se dostá­vá­me k omše­lé a toli­ko otře­pa­né pro­ble­ma­ti­ce „sub­jek­tiv­ní názor divá­ka kon­tra pohled kri­ti­ka“. Vezměme si napří­klad Deník Bridget Jonesové. Podle mno­hých recen­zen­tů kva­lit­ní zpra­co­vá­ní úspěš­né kni­hy, u něhož se poba­ví všich­ni, ale pod­le mě… nemast­ná, nesla­ná roman­tic­ká kome­die v hoř­kém brit­ském bale­ní, zkrát­ka nic, co by mi roz­tr­ha­lo břiš­ní sval­stvo. Upřímně řeče­no… v posled­ní době o sobě začí­nám dost váž­ně uva­žo­vat – jest­li jsem oprav­du nor­mál­ní (jako že nejsem) a proč se mi nelí­bí ty „kome­die“, o kte­rých se tak bás­ní ve svě­tě Cinemy a Premiery. Jedno vysvět­le­ní by tu samo­zřej­mě bylo: jsem mla­dý, v puber­tě se kou­pa­jí­cí „post­pu­ber­ťák“, jehož sexy vkus je jen dočas­ný a kte­rý za pár let dospě­je k výše polo­že­né­mu žeb­říč­ku hod­not. Ne že bych byl srab (jako že jsem), ale prá­vě toho se obá­vám.

Současně s tím­to netra­dič­ním úvo­dem, kte­rý má ovšem své opod­stat­ně­ní, ape­lu­ji také na to, aby se ke kome­di­ím nezve­řej­ňo­va­ly trai­le­ry, v nichž jsou sestří­há­ny veš­ke­ré více či méně vtip­né gagy, scé­ny apod. Vím, že by to v důsled­ku zna­me­na­lo krach pro pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti, ne-li zánik kome­di­ál­ní­ho žán­ru, ale ta před­sta­va, že jde­te do kina na film a při­tom netu­ší­te, že si v něm hlav­ní hrdi­na při­le­pí ruku k při­ro­ze­ní, je doce­la krás­ná.

Božský Bruce je jed­nou z těch kome­dií, v jejichž pří­pa­dě mě z něja­ké­ho nezišt­né­ho důvo­du minu­la video ukáz­ka a repor­tá­že z natá­če­ní, pře­ky­pu­jí­cí řeč­mi o tom, jak je daný titul „doko­na­lý“. Zásluhou toho jsem si k nové­mu fil­mu Jima Carreyho vytvo­řil urči­tý odstup – žád­ná oče­ká­vá­ní, jen přá­ní, že se obstoj­ně poba­vím. Možná i pro­to mě Božský Bruce pří­jem­ně zasko­čil, byť jde o sní­mek, vzdá­va­jí­cí čest fil­mo­vé­mu humo­ru deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí.

https://web.archive.org/web/20070610193113im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super39/bruce01.jpg Zápletka fil­mu je doce­la jed­no­du­chá, avšak v rám­ci kome­di­ál­ní­ho žán­ru napros­to dosta­ču­jí­cí. Podobné je to i s hlav­ní myš­len­kou bazí­ru­jí­cí na jakém­si mrav­ním pona­u­če­ní, bez níž by se Božský Bruce obe­šel asi tak jako buf­fal­ský hoke­jis­ta bez puku. Hlavním hrdi­nou je čty­ři­ce­ti­le­tý Bruce Nolan, maji­tel psa močí­cí­ho na hi-fi věž a pře­de­vším repor­tér tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství, kte­rý by to rád dotá­hl na post mode­rá­to­ra večer­ní­ho vysí­lá­ní. Jak už to tak ale bývá, sny a rea­li­ta jsou od sebe čas­to­krát na míle vzdá­le­né, a jiné to není ani v pří­pa­dě posta­vy ztvár­ně­né exce­lent­ním Jimem. Bruce je totiž smo­lař jako hrom – v prá­ci je igno­ro­ván měrou vrcho­va­tou a jeho repor­tá­že se stá­va­jí jen ter­čem posmě­chu. Přitom se nedá říci, že by jeho pra­cov­ní neú­spě­chy byly kom­pen­zo­vá­ny úspě­chy v živo­tě sou­kro­mém. Oporou je Bruceovi pou­ze jeho pří­tel­ky­ně (Jennifer Anistonová ze seri­á­lu Přátelé), kte­rá k němu zacho­vá­vá jis­té sym­pa­tie i přes­to, že již pět let čeká mar­ně na snub­ní prs­ten.

Vše se změ­ní až jed­no­ho dne, kdy Bruceovi nadob­ro dojde trpě­li­vost. Při svém prv­ním živém pře­no­su doslo­va vypě­ní a způ­so­bí tako­vý poprask, že je ihned po odvy­sí­lá­ní pro­puš­těn z prá­ce. K tomu se při­va­lí jed­ná auto­ha­vár­ka, féro­vý pěst­ní sou­boj „všich­ni na jed­no­ho“, roze­pře s pří­tel­ky­ní a rázem se hlav­ní hrdi­na oci­tá na samém dně. V situ­a­ci, v níž by se zdá­lo jako ade­kvát­ní řeše­ní skok z desá­té­ho pat­ra vyso­ko­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu na asfal­to­vý chod­ník, se však Bruce neče­ka­ně „vzcho­pí“, či spí­še pro­zře. Veškeré své neú­spě­chy začne svá­dět na Boha (Morgan Freeman), načež ve svých ráz­ných kri­ti­kách dojde až tak dale­ko, že si s ním stvo­ři­tel svě­ta domlu­ví ran­de.

Bruce, dosta­vi­vší se do bělo­bou pro­zá­ře­né­ho palá­ce, nej­pr­ve netu­ší, s kým má tu čest, a na štít čer­né­ho muže v bílém oble­ku vyšle pár ost­rých nará­žek, když pak ale na své ruce napo­čí­tá sedm prs­tů, pocho­pí, že zřej­mě „ujel“. Počáteční roz­ča­ro­vá­ní je však záhy zapo­me­nu­to – to když se Bůh roz­hod­ne daro­va­ti Bruceovi veš­ke­ré své schop­nos­ti a pra­cov­ní povin­nos­ti, aby poznal, jak nároč­né je vyko­ná­vat toto povo­lá­ní. A co z toho vyply­ne, to snad ani nemu­sím zdů­raz­ňo­vat…

https://web.archive.org/web/20070610193113im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super39/bruce02.jpg Jak bylo již jed­nou řeče­no, Božský Bruce není nikterak „prů­kop­nic­kou“ kome­dií. Sic oplý­vá poměr­ně při­taž­li­vým námě­tem, ale cel­ko­vým ztvár­ně­ním hod­ně při­po­mí­ná fil­my jako ZáměnaLhář, lhář či Smlouva s ďáblem. Snímek Toma Shadyaca se však inspi­ra­cí výše uve­de­ný­mi titu­ly ani neta­jí. Atributů toho­to jevu nalez­ne­me hned něko­lik. Jednak je to pří­běh, kte­rý zastá­vá (v oblas­ti kome­dií) již zaběh­lé sché­ma „prv­ní půle humor­ná, zby­tek sto­pá­že váž­ný“, dále ste­re­o­typ­ní cha­rak­te­ry ústřed­ních postav, s nimiž jsme se potka­li už nesčet­ně­krát v jiných sním­cích, a v nepo­sled­ní řadě dosti roz­tr­ži­tý hlav­ní hrdi­na a là Ace Ventura v podá­ní nepře­ko­na­tel­né­ho Jima Carreyho (bez něj by se kost­ra pří­bě­hu zhrou­ti­la jako dome­ček z karet).

Ač mě to pře­kva­pi­lo, mně osob­ně při­nes­la tato kom­bi­na­ce dosta­teč­né uspo­ko­je­ní. Pravda, ono uko­je­ní moh­lo být o to vět­ší, kdy­by scé­náris­té plně vyu­ži­li poten­ci­á­lu tak boha­té­ho námě­tu - nicmé­ně když se na celou pro­ble­ma­ti­ku podí­vám i z dru­hé stra­ny a před­sta­vím si sám sebe na mís­tě fil­mo­vé­ho tvůr­ce, nedo­padlo by to ani z polo­vi­ny tak dob­ře jako ve stá­va­jí­cím pří­pa­dě. Z toho ply­ne jedi­né: pokud máte rádi potrh­lé kome­die, tro­chu tvrd­ší humor a gumo­vý „ksicht“ Jima Carreyho, není lep­ší vol­by pro pří­jem­ně strá­ve­ný pod­ve­čer s přítelkyní/přítelem. A že se nasmě­je­te (i když ne do sytos­ti), to vám mohu zaru­čit vše­mi sed­mi prs­ty na své pra­vé ruce.


Podívejte se na hodnocení Božský Bruce na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři5. dubna 2024 Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři Než byl Heath Ledger obsazen do role Jokera ve filmu Temný rytíř (2008), veřejně o ni projevili zájem Paul Bettany, Adrien Brody, Steve Carell a Robin Williams. Christopher Nolan však […] Posted in Zajímavosti
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ5. srpna 2021 Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se včera stalo, ale zatím bez úspěchu. Potácíte se v místnosti, kde na DVD najdete nahraný vzkaz jedné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
  • Chyť mě, když to dokážeš - Přehlížený snímek Spielberga.12. listopadu 2020 Chyť mě, když to dokážeš - Přehlížený snímek Spielberga. Ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po Franku W. Abignailovi (Leonardo DiCaprio) policie bezmála třiceti států a pro agenta FBI Carla Hanrattyho (Tom Hanks) byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci"2. listopadu 2020 Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci" Generál amerického námořnictva Francis Hummel (Ed Harris) je čestný muž, hrdina a veterán několika tajných vojenských operací. Proč tedy s hrstkou svých perfektně vyzbrojených mužů ukradne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch.28. října 2020 Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch. Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když se před hospodou uchýlil k dovednostem získaným v armádě a zabil chlapa, který se rozhodl obtěžovat […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58545 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72178 KB. | 21.04.2024 - 23:12:58