Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chraň nás od zlého - 65 %

Chraň nás od zlého - 65 %

Chr3
Chr3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Newyorský poli­cis­ta Ralph Sarchie pra­cu­je v jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších čás­tí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší pří­pa­dy plné nási­lí, ne vždy však je jeho vyšet­řo­vá­ní úspěš­né. Jediným mís­tem, kde si může Ralph oddech­nout, je doma, s man­žel­kou Jen a dce­rou Christinou. Jednoho dne je se svým par­ťá­kem Butlerem zavo­lán k vyšet­ře­ní zlo­či­nu v zoo­lo­gic­ké zahra­dě. Tam se dozví, že jed­na z návštěv­nic při pro­hlíd­ce zahra­dy vza­la své­ho dvou­le­té­ho syna a hodi­la ho do výbě­hu se lvy. Žena ale ze zahra­dy neo­de­šla, a tak je nyní na Ralphovi a Butlerovi, aby ji našli. Po nepří­jem­ném setká­ní s tajem­ným mužem se jim nako­nec poda­ří ženu najít a před­vést na poli­cii. Tam se pot­ka­jí s kně­zem Joem Mendozou, kte­rý se sna­ží do pří­pa­du zapo­jit, ale poli­cie s jeho ver­zí o zlu nevě­ří. Případ se „šíle­nou“ ženou ale není jedi­ný, se kte­rým se Ralph setká­vá. Objevují se totiž pří­pa­dy, kte­ré postrá­da­jí logi­ku a jejich řeše­ní je oprav­du záha­dou. Ralph se ale jen tak nevzdá a do pří­pa­du se zce­la pono­ří.

Chr1Předlohou k nato­če­ní fil­mu byla kni­ha Střezte se noci, kte­rou napsal Ralph Sarchie a Lisa Collier Cool. V kni­ze jsou tajem­né a stra­ši­del­né pří­běhy, kte­ré Sarchie zažil, a pod­le tvůr­ců fil­mu to byl vhod­ný námět na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Scénáristé Scott Derrickson a Paul Harris Boardman tak stá­li před výzvou, vytvo­řit scé­nář k fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní. To se jim nako­nec poda­ři­lo. Vytvořili scé­nář k nestan­dard­ní detek­tiv­ce, kde se setká­vá­me s nad­při­ro­ze­nem a duchov­nem. Natočení fil­mu se ujal Scott Derrickson (V moci ďáb­la, Sinister), kte­ré­mu jsou fil­my s akč­ní, tajem­nou až horo­ro­vou téma­ti­kou blíz­ké. Příběh je vyprá­věn ply­nu­le, bez hlu­chých míst, a jen dra­ma­tic­kých scé­ny jsou rych­lej­ší. Za kame­ru se posta­vil Scott Kevan (Parchanti, Divoký Stomp), kte­ré­mu se poda­ři­lo nasní­mat scé­ny vel­mi dob­ře, někdy až nesku­teč­ně reál­ně. Velká část děje se ode­hrá­vá v ponurém či tma­vém pro­stře­dí, což fil­mu jen pro­spě­lo, pro­to­že se divák ale­spoň mohl více sou­stře­dit na děj a hlav­ní­ho hrdi­nu. Hudbu k fil­mu vytvo­řil Christopher Young (Ostrovní zprá­vy, Ghost Rider), kte­rý má boha­té fil­mo­vé zku­še­nos­ti. V tom­to fil­mu je to nejen vidět, ale hlav­ně sly­šet. Zvuk hra­je totiž ve fil­mu důle­ži­tou roli, v někte­rých scé­nách až domi­nu­jí­cí.

O obsa­ze­ní hlav­ní posta­vy Ch2Ralpha měli tvůr­ci od začát­ku jas­no, chtě­li Erica Bana (Černý jes­třáb sestře­len, Troja). Toho zau­ja­lo hlav­ně to, že film pat­ří do horo­ro­vé­ho žán­ru, a pro něj to tak byla nová výzva. Roli poli­cis­ty ztvár­nil vel­mi dob­ře, se zau­je­tím a pře­svěd­či­vos­tí. Jeho mla­dé­ho a na ješ­tě nezra­lé­ho par­ťá­ka Butlera si zahrál Joel McHale, kte­rý potře­bu­je stá­le dohled a vede­ní. Lepším part­ne­rem pro Ralpha je kněz Joe Mendoza, kte­ré­ho zahrál Édgar Ramírez (Carlos, Hněv Titánů). Ten ztvár­nil nety­pic­ké­ho kně­ze skvě­le, mís­ty až pře­bí­jí Banu. Z here­ček nej­ví­ce zaujme výkon Olivie Hortnonové, kte­rá výbor­ně zahrá­la „posed­lou“ Jane Crennaovou, až se divá­ko­vi tají dech. Na to, že je to její prv­ní fil­mo­vá role, je výkon oprav­du dob­rý.  Zápornou roli Santina si jis­tě s chu­tí zahrál Sean Harris (Černý chla­pec, Prométheus). Ten skvě­le ztvár­nil zápor­nou posta­vu, že je až nemož­né si při­pus­tit, že je to jen herec­ký výkon.

Tento sní­mek nepat­ří mezi typic­ké akč­ní fil­my, řadi­la bych ho spí­še do sek­ce drs­ných až horo­ro­vých fil­mů. Je pro­to dob­ré, že je pro mlá­dež do 15 let nevhod­ný. Film trvá dvě hodi­ny, což je uspo­ko­ji­vé, žád­ná scé­na neby­la nato­če­na zby­teč­ně. Snímek je dob­ře nato­čen a herec­ké výko­ny také nejsou k zaho­ze­ní. Ve fil­mu se obje­vu­jí i otáz­ky týka­jí­cí se víry v Boha, kte­ré k dané­mu téma­tu pat­ří, ale odpo­vě­di si může divák sám zod­po­vě­dět.


Podívejte se na hodnocení Chraň nás od zlého na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50747 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72281 KB. | 21.05.2024 - 13:23:28