Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.

Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.

Kosti
Kosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už dlou­ho se sna­žím najít něja­ký horo­ro­vý wes­tern, kte­rý by mě sku­teč­ně dostal. A tak je cel­kem logic­ké, že jsem se na sní­mek „Bone Tomahawk“ těšil, mimo jiné i pro­to, že je to sní­mek sakra­ment­sky dob­ře obsa­ze­ný. Kurt Russell v hlav­ní roli, ale k tomu ješ­tě můj oblí­be­nec Patrick Wilson, nebo Matthew Fox, Sig Haig či David Arquette. Už jen pro ty her­ce sto­jí za to se na „Bone Tomahawk“ kouk­nout.

  Správný šerif.

Ale tak je asi cel­kem jas­né, že člo­věk má oba­vy z toho, co nako­nec uvi­dí. Jenže v tomhle pří­pa­dě se oba­vy nena­pl­ni­ly a já před sebou mám sku­teč­ně kou­sek, kte­rý můžu pova­žo­vat za sak­ra dob­rý wes­tern s výbor­ný­mi prv­ky a ano, někte­ré z nich jsou dokon­ce i horo­ro­vé. Přesto mám pocit, že S. Craig Zahler našel tako­vou aku­rát­ní mez, kdy je mož­né nato­čit dob­rý wes­tern a k tomu o něm uva­žo­vat ješ­tě jako o horo­ru.

To vypadá nebezpečně.

Příběh je tako­vý cel­kem pří­mo­ča­rý. Do malé­ho měs­teč­ka při­chá­zí jeden grá­zl (Arquette), kte­rý při­šel o par­ťá­ka (Haig). O toho při­šel díky tomu, že se dosta­li, kam nemě­li. Něco žije v divo­či­ně a chce to zabí­jet. A to něco při­šlo i do měs­teč­ka za grázlem a odnes­lo si to s sebou jed­nu ženu a jed­no­ho chla­pí­ka. Šerif (Russell), man­žel une­se­né (Wilson) a ješ­tě pár lidí se vydá­vá na úze­mí bes­tií, kte­ré tohle pro­ved­ly. Musejí své milo­va­né a zná­mé zachrá­nit.

  Dopadnou stejně?

Cesta sama o sobě zabí­rá nej­ví­ce času z celé­ho fil­mu, kte­rý si ply­ne pěk­ně poma­lým tem­pem. K wes­ter­nu se to roz­hod­ně hodí, ale tro­chu to vytvá­ří domně­ní toho, že vlast­ně nemá pořád­ně co při­jít. Jenže ono při­jde. Oni se dosta­nou do cíle a vy najed­nou zírá­te, jak to do prde­le může být hnus­né. A ono je to hnus­né. Je to sak­ra hnus­né a gore je zde v jedi­né scé­ně pre­zen­to­vá­no tak, že víc podob­ných scé­na ani vidět nechce­te.

  Zloduchům je konec.

Takže ano, koneč­ně jsem viděl horo­ro­vý wes­tern – oprav­du je to více wes­tern než horor, ale to je dob­ře – kte­rý je nesmír­ně dob­rý a kte­rý zatím můžu posta­vit na pie­destal toho­to podiv­né­ho sub­žán­ru, kte­rý by mohl fun­go­vat, ale obje­vu­je se straš­ně málo tvůr­ců, kdo jsou schop­ni toho fun­go­vá­ní sku­teč­ně docí­lit. „Bone Tomahawk“ je výbor­nou ukáz­kou toho, že je to mož­né a že to jde pořád­ně drs­ně.

Hodnocení: 85 %


Photo © RLJ Entertainment


Podívejte se na hodnocení Kosti a skalp na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28544 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71811 KB. | 17.07.2024 - 18:42:57