Kritiky.cz > Ze života > Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

80861 uklidova firma praha
80861 uklidova firma praha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnozí pod­ni­ka­te­lé už při­šli na to, že je napros­to zby­teč­né zaměst­ná­vat na úklid firem­ní­ho pra­cov­ní­ka, když se dá vše vyře­šit mno­hem jed­no­du­še­ji a také lev­ně­ji. O pra­vi­del­ný úklid kan­ce­lá­ří a ostat­ních firem­ních pro­stor se může pře­ci posta­rat spe­ci­a­li­zo­va­ná úkli­do­vá fir­ma. Praha. jich má dosta­tek. Toto řeše­ní má totiž celou řadu nespor­ných výhod.

6 hlavních důvodů, proč si na úklid objednat firmu

Přemýšlíte, v čem je výhod­něj­ší radě­ji uzavřít smlou­vu s úkli­do­vou fir­mou než­li mít v pod­ni­ku na tuto prá­ci své zaměst­nan­ce?

 1. Úklidová fir­ma vám nikdy nepři­ne­se nescho­pen­ku s tím, že bude týden (nebo déle) mimo pro­voz.
 2. Ušetříte nákla­dy na jed­no­ho či více zaměst­nan­ců. A to pře­de­vším za soci­ál­ní a zdra­vot­ní pojiš­tě­ní.
 3. K úspo­ře finan­cí dojde v pod­sta­tě kaž­dý den. Pracovníci úkli­do­vé fir­my pra­cu­jí rych­le a efek­tiv­ně. Cílem je mít vše rych­le a záro­veň pre­ciz­ně hoto­vo. Tudíž nema­jí žád­né pro­sto­je.
 4. Ve fir­mách, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na čiš­tě­ní veš­ke­rých pou­ží­va­ných povrchů, jsou zaměst­ná­ni lidé, kte­ří pro­šli ško­le­ním a vědí, jaký pří­pra­vek na kte­rý povrch pou­žít. Je tedy prak­tic­ky vylou­če­no, že by došlo k poško­ze­ní vaše­ho inven­tá­ře.
 5. S úkli­do­vou fir­mou se lze dohod­nout na ide­ál­ním čase, kdy bude úklid pro­vá­dět. Uklízení za plné­ho pro­vo­zu je někdy doce­la nároč­né pro všech­ny pří­tom­né zaměst­nan­ce.
 6. Tento způ­sob řeše­ní úkli­du oce­ní i vaši zaměst­nan­ci. Začít pra­cov­ní den v čis­tém a voňa­vém pro­stře­dí je doce­la něco jiné­ho, než­li při­jít do prá­ce a used­nout k zaprá­še­né­mu sto­lu či upatla­né počí­ta­čo­vé klá­ves­ni­ci.

Okna a dveře jsou vaší vizitkou

Jakmile jde­me k něko­mu na návště­vu, pak prv­ní, s čím se setká­me, jsou dve­ře. Mohou být designo­vě doko­na­lé, v nej­mo­der­něj­ším sou­čas­ném sty­lu, ale pokud jsou zašpi­ně­né a neu­dr­žo­va­né, pak si hned při pří­cho­du udě­lá­me o maji­te­li asi nepří­liš licho­ti­vý názor.

 • Druhá věc, kte­rá může roz­hod­nout o tom, kam své­ho hos­ti­te­le zařa­dí­me, jsou okna.
 • Aniž bychom si to uvě­do­mi­li, vždy se při pří­cho­du do míst­nos­ti, jejíž sou­čás­tí je okno, skr­ze něj podí­vá­me ven.
 • A máme tu dal­ší vizit­ku.

Pokud se díky těm­to dvě­ma prv­kům dosta­ne maji­tel bytu do nepří­liš licho­ti­vé­ho svět­la, pak je to smut­né. Ale když se do té samé situ­a­ce dosta­ne pod­ni­ka­tel díky neu­dr­žo­va­né kan­ce­lá­ři, pak to může být kata­stro­fa.

 • Zanedbanou kan­ce­lář, kte­rá se navíc může pro­je­vit nepří­liš pří­jem­ným odé­rem, si bude kaž­dý návštěv­ník asi dlou­ho pama­to­vat.
 • Jen to pro její­ho maji­te­le v tuto chví­li není pří­liš pří­z­ni­vé.

Výhody mytí oken profesionální firmou

V sou­čas­né době má kaž­dý maji­tel domu, bytu nebo kan­ce­lá­ří, celou řadu mož­nos­tí ve výbě­ru typu oken. Tato roz­ma­ni­tost je jimi jis­tě vítá­na, ale o to méně nad­šen je vět­ši­nou ten, kdo má o aty­pic­ká okna pečo­vat. V úkli­do­vé fir­mě pra­cu­jí zaměst­nan­ci, kte­ří jsou vyško­le­ni na mytí všech typů oken. Žádné pro ně není pře­kva­pe­ním nebo dokon­ce neře­ši­tel­ným hla­vo­la­mem.

 • Technici si pora­dí nejen s kla­sic­ký­mi jed­no­du­chý­mi okny, ale také dvoj­sk­ly, troj­sk­ly nebo fran­couz­ský­mi okny.
 • Záhadou pro ně nejsou ani růz­né typy střeš­ních oken, skle­ně­ných pane­lů nebo zákry­ty teras.

Společné prostory mohou být problém

Největším pro­blé­mem, nejen v pod­ni­cích, ale i byto­vých domech, jsou spo­leč­né pro­sto­ry, ke kte­rým pat­ří pře­de­vším chod­by. Jsou to veli­ce frek­ven­to­va­ná mís­ta, a prá­vě pro­to se v nich kumu­lu­je vel­ké množ­ství pra­chu a nečis­tot. Jak oby­va­te­lé byto­vých domů, tak i zaměst­nan­ci firem, berou tyto pro­sto­ry vět­ši­nou tak tro­chu jako „úze­mí niko­ho“ a jejich údrž­ba je nijak zvlášť netrá­pí.

 • Přitom je to dal­ší repre­zen­ta­tiv­ní prvek, kte­rý o cel­ko­vém dojmu vel­mi roz­ho­du­je a může rapid­ně sní­žit vaši pres­tiž.

Už víte, jak mít ve své fir­mě doko­na­le ukli­ze­no, a navíc ušet­řit nákla­dy?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44596 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71719 KB. | 19.06.2024 - 18:10:10