Kritiky.cz > Recenze knih > JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Jim4 e1549310461245
Jim4 e1549310461245
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je dal­ším pohád­ko­vým vyprá­vě­ním od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“, kte­rý se urči­tě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se sku­teč­ně na co těšit, pro­to­že tenhle pří­běh pro­cvi­čí nejen dět­skou fan­ta­zii, ale pod­ní­tí i buj­nou před­sta­vi­vost na plné obrát­ky.

Začátek pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém ost­rov­ním krá­lov­ství jmé­nem Jasmánie leží­cí upro­střed niče­ho. V této zemi žije jen pou­há hrst­ka oby­va­tel, sto­jí jen jeden domek a jeden hrad, a ces­tu mezi nimi spo­ju­je jedi­ná želez­ni­ce s jedi­nou par­ní loko­mo­ti­vou. Jak podi­vu­hod­né!

Tomuto zvlášt­ní­mu a veli­ce nevšed­ní­mu krá­lov­ství poklid­ně vlád­ne král Alfons Tříčtvrtěnadvanáct. Jednoho dne se však na ost­rov omy­lem zatou­lal malý, poš­tov­ní balí­ček se zvlášt­ní adre­sou, jež nepří­mo záro­veň sdě­lu­je i nesdě­lu­je kon­krét­ní mís­to doru­če­ní. Vrátit ane­bo nevrá­tit? Toť otáz­ka!

A co vlast­ně bylo zaba­le­né v onom taju­pl­ném balíč­ku? Jedno malé, bez­bran­né nemluv­ně, kte­ré si míst­ní oby­va­te­lé osvo­ji­li a pří­znač­ně pojme­no­va­li Jim Knoflík.

Z drob­né­ho mimin­ka brzy vyros­tl malý klu­či­na čer­né ple­ti, a stej­ně jako kaž­dý jiný malý kluk, i on měl své klu­kov­ské rados­ti, ale i sta­ros­ti.

Jim Knoflík vel­mi obdi­vo­val a milo­val mašin­ky. Nemůžeme se pro­to divit, že se jeho nej­lep­ším pří­te­lem nako­nec stal stroj­vůd­ce Lukáš, hrdý to vlast­ník a maji­tel par­ní loko­mo­ti­vy jmé­nem Ema. Z Jima, Lukáše a Emy se sta­la sil­ná troj­ka neroz­luč­ných přá­tel, přá­tel na život a na smrt.

Osud však tomu chtěl a této tro­ji­ci nachys­tal dob­ro­druž­nou výpra­vu po moři dale­ko do širé­ho svě­ta, kde je samot­né puto­vá­ní zave­de až do vel­mi vzdá­le­né a tajem­né země Mandaly.

Zde se od míst­ní­ho císa­ře dozví­da­jí, že byla une­se­na prin­cez­na Li Si. Všichni tři císa­ři slí­bí, že ztra­ce­nou prin­cez­nu nalez­nou a při­ve­dou zpět domů.

Hrdinům nezby­lo, než se zno­vu vydat na nebez­peč­nou výpra­vu, pro­jet poho­řím Koruny svě­ta, Údolím sou­mra­ku, skal­ní bra­nou Ústa smr­ti až do dale­ké­ho Dračího měs­ta v Žalmánii, kde ji koneč­ně obje­vi­li, a kde se jí sna­ži­li osvo­bo­dit.

Na Jima, Lukáše a Emu čeká vel­ké množ­ství zkou­šek, nebez­peč­ných pře­ká­žek a taju­pl­ných háda­nek...  kro­mě toho i navíc díky tomu­to podi­vu­hod­né­mu dob­ro­druž­ství pot­ka­jí i nové, zají­ma­vé přá­te­lé a odkry­jí vel­mi nevšed­ní pří­běhy, kte­ré se vám krás­ně a na dlou­ho vry­jí do srd­ce.

Podaří se jim vše pře­ko­nat a osvo­bo­dit une­se­nou prin­cez­nu a nezkla­mat tak důvě­ru císa­ře?

A co všech­no zapří­či­ní nale­ze­ní ztra­ce­né prin­cez­ny a jaké osu­dy tím rozuz­lí a pro­vá­že?

To už si nech­te vyprá­vět geni­ál­ním a cha­risma­tic­kým vypra­vě­čem Janem Vlasákem, jehož hlas vás lehce vtáh­ne do jádra samot­né­ho pří­bě­hu.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je napros­to doko­na­lá, dět­ská audi­ok­ni­ha o cel­ko­vé dél­ce 6 hodin 46 minut, jež láká na vyprá­vě­ní plné fan­ta­zie od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“.  Svojí dél­kou je pro malé poslu­cha­če tak ako­rát, aby si ucho­va­la jejich pozor­nost od začát­ku až do kon­ce celé­ho pří­bě­hu.

Na pohád­ko­vém vyprá­vě­ní se nám s dce­ra­mi moc líbi­lo, že jsou tu jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy pro­ple­te­ny s pro­blémy kaž­do­den­ní­ho živo­ta, jež nabá­da­jí, abychom se nad nimi tak tro­chu zasta­vi­li a zamys­le­li. Nechybí tu a ani nijak neško­dí tro­cha auto­ro­vi fan­ta­zie v podo­bě vel­mi výji­meč­né loko­mo­ti­vy, kte­rá umí jez­dit nejen na vodě, ale i pís­ku, píseč­ných dunách a ska­lách.

Samotný pří­běh a nevšed­ní kom­bi­na­ce tří hlav­ních hrdi­nů se nám moc líbi­la, a to i pro jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy, správ­nou míru fan­ta­zie, a hlav­ně pro gra­du­jí­cí a smys­lu­pl­nou záplet­ku, jež nemě­la žád­nou chy­bu.

Tuhle audi­ok­ni­hu urči­tě dopo­ru­ču­je­me, pro­to­že by byla veli­ká ško­da nevy­slech­nout si ten­to krás­ný a nevšed­ní pří­běh plný dob­ro­druž­ství a vel­ké­ho přá­tel­ství.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema

Autor: Michael Ende

Vypráví: Jan Vlasák

Ilustrace: Přemek Ponáhlý

Délka: 6 hodin 46 minut

Audioknihu vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook v roce 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […] Posted in Recenze knih
  • LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích11. června 2018 LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích Logopedické písničky aneb procvičování výslovnosti pomocí lidových melodií od autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vydalo nakladatelství Fragment, nebylo doposud tak zábavné a […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96890 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72158 KB. | 22.04.2024 - 09:52:13